Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Aktuálne otázky vývinovej psychológie 5 125 39 2 1 1 doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  PP áno Aktuálne otázky psychológie osobnosti 5 125 39 2 1 1 prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. Mgr. Katarína Matejová, PhD.
  PP áno Poradenská psychológia 5 125 39 2 1 1 doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  PP áno Psychodiagnostika detí a mládeže 5 125 39 2 1 1 prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  PVP nie Psychológia humoru 4 100 26 0 2 1   Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  PVP nie Psychoterapia 3 75 26 1 1 1 Mgr. Juraj Holdoš, PhD. Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
  PP áno Analýza psychologických dát 5 125 26 1 1 2 Mgr. Róbert Ďurka, PhD. Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  PP áno Kvalitatívna metodológia 5 125 26 1 1 2 prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  PP áno Psychodiagnostika dospelých 5 125 39 2 1 2 doc. PhDr. Petr Květon, Ph.D. Mgr. Katarína Matejová, PhD.
  PP áno Školská psychológia 5 125 39 2 1 2 doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  PVP nie Psychotherapy and movies 4 100 26 0 2 2   Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  PVP nie Psychiatria 3 75 26 2 0 2 MUDr. Mária Krížová, PhD.  
  PP áno Aktuálne otázky sociálnej psychológie 5 125 39 2 1 3 Mgr. Juraj Holdoš, PhD. Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
  PP áno Klinická psychológia 5 125 39 2 1 3 Mgr. Róbert Ďurka, PhD. Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  PP áno Psychológia práce a organizácie 5 125 39 2 1 3 Mgr. Róbert Ďurka, PhD. Mgr. Katarína Matejová, PhD.
  PVP nie Vedecké kolokvium 3 75 26 0 2 3   všetci KPs
  PVP nie Terapeutická komunita 3 75 26 0 2 3   Mgr. Peter Hvorka
  PP áno Odborná psychologická prax 5 125 40     4   doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  PP nie Štátna skúška - psychológia 12 300       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne voliteľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Základ FF KU - predmety fakultného základu (neučiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti 2 50 26 1 1 1  Ján Hrkút, PhD.  Ján Hrkút, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 7 - Základy psychológie 2 50 26 1 1 2 Juraj Holdoš, PhD. Juraj Holdoš, PhD.
  PP nie  Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia 2 50 26 1 1 3 Ivan Koniar, PhD. Ivan Koniar, PhD.
  PP nie  Seminár  k diplomovej práci 2 50 26 0 2 3   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba diplomovej práce 20 500       4 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov jednoodborového štúdia (neučiteľské ŠP)
odbor PP 12 predmetov (60 kreditov) + štátna skúška (12 kreditov) 72
PVP min. 10 kreditov z odboru, ďalších 10 kreditov môže byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 20
základ FF PP 5 predmetov (8 kreditov) + obhajoba diplomovej práce (20 kreditov) 28
120 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta