Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Úvod do štúdia slovenského jazyka 2 50 13 1 0 1 doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  
  PP áno Fonetika a fonológia slovenského jazyka 3 75 26 1 1 1 doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  PP áno Teória literatúry 3 75 39 2 1 1 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PVP nie Základy medziľudskej komunikácie 2 50 13 1 0 1 prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.  
  PP áno Morfológia slovenského jazyka 4 100 52 2 2 2 doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  PP áno Staršia slovenská literatúra 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PVP nie Interpretácia umeleckého textu 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PP áno Syntax slovenského jazyka 4 100 52 2 2 3 doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  PP áno Literatúra národného obrodenia 4 100 52 2 2 3 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PVP nie Slovenská literatúra vo filmovom a dramatickom umení 2 50 26 1 1 3 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PP áno Lexikológia a frazeológia slovenského jazyka 4 100 52 2 2 4 doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  PP áno Slovenský realizmus 4 100 52 2 2 4 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PP áno Literatúra pre deti a mládež 3 75 26 1 1 4 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PVP nie Rétorika a rečová kultúra 2 50 13 0 1 4   doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  PP áno Dejiiny spisovnej slovenčiny 3 75 26 1 1 5 doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  PP áno Slovenská medzivojnová literatúra 4 100 52 2 2 5 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PP áno Didaktika 1 (propedeutika didaktiky materinského jazyka) 1 25 13 1 0 5 prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.  
  PVP nie Základy  reflexie a hodnotenia výučby materinského jazyka 2 50 13 0 1 5   prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  PP áno Pedagogická prax 1 2 50 13 0 1 5   Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PP nie Štátna skúška - slovenský jazyk a literatúra 5 125       6 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
                       
  Predmety v rámci projektu OPĽP 312011AKK9 "Kto vie nech učí" pre akademický rok 2022/2023                       
  Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci                      
                       
                       
  Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie                      
    PP nie  Stáž A 1 25 13 0 1 3   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová                        
    PP nie  Stáž B 1 25 13 0 1 4   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová                        
    PP nie  Pedagogická prax A (hospitačná) 1 25 13 0 1 5   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová                        
Základ FF KU - predmety fakultného základu (učiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce 2 50 13 1 0 5 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
CAP/01V30035W/22 PP nie  Seminár  k bakalárskej práci 2 50 26 0 2 5   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba bakalárskej práce 14 350       6 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie 2 50 26 0 2 1   Ján Hrkút, PhD. 
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4,5,6, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 1 2 50 26 0 2 1   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Anglický jazyk - konverzácia 2 50 26 0 2 2, 4, 6   Bc. John Kehoe
  PVP nie  Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.  Petra Polievková, PhD.
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 2 2 50 26 0 2 2   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie 2 50 26 2 0 3  Ján Hrkút, PhD.  
  PVP nie  Major Figures in the History of Philosophy 2 50 26 2 0 3 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
  PVP nie  Fakultný seminár 4 - Rétorika 2 50 26 1 1 4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  
  PVP nie  The Big Questions of Philosophy 2 50 26 2 0 4 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
       
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+    
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (učiteľské ŠP)
aprobácia A PP 12 až 14 predmetov (43 kreditov) + štátna skúška (5 kreditov) 48
PVP min. 5 kreditov z odboru A + ďalších 5 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 10
aprobácia B PP 12 až 14 predmetov (43 kreditov) + štátna skúška (5 kreditov) 48
PVP min. 5 kreditov z odboru B + ďalších 5 kreditovmôže byť  za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 10
základ FF PP 2 predmety (4 kredity) + obhajoba bakalárskej práce (15 kreditov) 19
učiteľský základ PP 8 predmetov (40 kreditov) + štátna skúška (5 kreditov) 45
180 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta