Absolventi štúdia na Katedre germanistiky získajú základné poznatky z oblasti literárnej teórie, dejín po nemecky písaných literatúr, textovej analýzy, všeobecnej jazykovedy i špeciálnej jazykovedy s ťažiskom na fonetiku, morfológiu a syntax nemeckého jazyka, ďalej porovnávacej literárnej vedy, porovnávacích vied o kultúre a didaktiky vyučovania cudzieho jazyka. Sú schopní ústne i písomne komunikovať v nemeckom jazyku, získavajú kompetenciu samostatne pracovať a koordinovať kultúrne aktivity v nad/európskych inštitúciách, médiách, neziskových organizáciách, štátnej správe, zahraničných zastupiteľstvách. Po ukončení učiteľského štúdia sú pripravení vykonávať učiteľskú prax.

    Viac o katedre