1 miesto asistenta pre študijný odbor Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na informatiku

    Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

    1 miesto asistenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy (so zameraním na informatiku) – pracovisko Ružomberok.

    Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul druhého stupňa.
    Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax.