Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku (19.septembra 2022)

  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce o verejnom záujme, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a v súlade so Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miest vedúcich zamestnancov:

  Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

  Ďalšie kritériá: ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR
  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Termín nástupu: po vzájomnej dohode.

  Prihlášky do výberového konania spolu so životopisom, overenými kópiami dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, návrhom koncepcie rozvoja pracoviska na najbližšie obdobie a výpisom z registra trestov (nie starším ako tri mesiace) zasielajte do 10. 10. 2022 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.

  Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – vedúci/vedúca a názov katedry”.

   

  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty