Mgr. Pavel Izrael, PhD. (habilitácia)

1.  Žiadosť o začatie habilitačného konania doručená dňa 20.1.2021 v odbore teória a dejiny žurnalistiky
4. Téma habilitačnej práce: Koncept rodičovskej mediácie používania médií
Habilitačná práca bola podaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom.
6. Návrh habilitačnej komisie
7. Oponentské posudky
8. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu docent
9. Rozhodnutie VR FF KU
10. Ďalšie údaje o priebehu habilitačného konania
 

Doc. Terézia Rončáková, PhD. (inaugurácia)

1. Žiadosť o začatie inauguračného konania doručená dňa 20.1.2021 v odbore teória a dejiny žurnalistiky
4. Téma inauguračnej prednášky
6. Návrh inauguračnej komisie
7. Rozhodnutia inauguračnej komisie 
   a) Záver o splnení kritérií 
   b) Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti
8. Oponentské posudky
9. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
10. Rozhodnutie VR FF KU o návrhu za vymenovanie na profesora
11. Návrh VR FF KU na vymenovanie za profesora
12. Zloženie VR KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu
13. Rozhodnutie VR KU o návrhu za vymenovanie na profesora
14. Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania
 

1. Žiadosť o začatie inauguračného konania doručená dňa  03. 02. 2021 v odbore teória a dejiny žurnalistiky

2. Profesijný životopis

3. Údaje o publikačnej činnosti a ohlasoch

4. Téma inauguračnej prednášky:

5. Údaje o komisii a o oponentoch 

6. Návrh inauguračnej komisie

7. Rozhodnutia inauguračnej komisie:
   a) Záver o splnení kritérií 
   b) Celkové zhodnotenie úrovne pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti

8. Oponentské posudky

9. Zloženie VR FF KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu

10. Rozhodnutie VR FF KU o návrhu za vymenovanie na profesora

11. Návrh VR FF KU na vymenovanie za profesora

12. Zloženie VR KU, ktorá prerokovala návrh na udelenie titulu

13. Rozhodnutie VR KU o návrhu za vymenovanie na profesora

14. Ďalšie údaje o priebehu inauguračného konania