Objednávku na publikáciu, ktorú chcete kúpiť, je potrebné zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu: ekonomicke.ff@ku.sk
Objednaná publikácia bude dodaná Vami zvoleným spôsobom. Buď prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok podľa hmotnosti zásielky a podľa aktuálneho cenníka, alebo osobne na adrese Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok.
V prípade akýchkoľvek nejasností nás pokojne kontaktujte na: ekonomicke.ff@ku.sk

Juraj Dvorský
Perspektíva ako systém predpokladov
vo vybraných prózach Christy Wolfovej

Ružomberok: Verbum 2020
ISBN 978-80-561-0882-6

Cena: 5,00 €


Jadro publikácie tvorí autorova nepublikovaná dizertačná práca pod názvom Štruktúra perspektív v komunikačnom modeli naratívnych textov, obhájená v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Teoretické časti obidvoch prác sú až na menšie úpravy a doplnenia identické. V praktickej časti sú interpretácie niektorých diel aktualizované (Kassandra), iné sú na rozdiel od dizertačnej práce úplne nové a dosiaľ nepublikované: Rozdelené nebo (1963), Vzory detstva (1976), Porucha (1987), Čo zostáva (1990). Uchopenie Wolfovej textov v tejto knihe prostredníctvom naratologického inštrumentária si kladie za cieľ napojiť sa do istej miery na proces obnoveného čítania diel Christy Wolfovej vydaných do roku 1990. Východiskovou naratologickou kategóriou analýzy Wolfovej textov je pritom pojem perspektíva.

Objednať

pravek_europy

Soják Marián:
Pravek Európy
S dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko

Ružomberok: Verbum 2020
IS
BN 978-80-561-0859-8

Cena: 7,00 €


Vysokoškolské skriptá kladú dôraz na európsky pravek a prednostne Slovensko spolu s významnými archeologickými náleziskami v Karpatskej kotline. Z pohľadu časového vymedzenia ide o obdobie od najstaršieho úseku ľudských dejín – paleolitu až po koniec doby železnej. Vzhľadom k pretrvaniu púchovskej kultúry až dokonca staršej doby rímskej publikácia presiahne pravek a na časti riešeného územia sa dostane až na sklonok 2. storočia po Kr.

Objednať

Hrkút Ján:
Čítať a myslieť
Stratégie a metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia

Ružomberok: Verbum 2020
ISBN 978-80-561-0858-1

Cena: 5,00 €


Učebnica je určená pre študentov učiteľstva humanitných predmetov: predovšetkým filozofie, občianskej náuky, etiky, ako aj ďalším záujemcom o problematiku kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti. Študentov a učiteľov môže táto učebnica intelektuálne inšpirovať a súčasne naučiť využívať metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia. Publikácia si kladie primárne za cieľ poskytnúť vysokoškolským študentom – budúcim učiteľom základné metodologické informácie v tejto oblasti ľudskej kultúry. Sú to práve oni, ktorí budú v budúcnosti rozvíjať myslenie svojich žiakov a študentov a tejto ich misii by malo predchádzať a následne ju aj sprevádzať kompetentné čítanie.

Objednať

Recenzovaný časopis
Kultúrne dejiny
č. 1/2021

Ružomberok: Verbum 2021
ISSN 1338-2209

Cena: 6,00 €


Čitatelia v tomto čísle časopisu nájdu štyri vedecké články, v ktorých sú reflektované témy z vrcholného stredoveku, raného novoveku a z moderných dejín. V prvej štúdii je príspevok Drahoslava Magdoška Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370. Druhý text z autorského pera Lukáša Rybára analyzuje tému Počiatky diplomatických kontaktov safíjovskej Perzie s Habsburgovcami a Uhorskom na začiatku 16. storočia. Docent z Univerzity Palackého v Olomouci Michael Viktořík pripravil tému Pevnostní město v habsburské monarchii v 19. století v dějepisné práci. Autorom štvrtého príspevku je bývalý člen našej katedry histórie profesor Pavel Marek, ktorý sa venoval téme Subcarpathian Ruthenia in the Life and Work of Bishop Gorazd (Pavlík). V časopise čitatelia nájdu aj rozhovor s vedúcim katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici a predsedom Slovenskej historickej spoločnosti, doktorom Rastislavom Kožiakom. Tradičnou súčasťou sú recenzie a anotácie nových domácich a zahraničných titulov. V rubrike Internetové odkazy sa recipienti môžu zoznámiť s webovými portálmi venujúcimi sa osobnosti Matúša Čáka Trenčianskeho.

Objednať

Hrkút Ján:
Dynamická štruktúra poznávania
Filozofický prínos B. F. Lonergana

Ružomberok: Verbum 2020
ISBN 978-80-561-0812-3

Cena: 6,50 €


Zámerom publikácie je monograficky predstaviť teóriu poznania kanadského jezuitu, filozofa a teológa, Lonergana. Bernard Francis Lonergan (1904-1984) sa pokúsil svojím epistemologickým projektom ostať na pôde tomizmu, avšak zodpovedať aj výzvu Imanuela Kanta a filozofie, pre ktorú je subjekt východiskom poznania. Na tejto pozícii stojí spoločne s viacerými autormi tejto tradície, ako sú Joseph Maréchal, Emerich Coreth, Otto Muck, Karl Rahner a ďalší. V knihe sú skúmané tri typy námietok, ktoré sa voči takémuto pokusu objavili. Konkrétne ich zastupujú traja kritici transcendentálneho tomizmu: Christopher Cullen, John Haldane a August Brunner. Ich námietky sú ukázané ako principiálne zodpovedateľné a teda nepostačujúce na odmietnutie transcendentálneho tomizmu ako takého. Naopak, Lonerganov koncept (ako dynamickú štruktúru ho označil Otto Muck v roku 1969) je predstavený ako doplnenie oboch týchto tradícií a úspešný pokus premostiť tomistickú a kantovskú filozofiu.

Objednať

Peter Kravčák (ed.):
Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike
Zborník z vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc.

Ružomberok: Verbum 2020
ISBN 978-80-561-0820-8

Cena: 7,50 €


Zborník z vedeckej konferencie Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike, ktorú pri príležitosti okrúhleho životného jubilea profesora Jozefa Mlacka zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci samotnej konferencie vystúpili takmer dve desiatky popredných odborníkov z oblasti jazykovedy a žurnalistiky.

Objednať

Rončáková Terézia, Vandáková Zuzana:
Slovenčina v médiách
111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

Ružomberok: Verbum 2020
ISBN 978-80-561-0773-7

Cena: 6,90 €


Študentom žurnalistiky, slovenčiny a komukoľvek so záujmom o spisovný a pekný písomný prejav je určená publikácia Terézie Rončákovej a Zuzany Vandákovej Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch. 290-stranová knižka ponúka okrem sľúbených 111 kapitoliek o typických problémoch s čiarkami, ypsilonmi, čechizmami, anglicizmami, floskulami, slovesnými väzbami a pod. aj stručný úvod do lingvistiky, ktorý jedna z autoriek T. Rončáková vtipne označila za „ťahák na štátnice“. „Knižku sme tvorili s ohľadom na našich študentov, námety sme čerpali aj z ich článkov a prác, ktoré nám priebežne odovzdávajú,“ konštatovala.

Kniha vznikla v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorá od roku 2018 niektoré časti priebežne publikovala v rámci svojho seriálu SLOVENČINA. Preto sú texty formulované zámerne zrozumiteľne, hravo, živo – aby boli stráviteľné pre široké publikum. V takomto odľahčenom duchu sa nesie aj obálka od grafika a karikaturistu Petra Sedláka.

Objednať

Lajčiaková Petra:
Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

Ružomberok: Verbum 2020
ISBN 978-80-561-0741-6

Cena: 7,50 €


Autorka vychádza z rozličných psychologických koncepcií, v ktorých sa nejakým spôsobom odrážajú morálne dilemy. Dilemu predstavuje ako rozhodovací problém medzi dvoma možnými morálnymi imperatívmi, pričom ani jeden z nich nie je jednoznačne prijateľný alebo výhodný. Zaoberá sa tiež diskusnou metódou uvažovania, ktorej účinnosť analyzuje v prostredí vysokoškolských študentov pomáhajúcich profesií. Neopomína ani morálne dilemy v psychologickej praxi, pri tiesnivom tlaku ktorých veľmi často vzniká špecifický typ (negatívneho) stresu, morálny distres.

Objednať

Recenzovaný časopis:
Kultúrne dejiny
č. 1/2020

Ružomberok: Verbum 2020
ISSN 1338-2209

Cena: 6,00 €


V tomto čísle čitatelia nájdu štyri vedecké články a jednu materiálovú štúdiu. Témy príspevkov sú väčšinou zamerané na novšie a moderné dejiny.

V prvej štúdii čitatelia nájdu zaujímavý pohľad Slávky Kopčákovej na tému Tobias Gottfried Schröer and His Compendium of Aesthetics Isagoge in eruditionem aestheticam (1842) (s. 6-33). Druhý príspevok od Radomíra Vlčka sa venuje téme Česko-ruská jednota jako příklad spolku česko-ruské vzájemnosti(s. 34-55). Dvojica autorov Tatiana Bužeková a Michal Uhrin sa venujú otázke The Collective Remembering of the Religious Changes in Eastern Slovakia (s. 56-76). Júlia Marcinová približuje problematiku Obrad snímania venca a čepčenie neviest v historickom a súčasnom kontexte (s. 78-103). V časopise nájdete aj materiálovú štúdiu a preklad Miloša Ševčíka s názvom Afinita laskavosti a humoru v úvahách Louise Cazamiana (s. 104-121). Čitateľov iste zaujme aj inšpiratívny rozhovor s chorvátskou historičkou Dianou Sorić.

Tradičnou súčasťou sú recenzie nových domácich a zahraničných titulov. V aktuálnom čísle je ich šesť a takmer ďalšie dve desiatky kratších správ o nových knihách. Obraz diania a aktivity v historickej obci dopĺňajú správy a na záver sa čitateľ môže v rubrike Internetové odkazy viac dozvedieť o stránkach reflektujúcich Ústavy a ústavné zákony.

Objednať

Recenzovaný časopis:
Kultúrne dejiny
č. 2/2020

Ružomberok: Verbum 2020
ISSN 1338-2209

Cena: 6,00 €


Témy príspevkov sú väčšinou zamerané na stredoveké a novšie dejiny.

V prvej štúdii záujemcovia nájdu príspevok Veroniky Kucharskej Niekoľko poznámok k historicko-kultúrnemu kontextu vzniku a počiatkov Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch nad Tribečom. Druhý vedecký text od autoriek Miroslavy Gallovej a Zlatice Sáposovej „Žena v domácnosti je anjelom, vzdelaná žena je príšerou“. Možnosti vyššieho vzdelávania dievčat a žien v Košiciach v rokoch 1867 – 1918 prináša plastický pohľad na školský systém dievčat v období dualizmu. Eryk Krasucki v texte Here comes the new one. Mass culture and western cultural patterns in the opinions and evaluations of the party and state authorities in Poland of the "Gomułka era" (1956 – 1970) predstavil problematiku masovej kultúry a vplyvov na jej genézu u našich severných susedov v období totality. Autorom štvrtého príspevku The Prague Roots of Polish Benedictines (in the 20th Century) je Antoni Maziarz, ktorý sa venoval dejinám poľských benediktínov pôsobiacich v Prahe v 20. storočí. V časopise čitatelia nájdu aj materiálovú štúdiu a preklad Anabely Katreničovej spisu Roberta Grossetesteho s názvom O svetle alebo o počiatku foriem. Na stránkach aktuálneho čísla sa bližšie môžete oboznámiť s profesionálnym životom profesora Petra Švorca, ktorý redakcii poskytol rozhovor.

Tradičnou súčasťou sú recenzie a anotácie nových domácich a zahraničných titulov. V aktuálnom čísle je ich spolu takmer dvadsať. Na záver sa čitateľ môže v rubrike Internetové odkazy viac dozvedieť o stránkach reflektujúcich Bitku na Bielej hore, od ktorej uplynulo v roku 2020 okrúhlych 400 rokov.

Objednať

Baláková, Dana - Kováčová, Viera:
Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV.

Ružomberok: Verbum 2019
ISBN 978-80-561-0654-9

Cena: 6,00 €


Zborník Aspekty literárnovedné a jazykovedné príspevkami literárnovedného a jazykovedného charakteru predstavuje vedeckú tvorbu členov Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a autorov pôsobiacich na partnerských slovenských a zahraničných pracoviskách.

Venované prof. PaedDr. Milanovi Ligošovi, CSc.

Objednať

Izrael Pavel, Holdoš Juraj a kolektív:
Digitálne detstvo

Ružomberok: Verbum 2019
ISBN 978-80-561-0719-5

Cena: 8,00 €


Predkladaná monografia si kladie za cieľ prispieť k akademickej diskusii o mieste digitálnych médií v živote detí a o výzvach s nimi spojenými, keďže na Slovensku je táto problematika výskumne poddimenzovaná. Obsahová štruktúra monografie reflektuje kľúčové oblasti naviazané na interakciu detí s digitálnymi médiami: používateľské návyky, úlohy rodičov, učenie, zábava, mediálna a čitateľská gramotnosť, negatívne účinky či riziká ako napr. excesívne používanie internetu.

Jednotlivé kapitoly sú teoreticky ukotvené v poznatkoch z už existujúcich výskumov, no obsahujú aj odkazy na nový výskum autorov zo slovenského prostredia.

Objednať

Juhásova Jana:
Melankolia a zá-zrak
Progresívne postupy v spirituálnej lyrike

Ružomberok: Verbum 2019
ISBN 978-80-561-0675-4

Cena: 7,50 €


Publikáciu venovala autorka najmä dvom cieľovým skupinám – vlastným študentom literatúry, no aj záujemcom, ktorí chcú tvoriť poéziu, píšu vlastné texty či ašpirujú na účasť v literárnych súťažiach. Vnútorná štruktúra publikácie, členená na dve rámcové kapitoly a desať vnútorných častí, je prispôsobená rytmu akademického roka, no povaha jazyka a didaktický prístup sú zvolené tak, aby po nej mohli siahnuť aj učitelia stredných škôl so svojimi žiakmi či laickí milovníci umenia.

Publikácia sa snaží postihnúť všetky zložky básnického textu: autor, postava, lyrický subjekt, žáner, významové a výrazové tvarovanie (kompozícia, jazyk, štýl, obraznosť, zvuková stavba, intertextová nadväznosť) vyhľadávajúc postupy, ktoré nie sú v umení opotrebované, ale svieže, ozvláštňujúce a invenčné. Každá kapitola je členená na päť častí: teoretické objasnenie témy alebo umeleckého postupu (1), nasleduje skupina piatich umeleckých textov autorov svetovej a domácej spirituálnej lyriky, na ktorých možno daný jav ilustrovať (2), podnety a otázky na premýšľanie (3), jeden z možných (autorkiných) interpretačných pohľadov (4) a odporúčaná literatúra, ktorá záujemcom o hlbšie preskúmanie témy môže pomôcť v orientácii (5). Záverečná kapitola ponúka impulzy, inšpirácie a vybrané techniky na vlastné tvorivé písanie.

Objednať

Rončáková Terézia:
Žurnalistické žánre

Ružomberok: Verbum 2019
ISBN 978-80-561-0736-2

Cena: 8,00 €


Vysokoškolská učebnica zahŕňa poznatky o novinárskom žánrovom systéme. Didaktickým štýlom buduje najprv zázemie základných poznatkov zo štylistiky. Na ňom stavia definície a charakteristiky žánru ako takého, zaužívaných žánrových kategórií i jednotlivých konkrétnych žánrov. Slovenskú tradíciu konfrontuje s teóriou i praxou iných európskych krajín a so súčasným ne-tradičným stavom novinárskej praxe.

V druhom vydaní je kniha obohatená o aktualizované a rozšírené kapitoly o anglickej žánrológii, rozhlasovej, televíznej a onlinovej žánrológii aj o úplne novú rozsiahlu kapitolu o aktuálnych žánrových tendenciách a novátorských žánrových modeloch. Štylistickú a žánrovú teóriu oživujú exkurzy do (nielen profesijného) života niektorých jej dejateľov, do sveta literatúry či do textov dnešných médií. Aby si čitateľ fakty zaradil do širšieho rámca a čítal nielen s porozumením, ale aj s pôžitkom.

Objednať

Recenzovaný časopis:
Kultúrne dejiny
č. 1/2019

Ružomberok: Verbum 2020
ISSN 1338-2209

Cena: 6,00 €


V čísle tohto indexovaného časopisu môžu záujemcovia nájsť v úvode informáciu o publikácii Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku (2018). Štúdie tohto čísla sa zaoberajú staršími i novšími dejinami. Byzantológ Martin Hurbanič opísal činnosť patriarchu Antiochie Jána Oxeitesa a jeho vzťahy s križiakmi v rokoch 1098 – 1100 (s. 6-24). V druhom príspevku umenovedci Ivan Gerát a Marian Zervan analyzovali problematiku bičovania v obraznosti a myslení v stredoveku (25-41). Tretia štúdia s názvom Die Organisierung der Kornspeicher im neunzehnten Jahrhundert im Gut des Erzbischofs von Eger od maďarského historika Istvána Horvátha predstavila skladovanie obilia v 19. storočí na majetkoch jágerských biskupov (42-51). Historici Mikuláš Jančura a Katarína Hromuľáková v príspevku Automobilizmus a šľachta na Slovensku: Prípad baróna Wielanda z Markušoviec (52-72) priblížili začiatky automobilizmu nie len na Spiši. Ďalšiu osobitnú časť Pramene, preklady tvorí jeden príspevok od Tomáša Pastuchu z KU v Ružomberku analyzujúci cestopis Roberta Townsona (Liptov v roku 1793). Ďalej nasleduje zaujímavý rozhovor s historikom a dominikánom Gabrielom Hunčagom („Moderné historiografie spracovávajú veľmi špecifické čiastkové témy“), recenzie a anotácie najnovšej literatúry z dejín, správy z podujatí a internetové odkazy zamerané na komunizmus a komunistov na internete.

Objednať

Recenzovaný časopis:
Kultúrne dejiny
č. 2/2019

Ružomberok: Verbum 2020
ISSN 1338-2209

Cena: 6,00 €


V čísle 2 čitatelia nájdu štyri vedecké štúdie, ktoré sa venujú v jednom prípade obdobiu stredoveku a v ostatných príspevkoch 20. storočiu. Prvú štúdiu pripravil doktorand Ostravskej univerzity Martin Slepička s názvom Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku (s. 176 – 196). Dvojica autorov Jurij Danilec a Pavel Marek zamerala pozornosť v  príspevku Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in  Czechoslovakia in 1920 – 1926 (s. 197 – 227) na pravoslávnu misiu v Československu. Pavel Izrael sa v  ďalšom príspevku Štyri piliere katolíckej tlače podľa Ladislava Hanusa (s. 228 – 240) venoval koreňom slovenskej katolíckej žurnalistiky. Štvrtá vedecká štúdia je od Jána Sombatiho s názvom Profesor Ľudovít Knappek a jeho podiel na budovaní odboru cirkevného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave (s. 241 – 269). V časopise nájdete aj materiálovú štúdiu a preklad Miroslavy Trogovej s názvom Anicius Manlius Severinus Boethius: Zásady aritmetiky (Institutio arithmetica) (s. 269 – 280). Zaujímavou časťou je pútavý rozhovor so známym slovenským historikom Romanom Holecom. Obzory otvárajú recenzie šiestich nových kníh a krátke správy – anotácie o ďalších desiatkach titulov. Obraz diania a aktivity historikov dopĺňajú správy a na záver sa čitateľ môže v rubrike Internetové odkazy viac dozvedieť o webových stránkach reflektujúcich na Nežnú revolúciu.

Objednať

Jenča Imrich:
Rozhlasové spravodajstvo

Ružomberok: Verbum 2018
ISBN 978-80-561-0594-8

Cena: 9,90 €


Publikácia poskytuje orientáciu v problematike rozhlasového spravodajstva, reflektuje rozvoj informačných technológií za uplynulé desaťročie a ich vplyv na žurnalistickú tvorbu i na postavenie médií v súčasnosti. Prílohy publikácie obsahujú viaceré dokumenty týkajúce sa masovej komunikácie, na ktoré chce autor tiež upriamiť pozornosť.

Objednať

Juhásová Jana:
Litanická forma od avantgardy po súčasnosť

Ružomberok: Verbum 2018
ISBN 978-80-561-0562-7

Cena: 9,00 €


Autorka sa v monografii zamerala na rekonštrukciu náboženských litánií, vrátane žánrových foriem, z ktorých vznikli. Následne sleduje ich básnické aktualizácie v modernej svetovej a najmä v slovenskej lyrike (Ch.  Baudelaire, A. Breton, V. Nezval, F. Halas, A. Ginsberg, G. von Stein, A. Siletius; slovenský nadrealizmus, katolícka moderna, povojnová a súčasná poézia).

Juhásová dospieva k zisteniu, že revitalizácia litanicko-repetitívnej formy nastáva v dvadsiatom storočí najmä v poetike spirituálnych autorov z dôvodu ich záujmu tvorivo nadväzovať na tradíciu, no zároveň u básnikov avantgardy (vrátane postavantgardy, vizuálnej a konceptuálnej poézie), pre ktorých boli príťažlivé najmä výrazovo-kompozičné impulzy litanickej repetície. Varianty litanickej formy nachádza tiež vo všetkých historických etapách a tvorivých líniách modernej slovenskej lyriky.

Objednať

Izrael Pavel:
Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi

Ružomberok: Verbum 2018
ISBN 978-80-561-0624-2

Cena: 7,00 €


Predkladaná publikácia si kladie za cieľ reflektovať základné otázky spojené s teóriou publika, a to z perspektívy funkcií médií, vybraných komunikačných modelov a hlavne z pohľadu dichotómie aktívneho a pasívneho publika. Keďže zvolená problematika je v slovenskom mediologickom priestore zachytená len okrajovo, analýzu existujúcich zahraničných výskumov a teoretických textov dopĺňa o výsledky autorových výskumných sond do mediálnych návykov vybraných skupín publika médií, ktoré majú prevažne kvantitatívny charakter.

Objednať

Olexák Peter a kolektív:
Florián Tománek
Život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu

Ružomberok: Verbum 2018
ISBN 978-80-561-0698-3

Cena: 9,00 €


Florián Tománek patril ku kľúčovým postavám politicko-spoločenského diania, a to od sformovania katolíckych politických strán koncom 90. rokov 19. storočia až do roku 1948, kedy zanikli. Predkladaná monografia prináša celý rad nových faktov a interpretuje ich v snahe o objektívny pohľad na tohto kňaza, politika a publicistu. Hľadá kľúč k vysvetleniu Tománkovej osobnosti s cieľom pochopiť motívy jeho správania a skutkov, ktoré z neho robili aktéra národných dejín prvej polovice 20. storočia. Množstvo oblastí, v ktorých Tománek pôsobil, ilustruje aj pestrosť jej vnútornej kompozície.

Objednať