Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Environmentálna filozofia 6 150 26 0 2 1   doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  PP áno Filozofia jazyka 6 150 39 2 1 1 Pavol Labuda, PhD. Pavol Labuda, PhD.
  PP áno Neklasické logiky a filozofia vedy 8 200 39 2 1 1 doc. Eugen Zeleňák, PhD. doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  PVP nie Heidegger - vybrané texty 4 100 26 0 2 1   Pavol Labuda, PhD.
  PVP nie MacIntyre's Philosophical Project 4 100 26 0 2 1   doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  PP áno Analytická estetika 6 150 39 1 2 2 Ján Hrkút, PhD. Ján Hrkút, PhD.
  PP áno Filozofia mysle 6 150 39 2 1 2 prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
  PP áno Analytická metafyzika 8 200 39 2 1 2 prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
  PVP nie Critical Rationalism 3 75 26 0 2 2   doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  PVP nie Seminár k filozofii 20. storočia 3 75 26 0 2 2   Pavol Labuda, PhD.
  PP áno Súčasná morálna a právna filozofia 6 150 39 2 1 3 doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  PP áno Súčasná politická filozofia 6 150 39 1 2 3 doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  PP áno Magisterská stáž 8 200 26 0 2 3   doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  PVP nie Rawls on Political Neutrality 3 75 26 0 2 3   doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  PVP nie Vybrané problémy filozofie vedy 3 75 26 0 2 3   Pavol Labuda, PhD.
  PP nie Štátna skúška - filozofia 12 300       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti 2 50 26 1 1 1  Ján Hrkút, PhD.  Ján Hrkút, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 7 - Základy psychológie 2 50 26 1 1 2 Juraj Holdoš, PhD. Juraj Holdoš, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia 2 50 26 1 1 3 Ivan Koniar, PhD. Ivan Koniar, PhD.
  PP nie  Seminár  k diplomovej práci 2 50 26 0 2 3   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba diplomovej práce 20 500       4 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor PP 12 predmetov (60 kreditov) + štátna skúška (12 kreditov) 72
PVP min. 10 kreditov z odboru, ďalších 10 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 20
základ FF PP 5 predmetov (8 kreditov) + obhajoba diplomovej práce (20 kreditov) 28
120 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta