Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno  Anglofónna dráma 3 75 26 1 1 1 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc. PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D.
  PP áno  Štylistika 3 75 26 1 1 1 Katalin Balogné Bérces, PhD. Katalin Balogné Bérces, PhD.
  PP áno Didaktika 2 (didaktika anglického jazyka a literatúry) 2 50 26 1 1 1 Katalin Balogné Bérces, PhD. Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  PP áno Pedagogická prax 2 2 50 13 0 1 1   Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 6 2 50 26 0 2 1   Bc. John Martin Kehoe
  PP áno Anglofónna próza 3 75 26 1 1 2 doc. Janka Kaščáková, PhD.
prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc.
doc. Janka Kaščáková, PhD.
  PP áno Sémantika 3 75 26 1 1 2 Katalin Balogné Bérces, PhD. Katalin Balogné Bérces, PhD.
  PP áno Didaktika 3 (didaktika anglického jazyka a literatúry) 2 50 26 1 1 2 Katalin Balogné Bérces, PhD. Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  PP áno Pedagogická prax 3 2 50 13 0 1 2   Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 7 2 50 26 0 2 2   Bc. John Martin Kehoe
  PP áno Anglofónna poézia 3 75 26 1 1 3 prof. Nóra Séllei, Ph.D., DrSc. David Levente Palatinus, Ph.D.
  PP áno Historický vývin jazyka 3 75 26 1 1 3 Katalin Balogné Bérces, PhD.
David Levente Palatinus, Ph.D.
David Levente Palatinus, Ph.D.
  PP áno Didaktika 4 (didaktika anglického jazyka a literatúry) 2 50 26 1 1 3 Katalin Balogné Bérces, PhD. Mgr .Jela Kehoe, PhD.
  PP áno Pedagogická prax 4 2 50 13 0 1 3   Mgr. Jela Kehoe, PhD.
  PVP nie Praktický jazyk 8 2 50 26 0 2 3   Bc. John Martin Kehoe
  PP nie Štátna skúška - anglický jazyk a literatúra a didaktika 6 150       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
Predmety v rámci projektu OPĽP 312011AKK9 "Kto vie nech učí" pre akademický rok 2022/2023 
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Pedagogická prax B (súvislá) 1 25 13 0 1 4   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová  
Základ FF KU - predmety fakultného základu (učiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Seminár  k diplomovej práci 2 50 26 0 2 3   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba diplomovej práce 16 375       4 štátnicová komisa  
                       
  PVP nie  Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti 2 50 26 1 1 1  Ján Hrkút, PhD.  Ján Hrkút, PhD.
  PVP nie  Fakultný seminár 7 - Základy psychológie 2 50 26 1 1 2 Juraj Holdoš, PhD. Juraj Holdoš, PhD.
  PVP nie  Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia 2 50 26 1 1 3 Ivan Koniar, PhD. Ivan Koniar, PhD.
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (učiteľské ŠP)
aprobácia A PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) 36
PVP min.  3 kredity z odboru A, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 5
aprobácia B PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) 36
PVP min. 3 kredity z odboru B, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 5
základ FF PP 1 predmetov (2 kredity) + obhajoba diplomovej práce (16 kreditov) 18
učiteľský základ PP 6 predmetov (20 kreditov)  20
120 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta