1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor Biológia - pracovisko Ružomberok

    Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

    1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 3. Biológia – pracovisko Ružomberok

    Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent.
    Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 15 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku.