Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Žurnalistické žánre  5 125 52 2 2 1 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PP áno Súčasný slovenský jazyk I. (ortografia, ortoepia) 4 100 39 1 2 1 Mgr. Petra Polievková, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD.
  PP áno Mediálny ateliér I. (tlač) 4 100 39 0 3 1 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PP áno Teória komunikácie 5 125 52 2 2 1 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  PVP nie Akademické čítanie 4 100 39 2 1 1 doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD.
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD.
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  PVP nie Angličtina pre žurnalistov 4 100 39 0 3 1 doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  PP áno Základy politológie  4 100 39 2 1 2 doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. Mgr. Ivan Koniar, PhD.
  PP áno Dejiny médií (svet) 5 125 39 2 1 2 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PP nie Žurnalistická fotografia 4 100 39 1 2 2 Mgr. Marek Hasák, PhD. Mgr. Marek Hasák, PhD.
  PP áno Mediálny ateliér II. (tlač) 4 100 39 0 3 2 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PP áno Žurnalistická prax I 4 100       2 Mgr. Petra Polievková, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD.
  PVP nie Polemika a argumentácia v médiách 4 100 26 0 2 2 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PVP nie Propaganda, hoaxy, manipulácia 4 100 39 1 2 2 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  PP áno Súčasný slovenský jazyk II. (lexikogramatika) 4 100 52 2 2 3 Mgr. Petra Polievková, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD.
  PP áno Dejiny médií (domáce) 5 125 39 2 1 3 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PP nie Grafická tvorba 4 100 39 1 2 3 Mgr. Marek Hasák, PhD. Mgr. Marek Hasák, PhD.
  PP áno Mediálny ateliér III. (audiovizuálna tvorba) 5 125 52 1 3 3 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. Mgr. Marcel Páleš
  PVP nie Regionálne médiá a lokálna žurnalistika 4 100 39 1 2 3 Mgr. Peter Kravčák, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD.
  PVP nie Media in the 20-th century 4 100 39 1 2 3 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  PP áno Politické dejiny 20. a 21. storočia 5 125 52 2 2 4 Mgr. Petra Polievková, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD.
  PP áno Mediálne právo 4 100 39 2 1 4 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. JUDr. Igor Chovan 
  PP áno Ekonomická a dátová žurnalistika 4 100 39 1 2 4 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD.
  PP áno Mediálny ateliér IV. (audiovizuálna tvorba) 5 125 52 1 3 4 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. Mgr. Marcel Páleš
  PP áno Žurnalistická prax II 4 100       4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
  PVP nie Náboženstvo v médiách 4 100 39 2 1 4 doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD. doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD.
  PVP nie Investigatívna žurnalistika 4 100 39 2 1 4 Mgr. Peter Kravčák, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD.
  PP áno Súčasný slovenský jazyk III. (štylistika) 4 100 52 2 2 5 Mgr. Petra Polievková, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD.
  PP áno Médiá, kauzy a súčasná spoločnosť 4 100 39 2 1 5 ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD. ThDr. PhDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  PP áno Etika v médiách 4 100 52 2 2 5 Mgr. Petra Polievková, PhD. Mgr. Petra Polievková, PhD.
  PP áno Mediálny ateliér V. (audiovizuálna tvorba) 5 125 52 1 3 5 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD.
  PVP nie Onlinová žurnalistika 4 100 39 1 2 5 Mgr. Peter Kravčák, PhD. Mgr. Peter Kravčák, PhD.
  PVP nie Media controversies 4 100 39 1 2 5 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD. doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.
  PP áno Žurnalistická prax III 4 100       6   Mgr. Peter Kravčák, PhD.
  PP nie Štátna skúška - žurnalistika 14 350       6 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 1 - Kritické myslenie 2 50 26 0 2 1   Ján Hrkút, PhD. 
  PP nie  Fakultný seminár 2 - Mediálna gramotnosť a digitálne technológie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.  Petra Polievková, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 3 - Veľké otázky filozofie 2 50 26 2 0 3  Ján Hrkút, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 4 - Rétorika 2 50 26 1 1 4 doc. Mgr. Terézia Rončáková, PhD.  
  PP nie  Fakultný seminár 5 - Metodika písania záverečnej práce 2 50 13 1 0 5 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PP nie  Seminár  k bakalárskej práci 2 50 26 0 2 5   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba bakalárskej práce 14 350       6 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4,5,6, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 1 2 50 26 0 2 1   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Slovenský jazyk pre cudzincov 2 2 50 26 0 2 2   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
  PVP nie  Anglický jazyk - konverzácia 2 50 26 0 2 2, 4, 6   Bc. John Kehoe
  PVP nie  Major Figures in the History of Philosophy 2 50 26 2 0 3 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
  PVP nie  The Big Questions of Philosophy 2 50 26 2 0 4 doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD., doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., Ján Hrkút, PhD., Pavol Labuda, PhD., Mgr. Ivan Koniar, PhD.  
       
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor PP 20 predmetov (100 kreditov) + štátna skúška (14 kreditov) 114
PVP min. 20 kreditov z odboru, ďalších 20 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 40
základ FF PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba bakalárskej práce (14 kreditov) 26
180 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta