Objednávku na publikáciu, ktorú chcete kúpiť, je potrebné zaslať prostredníctvom e-mailu na adresu: ekonomicke.ff@ku.sk
  Objednaná publikácia bude dodaná Vami zvoleným spôsobom. Buď prostredníctvom Slovenskej pošty za poplatok podľa hmotnosti zásielky a podľa aktuálneho cenníka, alebo osobne na adrese Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok.
  V prípade akýchkoľvek nejasností nás pokojne kontaktujte na: ekonomicke.ff@ku.sk

  Papajík David:
  Všeobecné dějiny středověku v dobových dokumentech.
  Vysokoškolská učebnica.

  Ružomberok: Verbum 2023
  ISBN 978-80-561-1007-2

  Cena: 5,00 €


  Učebný text profesora Davida Papajíka Všeobecné dějiny středověku v dobových dokumentech je určený najmä pre študentov bakalárskeho štúdia histórie a príbuzných odborov, môže ale tiež slúžiť i na poučenie pre ďalších záujemcov o históriu. Obsahuje preklad 38 stredovekých dokumentov či ich podstatných častí. Ku každému dokumentu je doplnený súbor otázok a úloh pre študentov.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 2/2022

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  Čitatelia v tomto čísle nájdu päť príspevkov od domácich a zahraničných autorov. Prvý text od Pavla Maliniaka Tematizácia osmanského ohrozenia v kazateľskej tvorbe Izáka Abrahamidesa sa venuje analýze kázní reflektujúcich politicko-spoločenské ohrozenie Uhorska na prelome 16. a 17. storočia. Druhý príspevok Early modern time in the Ukrainian and Polish histories of liturgical translation je z autorského pera Tarasa Shmihera. Autor v ňom predstavil liturgickú tranzíciu východného obradu v stredoeurópskom regióne. Daniel Oelbauer v článku Sichtbarmachung von Kriminalität. Gestaltungsund Funktionsweisen von Gefangenenkleidung im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert sa venoval väzenskému oblečeniu na území Nemecka v období prelomu 19. a 20. storočia. Martin Furmanik v texte Spišskí Nemci v rokoch 1920 – 1937 syntetickým spôsobom analyzoval politický a spoločenský život etnických Nemcov v regióne Spiša. Peter Olexák v príspevku „Sme za demokraciu.“ Kanonik Andrej Cvinček a jeho percepcia a realizácia demokracie priblížil politické princípy Andreja Cvinčeka v období po druhej svetovej vojne až do nástupu pofebruárovej diktatúre.
  V časopise čitatelia nájdu aj rozhovor s americkým historikom Michaelom J. Kopanicom, viacero recenzií, anotácií nových historických kníh a správ z vedeckých podujatí. V rubrike internetové odkazy sa čitatelia môžu zoznámiť s webovými stránkami zameranými na tému atentátu na Reinharda Heydricha.

  Objednať

  Ďurka Róbert:
  Humor ako osobnostná charakteristika

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISBN 978-80-561-0953-3

  Cena: 5,00 €


  Cieľom tejto knihy nie je zabávať čitateľa, ale poskytnúť mu základné informácie o humore ako osobnostnej charakteristike. Autor sa venuje humoru z uhla pohľadu psychológie, a to predovšetkým psychológie osobnosti, ale aj z uhla pohľadu klinickej psychológie a psychológie zdravia. Humor autor chápe ako osobnostnú charakteristiku, v rámci ktorej sa medzi sebou jedinci odlišujú. V každodennom živote sa medzi sebou líšime v používaní štýlov humoru, tiež sa líšime v tom, ako reagujeme na zosmiešňovanie a vysmievanie, no rovnako i v tom, či používame aj humor, ktorý vychádza z morálky. Kniha sa zameriava na štyri štýly humoru (afiliatívny, sebaposilňujúci, agresívny a sebaponižujúci). Ďalej sa venuje trom osobnostným dispozíciám týkajúcim sa zosmiešňovania a vysmievania (gelotofóbia, gelotofília a katagelasticizmus) a zameriava sa aj na dve morálne dobré osobnostné charakteristiky týkajúce sa humoru (benevolentný a korektívny humor). Spomínaným osobnostným charakteristikám sa publikácia venuje prostredníctvom prehľadu výsledkov výskumov uskutočnených po celom svete, ale aj na Slovensku.

  Objednať

  Papajík David:
  Regionální dějiny. Metodologie – problémy – praxe.
  Vysokoškolská učebnice.

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISBN 978-80-561-0986-1

  Cena: 3,00 €


  Učebné texty sú určené pre študentov vysokých škôl v odboroch história, archívnictvo, kultúrne dejiny a príbuzné disciplíny. Okrem toho s nimi môžu pracovať študenti vyšších ročníkov stredných škôl, učitelia základných a stredných škôl a všetci záujemcovia o regionálne dejiny. Prinášajú sumarizáciu základných údajov pre daný predmet. Publikácia sa primárne obracia na čitateľov a záujemcov o regionálne dejiny z priestoru dnešného Slovenska a Českej republiky. Uvedené závery majú však tiež platnosť aj v geograficky širšom regióne, minimálne v priestore strednej Európy. Ku každej kapitole sú na konci pripojené otázky, ktoré by mal byť schopný čitateľ zodpovedať na základe preštudovaného textu. Ďalej sú k nemu doplnené aj úlohy pre čitateľa, ktorých splnením prehĺbi svoje vedomosti z danej problematiky.

  Objednať

  Bariaková Zuzana - Šedíková Čuhová Paulína (eds.):
  Neviditeľné postavy.
  Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre.

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISBN 978-80-561-0998-4

  Cena: 3,00 €


  Paulína Š. Čuhová z Katedry germanistiky je spolueditorkou vedeckého recenzovaného zborníka, ktorý vyšiel v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0200/21 Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre. Na stránkach tejto publikácie sa v rámci medzinárodnej literárnovednej a translatologickej komunity otvorila zaujímavá výskumná téma, ktorá, ako možno vidieť v jednotlivých štúdiách, otvorila široké spektrum analyticko-interpretačných možností vnímania vybraných textov. Publikované štúdie sa týkajú deviatich prozaických textov a zastupujú slovenskú, švajčiarsku, švédsku, českú, anglickú, americkú a ruskú literatúru. Z FF KU je okrem editorky Paulíny Š. Čuhovej, ktorá prispela štúdiou Útek do prekladu v zborníku zastúpená aj členka katedry anglického jazyka a literatúry Katarína Labudová so štúdiou Zviditeľnenie Missandei. Tlmočníčka v Piesni ľadu a ohňa Georgea R. R. Martina.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 1/2022

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  V tomto čísle časopisu Kultúrne dejiny čitatelia nájdu päť príspevkov, z nich tri vedecké články a dve materiálové štúdie. Prvý text je od Evy Veselovskej Notátor ako nositeľ identity. Česká notácia v neskorostredovekých rukopisoch strednej Európy sa venuje iluminovaným rukopisom z 14. a 15. storočia a identifikácii dobových notátorov. Druhý príspevok Toponymum Kandia – svedok histórie je z autorského pera Márie Belákovej. Autorka v ňom predstavila veľmi frekventované toponymum, ktoré sa používalo a používa naprieč civilizáciami a kultúrnym prostredím. Pavol Matula sa v texte Jubilejná Výstava východu ČSR v roku 1938 venoval málo spracovanej udalosti na sklonku existencie Československej republiky. Dvojica autorov Anton Liška a Peter Borza v príspevku Pastiersky list prešovského biskupa Gregora Tarkoviča z júla 1831 sa venovali prekladu a analýze pastierskeho listu Gregora Tarkoviča, v ktorom sa eparcha venoval cholerovej epidémii, ktorá napadla územie diecézy. Anabela Katreničová v texte Morálne zásady manželov v Augustínovom spise De bono coniugali sa zamerala na analýzu diela sv. Augustína, v ktorom sa venoval otázkam manželstva a učenia cirkvi o tomto inštitúte v ranokresťanskom období.
  V časopise čitatelia nájdu aj rozhovorom so srbským historikom Durom Hardim, viacero recenzií, anotácií nových historických kníh a správ z vedeckých podujatí. V rubrike internetové odkazy sa čitatelia môžu zoznámiť s webovými stránkami zameranými na osobnosť Krištofa Kolumba a jeho výprav na americký kontinent.

  Objednať

  Kováčová Viera:
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné V

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISBN 978-80-561-0970-0

  Cena: 6,00 €

   


  Piaty ročník zborníka Aspekty literárnovedné a jazykovedné vychádza v roku 2022 pri príležitosti životného jubilea slovenskej lingvistky doc. PaedDr. Dany Balákovej, PhD. Obsahuje osemnásť vedeckých štúdií lingvistického, literárnovedného a didakticko-aplikačného zamerania.
  Vzhľadom na frazeologickú vedeckú profiláciu oslávenkyne najbohatšie zastúpenie majú v zborníku neprekvapujúco témy frazeologické, tvorivo rozvíjajúce teoretický, vedeckovýskumný a aplikovaný kontext frazeológie (pojmoslovné frazeologické úvahy; výsledky aktuálnych frazeologických výskumov v slovenskom i slovanskom rámci na báze korpusového, sociolingvistického i kultúrnolingvistického prístupu; vybrané otázky frazeológie v edukačnom procese; vzťah frazeológia, rodič a dieťa). V ďalšom okruhu príspevkov sa invenčne roztvára a reflektuje lexikálna dimenzia cez jej viacrozmerné výskumné uchopenie (participatívna lexikografia, módne slová v každodennej lexike, jazyk mediálneho športu, hydronymia a ojkonymia).
  Literárnovedná časť zborníka je pútavým príkladom bádateľsky mnohotvárneho vstupovania do sveta poézie i prózy. Svoje zastúpenie v zborníku nachádza na jednej strane poézia a transcendencia, duchovné konotácie motívu cesty v poetickej tvorbe i fantastika fikčného sveta v tvorbe pre deti mládež, na druhej strane naratív konkrétneho priestoru v detektívnom príbehu, svet každodenných vecí prestupujúci vzťahy literárnych postáv či odhaľovanie mýtov a stereotypov spojených so životom a tvorbou jednej z najvýznamnejších predstaviteliek anglofónneho modernizmu.

  Prehľad štúdií publikovaných v zborníku:

  • M. Ligoš: Ešte k frazeológii v škole dnes a zajtra (Teória a prax s víziami)
  • Ľ. Liptáková: Frazémy v jazyku dieťaťa mladšieho školského veku
  • K. Markovičová: Frazeológia pre najmenších z perspektívy rodičov
  • J. Mlacek: K vývinu pojmu/pojmov a termínu defrazeologizácia
  • P. Ďurčo: Variantnosť v ustálených konštrukciách
  • В. М. Мокиенко: Аксиологемa «Синица» в славянском паремиологическом пространстве
  • J. Šindelářová: Identifikace frazémů podle jejich biblického původu v českém prostředí
  • V. Kováčová: Biblické echo frazém kameň úrazu a uholný kameň
  • D. Slančová: Jazyk mediálneho športu v komentovaní priamych prenosov z krasokorčuľovania
  • O. Orgoňová: Občianska veda v službách lingvistiky na ceste k sociálnej inklúzii s podporou jazyka
  • J. Kišová: Motivačný svet používateľov súčasnej slovenčiny vo svetle módnej lexiky
  • J. Krško: Lexikálno-sémantické východiská niektorých hydroným a ojkoným stredného povodia Váhu
  • E. Príhodová: Poézia ako cesta k transcendencii?
  • J. Juhásová: Sémantika cesty v básnickej tvorbe Erika Jakuba Grocha
  • E. Urbanová: Fikčný svet škaredej pani Kurčaťovej
  • V. Barborík: Vilikovského Bratislava chôdze a práce: Peší príbeh
  • J. Kaščáková: „Je ne parle pas français“: Katherine Mansfieldová a Francúzsko
  • J. Dvorský: Svet vecí. Peter Stamm: Sedem rokov (2009)

  Objednať

  Volek Peter:
  Dejiny stredovekej filozofie I
  Patristika. Arabská filozofia. Židovská filozofia. Byzantská filozofia. Slovanská filozofia.

  Ružomberok: Verbum 2022
  ISBN 978-80-561-0944-1

  Cena: 7,50 €


  Vysokoškolská učebnica dejín stredovekej filozofie je prvou časťou viacdielnej série učebníc dejín stredovekej filozofie. Predstavuje upravenú a podstatne rozšírenú a doplnenú verziu časti prv napísanej vysokoškolskej učebnice Dejiny filozofického myslenia v stredoveku z roku 1996. Každá epocha je bližšie predstavená v jej hospodársko-politických súvislostiach, ktoré podstatne ovplyvnili filozofickú a teologickú tvorbu. Mnohé filozofické názory boli úzko prepojené aj s prijatím určitého náboženstva, preto sú priblížené aj niektoré historické okolnosti vzniku a šírenia daných náboženských smerov a prúdov. U každého predstaviteľa je načrtnutý stručný životopis, hlavné diela, analýza ich predpokladov alebo zdrojov, spôsobu argumentácie, dôsledkov, vplyv na iných predstaviteľov. Mnohé odborné názvy sú vysvetlené v texte alebo poznámkach, aby uľahčili pochopenie. Na konci priblíženia názorov každého filozofia alebo skupiny filozofov je spomenutá literatúra, z ktorej boli čerpané poznatky k ich názorom. Táto vysokoškolská učebnica môže poslúžiť pre štúdium dejín stredovekej filozofie, pre štúdium filozofie, teológie, religionistiky a príbuzných odborov. Môže byť zdrojom obohatenia každého, kto sa do nej začíta.

  Objednať

  Zeleňák Eugen:
  História a relativizmus.
  Ako prekonať relativistický výklad historickej práce?

  Bratislava: Chronos 2021
  ISBN 978-80-89027-57-6

  Cena: 6,00 €


  V tejto knihe sa autor detailnejšie pozrel na jednu vývojovú líniu debát vo filozofii histórie. Dianie na tomto poli za posledné desaťročia prerozprával ako príbeh začínajúci úvahami o historickej explanácii zbližujúcimi históriu s ostatnými vednými disciplínami, pokračujúci narativistickým odklonom od tradičného chápania histórie a vedúci skôr k spájaniu histórie s postupmi používanými v umeleckej literatúre. Pohyb dialektického kyvadla sa v tomto rozprávaní završuje autormi ako Paul Roth a Jouni-Matti Kuukkanen, v niečom nadväzujúcimi na narativizmus, ktorí však tento prístup v inom ohľade kritizujú a popierajú. Cieľom práce je ukázať, ako je v súčasných diskusiách, vychádzajúc z konštruktivistického naladenia a napriek všadeprítomnej pluralite, možné prekonať relativistický výklad histórie.

  Objednať

  Huťka Miroslav
  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách
  Vysokoškolské skriptá

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISBN 978-80-561-0900-7

  Cena: 7,50 € VYPREDANÉ


  Napísať text, ktorého obsahom sú dejiny, má mnohé úskalia. Predovšetkým je to výber faktov, no v neposlednom rade aj metodika spracovania. Mnohé historické práce, najmä tie, ktoré vyšli do roku 1989, skončili v rôznych „slepých uličkách“. Preto jednou z úloh učebného textu Miroslava Huťku s názvom Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách je vyhnúť sa nástrahám zbytočných odbočiek, ktoré by text mohli na jednej strane ozvláštniť, no na strane druhej možno odviesť pozornosť od hlavného cieľa, ktorý sme si vytýčili: rozprávať príbeh, ktorý zavŕšil stredoveký vývoj Uhorska. Tento príbeh je plný dramatických skutočností a mnohých, často nečakaných zvratov. Osudy celých štátov aj vtedy záviseli od správneho alebo nesprávneho rozhodnutia jediného človeka, od premysleného povelu na začatie bitky alebo ústupu a podobne. Táto ťarcha osudovosti bola bremenom, ktoré museli niektoré historické osobnosti niesť. Dosah ich rozhodnutí bol ďalekosiahly, čo sa prejaví aj v rozprávaní príbehu o dlhom 15. storočí v uhorských (slovenských) dejinách.
  Tieto učebné texty si kladú za svoj cieľ pomôcť študentom lepšie sa zorientovať v problematike záveru stredoveku v Uhorsku. Objasniť príčiny a dôsledky niektorých javov, ktoré viedli ku kríze uhorskej spoločnosti prelomu 15. a 16. storočia. Jej dôsledkom bol v podstate zánik štátu, ktorý sa stal súčasťou veľkej Habsburskej monarchie. Podobné procesy prebiehali paralelne aj v Čechách a analógie možno nájsť vo vývoji v Poľskom kráľovstve, kde sa však zánik štátu o čosi oneskoril.

  Objednať

  Labudová Katarína
  Studying Margaret Atwood
  Shifting the Boundaries of Genres

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISBN 978-80-561-0890-1

  Cena: 6,00 €


  Učebnica Kataríny Labudovej, Studying Margaret Atwood: Shifting the Boundaries of Genres, predstavuje systematický výskum diela kanadskej spisovateľky Margaret Atwoodovej. V zrozumiteľnej a jasne štruktúrovanej forme umožňuje vysokoškolským študentom zoznámiť sa so žánrovým spektrom diela tejto autorky. Učebnica poskytuje čitateľovi stratégie, ktoré napomáhajú rozlišovať medzi jednotlivými žánrami a štýlmi, oboznamujú čitateľa s kultúrnym, literárnym a historickým kontextom Atwoodovej tvorby.
  Učebný text poskytuje priestor na rozvíjanie interakcie medzi učiteľom, študijným materiálom a študentami. Na začiatku každej kapitoly sú check-in otázky, ktoré motivujú študentov k bližšiemu skúmaniu Atwoodovej diel a premýšľaniu o kontextuálnych súvislostiach medzi konkrétnymi dielami a otázkami súčasnej kultúry, politiky a postmodernej literatúry. V odbornom texte Katarína Labudová prezentuje nasledujúce témy: postmodernizmus v kanadskej literatúre, kontextualizácia tvorby Margaret Atwoodovej, žánrové rozvrstvenie diela autorky a jej taktika prekračovania hraníc. Tvorba ikonickej kanadskej spisovateľky je zoskupená nie chronologicky, ale okolo konkrétnych žánrov: gotický román a fiktívna autobiografia, historiografická metafikcia, SF - špekulatívny román, dystopický a postapokalyptický román, enviromentálna dystópia, väzenská literatúra, testimoniálna literatúra, rozprávka ako intertext. Záver každej kapitoly tvoria check-out otázky, ktoré umožňujú vyučujúcemu otvoriť diskusiu nielen o textoch Margaret Atwoodovej, ale aj širších kontextoch jej písania.

  Objednať

  Paulína Šedíková Čuhová
  Literatúra a migrácia

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISBN 978-80-561-0911-3

  Cena: 4,00 €


  Impulzom na vznik tejto učebnice bola snaha umožniť študentkám a študentom zoznámiť sa s textami autoriek a autorov so skúsenosťou migrácie z po nemecky hovoriaceho priestoru, ktorých literárnym jazykom je nemčina, a následne s nimi pracovať. Učebnica je doplnením prednáškového cyklu „Migračná literatúra“ a sprevádzajúcim materiálom pri výučbe literatúry autorov a autoriek so skúsenosťou migrácie. Primárne je určená pre študentov a študentky germanistiky, avšak vďaka tomu, že je napísaná v slovenskom jazyku, môže byť tiež vhodným doplnkovým študijným materiálom pri štúdiu literatúr iných jazykov. V prvej časti sa upriamuje pozornosť na vznik, vývoj, dejiny, recepciu, stav výskumu tejto literatúry v po nemecky hovoriacich krajinách, možnosti náhľadu a prístupov k tejto literatúre, definície potrebnej terminológie používanej pri analýze a interpretácii primárnych textov. V druhej časti sa nachádzajú ukážky z vybraných textov a biografické údaje k vybraným autorkám a autorom. Otázky za textom sú koncipované s víziou vyvolať tvorivú diskusiu, v ktorej by študenti a študentky dokázali formulovať vlastné názory a boli schopní o tejto literatúre uvažovať v rozličných kontextoch.

  Objednať

  Ján Hrkút
  Teodícea a «oratio petitionis» ako problém filozofie náboženstva

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISBN 978-80-561-0899-4

  Cena: 6,00 €


  Medzi klasické témy teistických filozofických skúmaní patrí problém teodícey a problém oratio petitionis, teda prosebnej modlitby. Teodícea je teória, ktorá sa snaží o pojmové vymedzenie koherencie medzi vlastnosťami dobra a všemohúcnosti najvyššej bytosti a otázkou prítomnosti zla vo svete. Filozofická reflexia oratio petitionis skúma vlastnosti najvyššej bytosti vo vzťahu k ľudským prosbám o odstránenie zla alebo zväčšenie dobra vo svete. Kniha prezentuje, porovnáva a hodnotí teórie prosebnej modlitby od Tertuliána a Órigena až po E. Stumpovú a S. A. Davisona. Systematicky si v nich všíma témy a problémy, ktoré sú filozofickými problémami zásahov najvyššej bytosti vo svete na základe predloženej prosby ľudí. Otázka zmeny, ktorú iniciuje ľudská prosba a realizuje najvyššia bytosť, otvára problémy slobody človeka, dobra, poznania a predpoznania, temporality a večnosti. Napriek vážnym filozofickým námietkam k možnosti účinnosti prosebnej modlitby, paradoxom, epistemickým limitom a morálnym záväzkom, ktoré z analýzy vyplývajú, autor predkladá komprehenzívnu teóriu prosebnej modlitby. V závere formuluje a zdôvodňuje návrhy obhajujúce zmysluplnosť a účelnosť prosebnej modlitby. Kniha argumentuje v prospech tvrdenia, že problém oratio petitionis nekolabuje do problému teodícey, ale je autonómnou filozofickou otázkou.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 2/2021

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  V týchto dňoch vyšlo nové číslo (2/2021) časopisu Kultúrne dejiny. Čitatelia v ňom nájdu štyri vedecké články, v ktorých sú reflektované témy z obdobia novoveku, ranného novoveku a moderných dejín. V prvej štúdii záujemcovia nájdu text Davida Papajíka K nezdařeným založením klášterů v českých zemích ve středověku na příkladu tržeckého kláštera. Ďalší článok je od dua autoriek Zuzany Lopatkovej a Radoslavy Ristovskej Produkcia univerzitnej tlačiarne Trnavskej univerzity (1635 – 1777) vo vidieckom farskom prostredí. Ďalší text je od Zbyňka Vydru, ktorý pojednáva o výchove a vzdelávaní detí medzi cárskou šľachtou Education and Aristocratic Childhood in Late Imperial Russia. Štvrtou štúdiou je príspevok Evy Hasalovej s názvom Ideálna a reálna dámska módna norma. (Na príklade vizuálnych prameňov zo 70. a 80. rokov 19. storočia). V časopise čitatelia nájdu aj rozhovorom s vedúcim redaktorom časopisu Kultúrne dejiny prof. Davidom Papajíkom, ktorý sa zrealizoval pri príležitosti jeho životného jubilea. Ďalšou súčasťou sú recenzie, anotácie nových knižných titulov a správy z vedeckých podujatí. V rubrike internetové odkazy sa čitatelia môžu zoznámiť s webovými stránkami zameranými na tému prvého zjednotenia Nemecka.

  Objednať

  Pavol Labuda
  Aristotelova teória jazyka

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISBN 978-80-561-0838-3

  Cena: 8,00 € VYPREDANÉ


  Táto kniha sa venuje Aristotelovým názorom na ľudskú reč a jazyk. V Aristotelových dielach postupne odkrýva štyri dimenzie ľudského jazyka: biologickú, psychologickú, sociálnu a systémovú. Jazyk je súčasťou nášho organizmu, výrazom našej psychiky, modom našej socializácie i samostatným predmetom nášho poznania. Cieľom knihy je predstaviť tieto dimenzie v ich vzájomnej podmienenosti a nechať tak pred čitateľom vyrásť komplexný obraz Aristotelovej teórie jazyka. Kniha je určená primárne tým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s prenikavosťou a komplexnosťou Aristotelových pohľadov na ľudský jazyk. Zaujať však môže všetkých, čo sa pri skúmaní povahy jazyka neboja hľadať inšpiráciu v dejinách.

  Objednať

  Juraj Dvorský
  Perspektíva ako systém predpokladov
  vo vybraných prózach Christy Wolfovej

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISBN 978-80-561-0882-6

  Cena: 5,00 € VYPREDANÉ


  Jadro publikácie tvorí autorova nepublikovaná dizertačná práca pod názvom Štruktúra perspektív v komunikačnom modeli naratívnych textov, obhájená v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave. Teoretické časti obidvoch prác sú až na menšie úpravy a doplnenia identické. V praktickej časti sú interpretácie niektorých diel aktualizované (Kassandra), iné sú na rozdiel od dizertačnej práce úplne nové a dosiaľ nepublikované: Rozdelené nebo (1963), Vzory detstva (1976), Porucha (1987), Čo zostáva (1990). Uchopenie Wolfovej textov v tejto knihe prostredníctvom naratologického inštrumentária si kladie za cieľ napojiť sa do istej miery na proces obnoveného čítania diel Christy Wolfovej vydaných do roku 1990. Východiskovou naratologickou kategóriou analýzy Wolfovej textov je pritom pojem perspektíva.

  pravek_europy

  Soják Marián:
  Pravek Európy
  S dôrazom na Karpatskú kotlinu a Slovensko

  Ružomberok: Verbum 2020
  IS
  BN 978-80-561-0859-8

  Cena: 7,00 € VYPREDANÉ


  Vysokoškolské skriptá kladú dôraz na európsky pravek a prednostne Slovensko spolu s významnými archeologickými náleziskami v Karpatskej kotline. Z pohľadu časového vymedzenia ide o obdobie od najstaršieho úseku ľudských dejín – paleolitu až po koniec doby železnej. Vzhľadom k pretrvaniu púchovskej kultúry až dokonca staršej doby rímskej publikácia presiahne pravek a na časti riešeného územia sa dostane až na sklonok 2. storočia po Kr.

  Objednať

  Hrkút Ján:
  Čítať a myslieť
  Stratégie a metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISBN 978-80-561-0858-1

  Cena: 5,00 € VYPREDANÉ


  Učebnica je určená pre študentov učiteľstva humanitných predmetov: predovšetkým filozofie, občianskej náuky, etiky, ako aj ďalším záujemcom o problematiku kritického myslenia a čitateľskej gramotnosti. Študentov a učiteľov môže táto učebnica intelektuálne inšpirovať a súčasne naučiť využívať metódy rozvoja kompetentného čítania a kritického myslenia. Publikácia si kladie primárne za cieľ poskytnúť vysokoškolským študentom – budúcim učiteľom základné metodologické informácie v tejto oblasti ľudskej kultúry. Sú to práve oni, ktorí budú v budúcnosti rozvíjať myslenie svojich žiakov a študentov a tejto ich misii by malo predchádzať a následne ju aj sprevádzať kompetentné čítanie.

  Recenzovaný časopis
  Kultúrne dejiny
  č. 1/2021

  Ružomberok: Verbum 2021
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  Čitatelia v tomto čísle časopisu nájdu štyri vedecké články, v ktorých sú reflektované témy z vrcholného stredoveku, raného novoveku a z moderných dejín. V prvej štúdii je príspevok Drahoslava Magdoška Najstaršia elita mesta Košice: richtári a prísažní do roku 1370. Druhý text z autorského pera Lukáša Rybára analyzuje tému Počiatky diplomatických kontaktov safíjovskej Perzie s Habsburgovcami a Uhorskom na začiatku 16. storočia. Docent z Univerzity Palackého v Olomouci Michael Viktořík pripravil tému Pevnostní město v habsburské monarchii v 19. století v dějepisné práci. Autorom štvrtého príspevku je bývalý člen našej katedry histórie profesor Pavel Marek, ktorý sa venoval téme Subcarpathian Ruthenia in the Life and Work of Bishop Gorazd (Pavlík). V časopise čitatelia nájdu aj rozhovor s vedúcim katedry histórie FF UMB v Banskej Bystrici a predsedom Slovenskej historickej spoločnosti, doktorom Rastislavom Kožiakom. Tradičnou súčasťou sú recenzie a anotácie nových domácich a zahraničných titulov. V rubrike Internetové odkazy sa recipienti môžu zoznámiť s webovými portálmi venujúcimi sa osobnosti Matúša Čáka Trenčianskeho.

  Objednať

  Hrkút Ján:
  Dynamická štruktúra poznávania
  Filozofický prínos B. F. Lonergana

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISBN 978-80-561-0812-3

  Cena 6,50 € VYPREDANÉ


  Zámerom publikácie je monograficky predstaviť teóriu poznania kanadského jezuitu, filozofa a teológa, Lonergana. Bernard Francis Lonergan (1904-1984) sa pokúsil svojím epistemologickým projektom ostať na pôde tomizmu, avšak zodpovedať aj výzvu Imanuela Kanta a filozofie, pre ktorú je subjekt východiskom poznania. Na tejto pozícii stojí spoločne s viacerými autormi tejto tradície, ako sú Joseph Maréchal, Emerich Coreth, Otto Muck, Karl Rahner a ďalší. V knihe sú skúmané tri typy námietok, ktoré sa voči takémuto pokusu objavili. Konkrétne ich zastupujú traja kritici transcendentálneho tomizmu: Christopher Cullen, John Haldane a August Brunner. Ich námietky sú ukázané ako principiálne zodpovedateľné a teda nepostačujúce na odmietnutie transcendentálneho tomizmu ako takého. Naopak, Lonerganov koncept (ako dynamickú štruktúru ho označil Otto Muck v roku 1969) je predstavený ako doplnenie oboch týchto tradícií a úspešný pokus premostiť tomistickú a kantovskú filozofiu.

  Peter Kravčák (ed.):
  Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike
  Zborník z vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Jozefa Mlacka, CSc.

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISBN 978-80-561-0820-8

  Cena: 7,50 €


  Zborník z vedeckej konferencie Komunikačné paradigmy v lingvistike a v žurnalistike, ktorú pri príležitosti okrúhleho životného jubilea profesora Jozefa Mlacka zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. V rámci samotnej konferencie vystúpili takmer dve desiatky popredných odborníkov z oblasti jazykovedy a žurnalistiky.

  Objednať

  Rončáková Terézia, Vandáková Zuzana:
  Slovenčina v médiách
  111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISBN 978-80-561-0773-7

  Cena: 6,90 € VYPREDANÉ


  Študentom žurnalistiky, slovenčiny a komukoľvek so záujmom o spisovný a pekný písomný prejav je určená publikácia Terézie Rončákovej a Zuzany Vandákovej Slovenčina v médiách. 111 z najčastejších jazykových chýb v novinárskych textoch. 290-stranová knižka ponúka okrem sľúbených 111 kapitoliek o typických problémoch s čiarkami, ypsilonmi, čechizmami, anglicizmami, floskulami, slovesnými väzbami a pod. aj stručný úvod do lingvistiky, ktorý jedna z autoriek T. Rončáková vtipne označila za „ťahák na štátnice“. „Knižku sme tvorili s ohľadom na našich študentov, námety sme čerpali aj z ich článkov a prác, ktoré nám priebežne odovzdávajú,“ konštatovala.

  Kniha vznikla v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorá od roku 2018 niektoré časti priebežne publikovala v rámci svojho seriálu SLOVENČINA. Preto sú texty formulované zámerne zrozumiteľne, hravo, živo – aby boli stráviteľné pre široké publikum. V takomto odľahčenom duchu sa nesie aj obálka od grafika a karikaturistu Petra Sedláka.

  Objednať

  Lajčiaková Petra:
  Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISBN 978-80-561-0741-6

  Cena: 7,50 € VYPREDANÉ


  Autorka vychádza z rozličných psychologických koncepcií, v ktorých sa nejakým spôsobom odrážajú morálne dilemy. Dilemu predstavuje ako rozhodovací problém medzi dvoma možnými morálnymi imperatívmi, pričom ani jeden z nich nie je jednoznačne prijateľný alebo výhodný. Zaoberá sa tiež diskusnou metódou uvažovania, ktorej účinnosť analyzuje v prostredí vysokoškolských študentov pomáhajúcich profesií. Neopomína ani morálne dilemy v psychologickej praxi, pri tiesnivom tlaku ktorých veľmi často vzniká špecifický typ (negatívneho) stresu, morálny distres.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 1/2020

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  V tomto čísle čitatelia nájdu štyri vedecké články a jednu materiálovú štúdiu. Témy príspevkov sú väčšinou zamerané na novšie a moderné dejiny.

  V prvej štúdii čitatelia nájdu zaujímavý pohľad Slávky Kopčákovej na tému Tobias Gottfried Schröer and His Compendium of Aesthetics Isagoge in eruditionem aestheticam (1842) (s. 6-33). Druhý príspevok od Radomíra Vlčka sa venuje téme Česko-ruská jednota jako příklad spolku česko-ruské vzájemnosti(s. 34-55). Dvojica autorov Tatiana Bužeková a Michal Uhrin sa venujú otázke The Collective Remembering of the Religious Changes in Eastern Slovakia (s. 56-76). Júlia Marcinová približuje problematiku Obrad snímania venca a čepčenie neviest v historickom a súčasnom kontexte (s. 78-103). V časopise nájdete aj materiálovú štúdiu a preklad Miloša Ševčíka s názvom Afinita laskavosti a humoru v úvahách Louise Cazamiana (s. 104-121). Čitateľov iste zaujme aj inšpiratívny rozhovor s chorvátskou historičkou Dianou Sorić.

  Tradičnou súčasťou sú recenzie nových domácich a zahraničných titulov. V aktuálnom čísle je ich šesť a takmer ďalšie dve desiatky kratších správ o nových knihách. Obraz diania a aktivity v historickej obci dopĺňajú správy a na záver sa čitateľ môže v rubrike Internetové odkazy viac dozvedieť o stránkach reflektujúcich Ústavy a ústavné zákony.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 2/2020

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  Témy príspevkov sú väčšinou zamerané na stredoveké a novšie dejiny.

  V prvej štúdii záujemcovia nájdu príspevok Veroniky Kucharskej Niekoľko poznámok k historicko-kultúrnemu kontextu vzniku a počiatkov Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch nad Tribečom. Druhý vedecký text od autoriek Miroslavy Gallovej a Zlatice Sáposovej „Žena v domácnosti je anjelom, vzdelaná žena je príšerou“. Možnosti vyššieho vzdelávania dievčat a žien v Košiciach v rokoch 1867 – 1918 prináša plastický pohľad na školský systém dievčat v období dualizmu. Eryk Krasucki v texte Here comes the new one. Mass culture and western cultural patterns in the opinions and evaluations of the party and state authorities in Poland of the "Gomułka era" (1956 – 1970) predstavil problematiku masovej kultúry a vplyvov na jej genézu u našich severných susedov v období totality. Autorom štvrtého príspevku The Prague Roots of Polish Benedictines (in the 20th Century) je Antoni Maziarz, ktorý sa venoval dejinám poľských benediktínov pôsobiacich v Prahe v 20. storočí. V časopise čitatelia nájdu aj materiálovú štúdiu a preklad Anabely Katreničovej spisu Roberta Grossetesteho s názvom O svetle alebo o počiatku foriem. Na stránkach aktuálneho čísla sa bližšie môžete oboznámiť s profesionálnym životom profesora Petra Švorca, ktorý redakcii poskytol rozhovor.

  Tradičnou súčasťou sú recenzie a anotácie nových domácich a zahraničných titulov. V aktuálnom čísle je ich spolu takmer dvadsať. Na záver sa čitateľ môže v rubrike Internetové odkazy viac dozvedieť o stránkach reflektujúcich Bitku na Bielej hore, od ktorej uplynulo v roku 2020 okrúhlych 400 rokov.

  Objednať

  Baláková, Dana - Kováčová, Viera:
  Aspekty literárnovedné a jazykovedné IV.

  Ružomberok: Verbum 2019
  ISBN 978-80-561-0654-9

  Cena: 6,00 €


  Zborník Aspekty literárnovedné a jazykovedné príspevkami literárnovedného a jazykovedného charakteru predstavuje vedeckú tvorbu členov Katedry slovenského jazyka a literatúry FF KU a autorov pôsobiacich na partnerských slovenských a zahraničných pracoviskách.

  Venované prof. PaedDr. Milanovi Ligošovi, CSc.

  Objednať

  Izrael Pavel, Holdoš Juraj a kolektív:
  Digitálne detstvo

  Ružomberok: Verbum 2019
  ISBN 978-80-561-0719-5

  Cena: 8,00 €


  Predkladaná monografia si kladie za cieľ prispieť k akademickej diskusii o mieste digitálnych médií v živote detí a o výzvach s nimi spojenými, keďže na Slovensku je táto problematika výskumne poddimenzovaná. Obsahová štruktúra monografie reflektuje kľúčové oblasti naviazané na interakciu detí s digitálnymi médiami: používateľské návyky, úlohy rodičov, učenie, zábava, mediálna a čitateľská gramotnosť, negatívne účinky či riziká ako napr. excesívne používanie internetu.

  Jednotlivé kapitoly sú teoreticky ukotvené v poznatkoch z už existujúcich výskumov, no obsahujú aj odkazy na nový výskum autorov zo slovenského prostredia.

  Objednať

  Juhásova Jana:
  Melankolia a zá-zrak
  Progresívne postupy v spirituálnej lyrike

  Ružomberok: Verbum 2019
  ISBN 978-80-561-0675-4

  Cena: 7,50 €


  Publikáciu venovala autorka najmä dvom cieľovým skupinám – vlastným študentom literatúry, no aj záujemcom, ktorí chcú tvoriť poéziu, píšu vlastné texty či ašpirujú na účasť v literárnych súťažiach. Vnútorná štruktúra publikácie, členená na dve rámcové kapitoly a desať vnútorných častí, je prispôsobená rytmu akademického roka, no povaha jazyka a didaktický prístup sú zvolené tak, aby po nej mohli siahnuť aj učitelia stredných škôl so svojimi žiakmi či laickí milovníci umenia.

  Publikácia sa snaží postihnúť všetky zložky básnického textu: autor, postava, lyrický subjekt, žáner, významové a výrazové tvarovanie (kompozícia, jazyk, štýl, obraznosť, zvuková stavba, intertextová nadväznosť) vyhľadávajúc postupy, ktoré nie sú v umení opotrebované, ale svieže, ozvláštňujúce a invenčné. Každá kapitola je členená na päť častí: teoretické objasnenie témy alebo umeleckého postupu (1), nasleduje skupina piatich umeleckých textov autorov svetovej a domácej spirituálnej lyriky, na ktorých možno daný jav ilustrovať (2), podnety a otázky na premýšľanie (3), jeden z možných (autorkiných) interpretačných pohľadov (4) a odporúčaná literatúra, ktorá záujemcom o hlbšie preskúmanie témy môže pomôcť v orientácii (5). Záverečná kapitola ponúka impulzy, inšpirácie a vybrané techniky na vlastné tvorivé písanie.

  Objednať

  Rončáková Terézia:
  Žurnalistické žánre

  Ružomberok: Verbum 2019
  ISBN 978-80-561-0736-2

  Cena: 8,00 €


  Vysokoškolská učebnica zahŕňa poznatky o novinárskom žánrovom systéme. Didaktickým štýlom buduje najprv zázemie základných poznatkov zo štylistiky. Na ňom stavia definície a charakteristiky žánru ako takého, zaužívaných žánrových kategórií i jednotlivých konkrétnych žánrov. Slovenskú tradíciu konfrontuje s teóriou i praxou iných európskych krajín a so súčasným ne-tradičným stavom novinárskej praxe.

  V druhom vydaní je kniha obohatená o aktualizované a rozšírené kapitoly o anglickej žánrológii, rozhlasovej, televíznej a onlinovej žánrológii aj o úplne novú rozsiahlu kapitolu o aktuálnych žánrových tendenciách a novátorských žánrových modeloch. Štylistickú a žánrovú teóriu oživujú exkurzy do (nielen profesijného) života niektorých jej dejateľov, do sveta literatúry či do textov dnešných médií. Aby si čitateľ fakty zaradil do širšieho rámca a čítal nielen s porozumením, ale aj s pôžitkom.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 1/2019

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  V čísle tohto indexovaného časopisu môžu záujemcovia nájsť v úvode informáciu o publikácii Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku (2018). Štúdie tohto čísla sa zaoberajú staršími i novšími dejinami. Byzantológ Martin Hurbanič opísal činnosť patriarchu Antiochie Jána Oxeitesa a jeho vzťahy s križiakmi v rokoch 1098 – 1100 (s. 6-24). V druhom príspevku umenovedci Ivan Gerát a Marian Zervan analyzovali problematiku bičovania v obraznosti a myslení v stredoveku (25-41). Tretia štúdia s názvom Die Organisierung der Kornspeicher im neunzehnten Jahrhundert im Gut des Erzbischofs von Eger od maďarského historika Istvána Horvátha predstavila skladovanie obilia v 19. storočí na majetkoch jágerských biskupov (42-51). Historici Mikuláš Jančura a Katarína Hromuľáková v príspevku Automobilizmus a šľachta na Slovensku: Prípad baróna Wielanda z Markušoviec (52-72) priblížili začiatky automobilizmu nie len na Spiši. Ďalšiu osobitnú časť Pramene, preklady tvorí jeden príspevok od Tomáša Pastuchu z KU v Ružomberku analyzujúci cestopis Roberta Townsona (Liptov v roku 1793). Ďalej nasleduje zaujímavý rozhovor s historikom a dominikánom Gabrielom Hunčagom („Moderné historiografie spracovávajú veľmi špecifické čiastkové témy“), recenzie a anotácie najnovšej literatúry z dejín, správy z podujatí a internetové odkazy zamerané na komunizmus a komunistov na internete.

  Objednať

  Recenzovaný časopis:
  Kultúrne dejiny
  č. 2/2019

  Ružomberok: Verbum 2020
  ISSN 1338-2209

  Cena: 6,00 €


  V čísle 2 čitatelia nájdu štyri vedecké štúdie, ktoré sa venujú v jednom prípade obdobiu stredoveku a v ostatných príspevkoch 20. storočiu. Prvú štúdiu pripravil doktorand Ostravskej univerzity Martin Slepička s názvom Kult sv. Jeronýma v českých zemích v období středověku (s. 176 – 196). Dvojica autorov Jurij Danilec a Pavel Marek zamerala pozornosť v  príspevku Success, or Defeat? On the Orthodox Mission of the Serbian Bishop Dositheus (Vasić) in  Czechoslovakia in 1920 – 1926 (s. 197 – 227) na pravoslávnu misiu v Československu. Pavel Izrael sa v  ďalšom príspevku Štyri piliere katolíckej tlače podľa Ladislava Hanusa (s. 228 – 240) venoval koreňom slovenskej katolíckej žurnalistiky. Štvrtá vedecká štúdia je od Jána Sombatiho s názvom Profesor Ľudovít Knappek a jeho podiel na budovaní odboru cirkevného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave (s. 241 – 269). V časopise nájdete aj materiálovú štúdiu a preklad Miroslavy Trogovej s názvom Anicius Manlius Severinus Boethius: Zásady aritmetiky (Institutio arithmetica) (s. 269 – 280). Zaujímavou časťou je pútavý rozhovor so známym slovenským historikom Romanom Holecom. Obzory otvárajú recenzie šiestich nových kníh a krátke správy – anotácie o ďalších desiatkach titulov. Obraz diania a aktivity historikov dopĺňajú správy a na záver sa čitateľ môže v rubrike Internetové odkazy viac dozvedieť o webových stránkach reflektujúcich na Nežnú revolúciu.

  Objednať

  Jenča Imrich:
  Rozhlasové spravodajstvo

  Ružomberok: Verbum 2018
  ISBN 978-80-561-0594-8

  Cena: 9,90 €


  Publikácia poskytuje orientáciu v problematike rozhlasového spravodajstva, reflektuje rozvoj informačných technológií za uplynulé desaťročie a ich vplyv na žurnalistickú tvorbu i na postavenie médií v súčasnosti. Prílohy publikácie obsahujú viaceré dokumenty týkajúce sa masovej komunikácie, na ktoré chce autor tiež upriamiť pozornosť.

  Objednať

  Juhásová Jana:
  Litanická forma od avantgardy po súčasnosť

  Ružomberok: Verbum 2018
  ISBN 978-80-561-0562-7

  Cena: 9,00 €


  Autorka sa v monografii zamerala na rekonštrukciu náboženských litánií, vrátane žánrových foriem, z ktorých vznikli. Následne sleduje ich básnické aktualizácie v modernej svetovej a najmä v slovenskej lyrike (Ch.  Baudelaire, A. Breton, V. Nezval, F. Halas, A. Ginsberg, G. von Stein, A. Siletius; slovenský nadrealizmus, katolícka moderna, povojnová a súčasná poézia).

  Juhásová dospieva k zisteniu, že revitalizácia litanicko-repetitívnej formy nastáva v dvadsiatom storočí najmä v poetike spirituálnych autorov z dôvodu ich záujmu tvorivo nadväzovať na tradíciu, no zároveň u básnikov avantgardy (vrátane postavantgardy, vizuálnej a konceptuálnej poézie), pre ktorých boli príťažlivé najmä výrazovo-kompozičné impulzy litanickej repetície. Varianty litanickej formy nachádza tiež vo všetkých historických etapách a tvorivých líniách modernej slovenskej lyriky.

  Objednať

  Izrael Pavel:
  Publikum médií – od príjemcu k tvorcovi

  Ružomberok: Verbum 2018
  ISBN 978-80-561-0624-2

  Cena: 7,00 €


  Predkladaná publikácia si kladie za cieľ reflektovať základné otázky spojené s teóriou publika, a to z perspektívy funkcií médií, vybraných komunikačných modelov a hlavne z pohľadu dichotómie aktívneho a pasívneho publika. Keďže zvolená problematika je v slovenskom mediologickom priestore zachytená len okrajovo, analýzu existujúcich zahraničných výskumov a teoretických textov dopĺňa o výsledky autorových výskumných sond do mediálnych návykov vybraných skupín publika médií, ktoré majú prevažne kvantitatívny charakter.

  Objednať

  Olexák Peter a kolektív:
  Florián Tománek
  Život a pôsobenie katolíckeho kňaza, politika a publicistu

  Ružomberok: Verbum 2018
  ISBN 978-80-561-0698-3

  Cena: 9,00 €


  Florián Tománek patril ku kľúčovým postavám politicko-spoločenského diania, a to od sformovania katolíckych politických strán koncom 90. rokov 19. storočia až do roku 1948, kedy zanikli. Predkladaná monografia prináša celý rad nových faktov a interpretuje ich v snahe o objektívny pohľad na tohto kňaza, politika a publicistu. Hľadá kľúč k vysvetleniu Tománkovej osobnosti s cieľom pochopiť motívy jeho správania a skutkov, ktoré z neho robili aktéra národných dejín prvej polovice 20. storočia. Množstvo oblastí, v ktorých Tománek pôsobil, ilustruje aj pestrosť jej vnútornej kompozície.

  Objednať