Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Environmentálna filozofia 6 150 26 0 2 1   doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  PP áno Filozofia jazyka 4 100 26 2 0 1 Pavol Labuda, PhD.  
  PVP nie Heidegger - vybrané texty 4 100 26 0 2 1   Pavol Labuda, PhD.
  PP áno Analytická estetika 5 125 39 1 2 2 Ján Hrkút, PhD. Ján Hrkút, PhD.
  PP áno Filozofia mysle 5 125 39 2 1 2 prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
  PVP nie Seminár k filozofii 20. storočia 3 75 26 0 2 2   Pavol Labuda, PhD.
  PP áno Súčasná morálna a právna filozofia 4 100 26 2 0 3 doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.  
  PP áno Súčasná politická filozofia 6 150 39 1 2 3 doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
  PVP nie Vybrané problémy filozofie vedy 3 75 26 0 2 3   Pavol Labuda, PhD.
  PP nie Štátna skúška - filozofia 6 150       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Pravek Európy 5 125 39 2 1 1 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. PhDr. Marián Soják, PhD.
  PP áno Cirkevné dejiny 1 5 125 26 1 1 1 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP nie Stredoveká monasteriológia 4 100 26 1 1 1 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Dejiny kultúry 4 100 26 1 1 1 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  PVP nie Vybrané kapitoly z praveku 4 100 26 1 1 1 PhDr. Marián Soják, PhD. PhDr. Marián Soják, PhD.
  PP áno Latinský jazyk 1 5 125 26 0 2 2   doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Dejiny dejepisectva 5 125 26 1 1 2 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Úvod do štúdia stredovekých hradov na Slovensku 4 100 26 1 1 2 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Maďarský jazyk pre historikov 4 100 26 0 2 2   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
Mgr. Viliam Vaš
  PVP nie Cirkevné dejiny 2  4 100 26 1 1 2 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP áno Exkurzia Mgr.* 4 100       1 až 3   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP áno Odborná prax Mgr. ** 4 100       1 až 3   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Latinský jazyk 2 5 125 26 0 2 3   doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Pomocné vedy historické 5 125 26 1 1 3 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PVP nie Regionálne dejiny  4 100 26 1 1 3 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
  PVP nie Muzeológia 4 100 26 1 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Kristína Falťanová
  PVP nie Nemecký jazky pre historikov 4 100 26 0 2 3   mgr. Jana Juhásová, PhD./
Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
  PVP nie Dejiny umenia 4 100 26 1 1 3 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  PP nie Štátna skúška - história 6 150       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
                       
* študent musí počas magisterského štúdia absolvovať jedenkrát exkurziu v ľubovolnom semestri.
** študent počas Mgr. štúdia musí absolvovať odbornú prax v rozsahu 4. pracovných dní v inštitúcii s historickým zameraním (napr. múzeum, pamiatková správa, archív, archeologický výzkum, sprievodca na hrade, atď.). Ako prax je možné uznať aj štvordňový výskumný pobyt v archíve.
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti 2 50 26 1 1 1  Ján Hrkút, PhD.  Ján Hrkút, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 7 - Základy psychológie 2 50 26 1 1 2 Juraj Holdoš, PhD. Juraj Holdoš, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia 2 50 26 1 1 3 Ivan Koniar, PhD. Ivan Koniar, PhD.
  PP nie  Seminár  k diplomovej práci 2 50 26 0 2 3   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba diplomovej práce 20 500       4 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor A PP 6 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) 36
PVP min. 5 kreditov z odboru A, ďalších 5 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 10
odbor B PP 6 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) 36
PVP min. 5 kreditov z odboru B, ďalších 5 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 10
základ FF PP 6 predmetov (12 kreditov) + obhajoba dioplomovej práce (14 kreditov) 26
120 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta