Members of the department

  Dean:

   

  Vice Dean:

  Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH

  Vice Dean, Prodekan pre mobility a kvalitu, Special assistant

  RNDr. PaedDr. Mária Nováková PhD.MBA

  Head of department, Vedúca katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve