Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Cirkevné dejiny 1 5 125 26 1 1 1 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Dejiny a kultúra neskorej antiky 5 125 26 1 1 1 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Latinský jazyk A 5 125 26 0 2 1   doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PP áno Semestrálna práca A 5 125 13 0 1 1   PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP nie Stredoveká monasteriológia 3 75 26 1 1 1 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Dejiny kultúry 4 100 26 1 1 1 PaedDr. Jozef Zentko, PhD. PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
  PVP nie Vybrané kapitoly z praveku 3 75 26 1 1 1 PhDr. Marián Soják, PhD. PhDr. Marián Soják, PhD.
  PP áno Cirkevné dejiny 2 5 125 26 1 1 2 doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.
  PP áno Dejiny dejepisectva 5 125 26 1 1 2 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PP áno Maďarský jazyk pre historikov 5 125 26 0 2 2   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
Mgr. Viliam Vaš
  PP áno Semestrálna práca B 5 125 13 0 1 2   doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PVP nie Úvod do štúdia stredovekých hradov na Slovensku 4 100 26 1 1 2 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Latinský jazyk B 3 75 26 0 2 2 doc. Mgr. Marek Babic, PhD. doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  PVP áno Exkurzia Mgr.* 3 75       1 až 3   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PVP áno Odborná prax Mgr. ** 3 75       1 až 3   Mgr. Miroslav Huťka, PhD./
PhDr. Michal Marťák, PhD.
  PP áno Teória dejín 5 125 26 1 1 3 doc. Eugen Zeleňák, PhD. doc. Eugen Zeleňák, PhD.
  PP áno Muzeológia 5 125 26 1 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Kristína Falťanová
  PP áno Nemecký jazyk pre historikov 5 125 26 0 2 3   Mgr. Jana Juhásová, PhD./
Mgr. Tomáš Godiš, PhD.
  PP áno Semestrálna práca C 5 125 13 0 1 3   Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PVP nie Regionálna dejiny 4 100 26 1 1 3 prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. prof. PhDr. David Papajík, Ph.D.
  PVP nie Osídlenie Slovenska v stredoveku 3 75 26 1 1 3 Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
  PP nie Štátna skúška - história 12 300       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
* študent musí počas magisterského štúdia absolvovať jedenkrát exkurziu v ľubovolnom semestri.
** študent počas Mgr. štúdia musí absolvovať absolventskú prax v rozsahu 4. pracovných dní v inštitúcii s historickým zameraním (napr. múzeum, pamiatková správa, archív, archeologický výzkum, sprievodca na hrade, atď.). Ako prax je možné uznať aj štvordňový výskumný pobyt v archíve.
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti 2 50 26 1 1 1  Ján Hrkút, PhD.  Ján Hrkút, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 7 - Základy psychológie 2 50 26 1 1 2 Juraj Holdoš, PhD. Juraj Holdoš, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia 2 50 26 1 1 3 Ivan Koniar, PhD. Ivan Koniar, PhD.
  PP nie  Seminár  k diplomovej práci 2 50 26 0 2 3   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba diplomovej práce 20 500       4 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor PP 12 predmetov (60 kreditov) + štátna skúška (12 kreditov) 72
PVP min. 10 kreditov z odboru, ďalších 10 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 20
základ FF PP 5 predmetov (8 kreditov) + obhajoba diplomovej práce (20 kreditov) 28
120 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta