Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Úvod do štúdia dejepisu 2 50 26 1 1 1 PhDr. Michal Marťák, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Dejiny staroveku 1 3 75 26 2 0 1 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 1 (do roku 1492) 3 75 26 2 0 1 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
  PVP nie Dejiny vedy a techniky 2 50 13 1 0 1 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Vybrané kapitoly z cirkevných dejín 2 50 13 1 0 1 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP nie Základy archívnictva 2 50 13 1 0 1 Mgr. Ján Golian, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Metodológia dejín 2 50 26 1 1 2 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Dejiny staroveku 2 3 75 26 2 0 2 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 1 (do roku 1526) 3 75 26 2 0 2 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Každodenný život človeka v staroveku 2 50 13 1 0 2 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PVP nie Kapitoly z dejín všeobecného stredoveku 2 50 13 1 0 2 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
  PVP nie Svet stredovekej šľachty 2 50 13 1 0 2 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 2 (1492 - 1789) 4 100 39 2 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 2 (1526 - 1790) 4 100 39 2 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PVP nie Vojenské dejiny stredovekého Uhorska 2 50 13 1 0 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Historická geografia 2 50 26 1 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Historická demografia 2 50 26 1 1 3 Mgr. Ján Golian, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 3 (1789 - 1918) 4 100 39 2 1 4 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 3 (1790 - 1918) 4 100 39 2 1 4 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP nie Fenomén ženy v dejinách 2 50 26 1 0 4 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP nie Latinská paleografia 2 50 26 1 1 4 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Všeobecné dejiny 4 (po roku 1918) 4 100 39 2 1 5 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Slovenské dejiny 4 (po roku 1918) 4 100 39 2 1 5 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Didaktika 1 (didaktika histórie) 1 25 13 0 1 5   PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP áno Exkurzia Bc.* 2 50       1 až 5   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP nie Politické strany na Slovensku v rokoch 1871 - 1948 2 50 13 1 0 5 PhDr. Michal Marťák, PhD. PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP nie Každodenný život človeka v 19. storočí 2 50 13 1 0 5 Mgr. Ján Golian, PhD. Mgr. Ján Golian, PhD.
  PP áno Pedagogická prax 1 2 50 13 0 1 5 PhDr. Michal Marťák, PhD.  
  PP nie Štátna skúška - história  5 125       6 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
 
* študent je počas bakalárskeho štúdia poviný absolvovať jedenkrát exkurziu v ľubovoľnom semestri
 
Predmety v rámci projektu OPĽP 312011AKK9 "Kto vie nech učí" pre akademický rok 2022/2023 
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Stáž A 1 25 13 0 1 3   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PP nie  Stáž B 1 25 13 0 1 4   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PP nie  Pedagogická prax A (hospitačná) 1 25 13 0 1 5   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
 
Základ FF KU - predmety fakultného základu (učiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce 2 50 13 1 0 5 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
CAP/01V30035W/22 PP nie  Seminár  k bakalárskej práci 2 50 26 0 2 5   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba bakalárskej práce 14 350       6 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie 2 50 26 0 2 1   Ján Hrkút, PhD. 
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4,5,6, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 1 2 50 26 0 2 1   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Anglický jazyk - konverzácia 2 50 26 0 2 2,4,6   Bc. John Kehoe
  PVP nie  Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.  Petra Polievková, PhD.
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 2 2 50 26 0 2 2   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie 2 50 26 2 0 3  Ján Hrkút, PhD.  
  PVP nie  Major Figures in the History of Philosophy 2 50 26 2 0 3 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
  PVP nie  Fakultný seminár 4 - Rétorika 2 50 26 1 1 4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  
  PVP nie  The Big Questions of Philosophy 2 50 26 2 0 4 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
       
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (učiteľské ŠP)
aprobácia A PP 12 až 14 predmetov (43 kreditov) + štátna skúška (5 kreditov) 48
PVP min. 5 kreditov z odboru A + ďalších 5 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 10
aprobácia B PP 12 až 14 predmetov (43 kreditov) + štátna skúška (5 kreditov) 48
PVP min. 5 kreditov z odboru B + ďalších 5 kreditovmôže byť  za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 10
základ FF PP 2 predmety (4 kredity) + obhajoba bakalárskej práce (15 kreditov) 19
učiteľský základ PP 8 predmetov (40 kreditov) + štátna skúška (5 kreditov) 45
180 kreditov
* študent musí počas bakalárskeho štúdia absolvovať jedenkrát exkurziu v ľubovoľnom semestri.
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta