Základné predpisy
Štatút KU
Organizačný poriadok KU
Organizačná štruktúra KU
Organizačná štruktúra rektorátu KU
Organizačný poriadok rektorátu KU
Pracovný poriadok KU
Platový poriadok KU
Dlhodobý zámer KU 2012-2017
Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest
Všeobecné a konkrétne podmienky pre obsadzovanie funkcií docentov a profesorov
Zásady volieb do Akademického senátu KU
Rokovací poriadok Akademického senátu KU
Kolektívna zmluva 2013
Kolektívna zmluva 2014 + Dodatok č. 1 zo dňa 30. 1. 2014
Kolektívna zmluva 2015
Kolektívna zmluva 2016
Štatút Správnej rady KU
Politika kvality na KU

 

Veda
Kritéria pre habilitačné a vymenúvacie konanie - Odborová didaktika - didaktika hudby
Kritéria pre habilitačné a vymenúvacie konanie - Odborová didaktika - teória vzdelávania náboženskej výchovy
Kritéria pre habilitačné a vymenúvacie konanie - odbor Katolícka teológia
Kritéria pre habilitačné a vymenúvacie konanie - odbor Teória a dejiny žurnalistiky
Metodický postup pri habitalitačnom a vymenúvacom konaní
Zásady udeľovania čestných titulov doctor honoris causa a profesor emeritus na KU
Usmernenie k projektovej činnosti na KU
Rokovací poriadok Vedeckej rady KU
Smernica o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na KU
Štatút výročnej ceny rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť

 

Štúdium
Harmonogram akademického roka 2016/2017

Smernica o školnom pre akademický rok 2016/2017
       Príloha1: Formulár žiadosti o zníženie školného 2016/2017
       Príloha 2: Bankové údaje k žiadosti 2016/2017

Študijný poriadok KU platný od 1. 9. 2015
Harmonogram akademického roka 2015/2016
Smernica o školnom pre akademický rok 2015/2016
       Príloha 1: Formulár žiadosti o zníženie školného 2015/2016
       Príloha 2: Bankové údaje k žiadosti 2015/2016
Disciplinarny poriadok a rokovací poriadok disciplinarnej komisie KU
Vnútorný predpis o zriadení registra študentov KU
Štipendijný poriadok KU
Smernica o uznávaní dokladov o vzdelaní na KU a Formulár žiadosti o uznanie dokladu
Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov a študentov KU
       Príkaz - ERASMUS+
       Vyúčtovanie - ERASMUS+
       Dohoda o použití súkromného vozidla - ERASMUS+
Smernica o Univerzite tretieho veku na KU
Smernica o náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
       Prílohy k smernici (na stiahnutie, editovateľná podoba)
Poriadok akademických obradov
Smernica o študentských združeniach na KU
Smernica rektora KU o podpore uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami

       Príloha – Súhlas uchádzača/študenta s vyhodnotením špecifických potrieb a so spracovaním osobných údajov

 

Univerzitná knižnica
Štatút UK KU
Organizačný poriadok UK KU
Knižničný a výpožičný poriadok UK KU (platný od 16. 9. 2013)

       Príloha 1: Cenník služieb a poplatkov UK KU

       Príloha 2: Kategórie používateľov

       Príloha 3: Výpožičná doba podľa kategórie

Výročná správa o činnosti Univerzitnej knižnice KU v roku 2015

 

Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Štatút UaSZ a Ubytovací poriadok KU

 

Ostatné
Smernica o verejnom obstarávaní na KU v Ružomberku
      Prílohy k smernici o verejnom obstarávaní na KU v Ružomberku
Smernica o ochrane nefajčiarov a o zákaze fajčenia na pracoviskách a v zariadeniach KU
Smernica o správe a používaní elektronickej pošty na KU v Ružomberku
Smernica na určenie postupov pri vzniku úrazu a nebezpečnej udalosti
Smernica o oznámení vzniku pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu, nebezpečnej udalosti, nebezpečnej hrozby závažnej priemyselnej havárii
Smernica o sťažnostiach
Smernica o vyhotovovaní, evidencii, používaní, ochrane a likvidácii pečiatok
Smernica o podmienkach odosielania zásielok
Registratúrny poriadok a registratúrny plán

Registratúrny plán KU - novelizácia od 11. 8. 2010

Smernica o cestovných náhradách pri pracovných cestách
Smernica upravujúca spôsob zabezpečenia stravovania zamestnancov KU na pracovisku
Smernica o príprave a zavedení systému manažérstva kvality na KU
Smernica na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
Smernica o vnútorných pravidlách pre tvorbu univerzitného rozvojového fondu
Metodické usmernenie č. 1/2004/EO
Smernica o realizácii finančnej kontroly na KU
Smernica o zverejňovaní povinných informácií na webovom sídle
Smernica rektora o poskytovaní a používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov...
Smernica rektora o overovaní funkčnosti vnútorného systému zabezpečovania kvality na KU
Smernica rektora na zabezpečenie pitného režimu na pracoviskách KU
Pravidlá KU o prenájme bytov vo vlastníctve alebo nájme KU
Smernica rektora KU na určenie zakázaných prác a pracovísk ženám a mladistvým zamestnancom
Smernica o prístupe zamestnancov k údajom v AIS KU
Smernica rektora KU pre systém hodnotenia referencií, podľa podmienok zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.
Smernica rektora o podávaní a preverovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
Smernica rektora o používaní služobných mobilných zariadení a služieb hlasovej virtuálnej privátnej siete

 

Príkazy rektora
Príkaz rektora KU 1/08 o počtoch prijímaných študentov na KU
Príkaz rektora KU 7/09: O opravách, investičných prácach na KU

 

 

banner photogallerybanner virtual guidebanner new uni librarylogo net fuce