Odporúčaný študijný plán
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP áno Štylistika 3 75 26 1 1 1 doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. Markovičová
  PP áno Dejiny slovenskej literatúry (1945 - 1989) 3 75 26 1 1 1 doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PP áno Didaktika 2 (didaktika jazykovokomunikačnej výchovy) 2 50 26 1 1 1 prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  PP áno Pedagogická prax 2 2 50 13 0 1 1   Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PVP nie Základy slavistiky 2 50 26 2 0 1 prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.  
  PP áno Vývin slovenského jazyka 3 75 26 1 1 2 prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  PP áno Dejiny slovenskej literatúry po r. 1989 3 75 26 1 1 2 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
  PP áno Didaktika 3 (didaktika literárnej výchovy) 2 50 26 1 1 2 prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PP áno Pedagogická prax 3 2 50 13 0 1 2   Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PVP nie Kreatívne písanie 2 50 26 1 1 2 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PP áno Dialektológia 3 75 26 1 1 3 doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  PP áno Vybrané kapitoly zo svetovej literatúry 3 75 26 1 1 3 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PP áno Didaktika 4 (vybrané kapitoly z didaktiky materinského jazyka) 2 50 26 1 1 3 prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc. prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
  PP áno Pedagogická prax 4 2 50 13 0 1 3   Mgr. Eva Urbanová, PhD.
  PVP nie Literárna kritika 2 50 26 1 1 3 doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD. doc. Mgr. Jana Juhásová, PhD.
  PP nie Štátna skúška - slovenský jazyk a literatúra a didaktika 6 150       4 štátnicová komisa
Študent si môže slobodne zvoliť povinne volitieľné predmety z ponuky akéhokoľvek bakalárskeho študijného programu fakulty. 
  Predmety v rámci projektu OPĽP 312011AKK9 "Kto vie nech učí" pre akademický rok 2022/2023                       
  Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci                      
                       
                       
  Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie                      
    PP nie  Pedagogická prax B (súvislá) 1 25 13 0 1 4   Mgr. et Mgr. Paulína Kováčová                        
Základ FF KU - predmety fakultného základu (učiteľské ŠP)
Kód predmetu Kategória predmetu Profilový predmet Názov predmetu Kredity Záťaž študenta Týždenný rozsah
hodín
Semester Vyučujúci
Celková Kontaktné hodiny Prednáška Cvičenie Prednáška Cvičenie
  PP nie  Seminár  k diplomovej práci 2 50 26 0 2 3   školitelia záverečných prác
  PP nie  Obhajoba diplomovej práce 16 375       4 štátnicová komisa
                       
  PVP nie  Fakultný seminár 6 - Globálne výzvy súčasnosti 2 50 26 1 1 1  Ján Hrkút, PhD.  Ján Hrkút, PhD.
  PVP nie  Fakultný seminár 7 - Základy psychológie 2 50 26 1 1 2 Juraj Holdoš, PhD. Juraj Holdoš, PhD.
  PVP nie  Fakultný seminár 8 - Občianstvo, vládnutie a demokracia 2 50 26 1 1 3 Ivan Koniar, PhD. Ivan Koniar, PhD.
  PVP nie  Discover  Slovakia* 2 50 13 1 0 1,2,3,4, doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.   
Discover  Slovakia* - predmet si zapisujú len študenti v rámci mobilitných programov napr. ERASMUS+    
Štruktúra predmetov a kreditov medziodborového štúdia (učiteľské ŠP)
aprobácia A PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) 36
PVP min.  3 kredity z odboru A, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 5
aprobácia B PP 12 predmetov (30 kreditov) + štátna skúška (6 kreditov) 36
PVP min. 3 kredity z odboru B, ďalšie kredity môžu byť za PVP z akéhokoľvek ŠP z ponuky fakulty 5
základ FF PP 1 predmetov (2 kredity) + obhajoba diplomovej práce (16 kreditov) 18
učiteľský základ PP 6 predmetov (20 kreditov)  20
120 kreditov
PP = povinný predmet
PVP = povine voliteľný predmet
1 kredit = cca. 25 hodín pracovnej záťaže študenta