Výberové konanie na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku (5.novembra 2021)

  Dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách a Zásadami výberového konania na univerzite a jej súčastiach vyhlasuje výberové konanie na miesto vysokoškolského učiteľa:

  1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 17. Chémia – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent.
  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 15 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku .

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl docent – 10. platová trieda).

  Termín nástupu:    po vzájomnej dohode.


  1 funkčné miesto docenta pre študijný odbor 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy so zameraním na didaktiku chémie – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul tretieho stupňa.
  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax min 15 rokov, splnenie kritérií na obsadzovanie miest docentov a profesorov na KU v Ružomberku .

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl docent – 10. platová trieda).

  Termín nástupu:    po vzájomnej dohode.


  1 pracovné miesto odborného asistenta pre študijný odbor 8. Ekonómia a manažment – pracovisko Ružomberok.

  Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul tretieho stupňa.
  Ďalšie predpoklady: vedecko-pedagogický titul v danom alebo príbuznom odbore, vedecko-výskumná a publikačná činnosť z príslušnej oblasti, pedagogická prax.

  Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl odborný asistent – 9. platová trieda).

  Termín nástupu:    po vzájomnej dohode.


  Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností, resp. akademických hodností, prehľad vedecko-pedagogickej činnosti (vyplnená tabuľka zo stránky https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/fakulta/uradna-vyveska/vyberove-konania/obsadzovanie-miest-docentov-a-profesorov.html - počet výstupov + konkrétne výstupy k jednotlivým bodom), VÚPCH a výpis z registra trestov (nie starším ako tri mesiace).
  Požadované doklady zasielajte do 26. 11. 2021 na adresu: Dekanát Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok. Obálku označte heslom ,,Výberové konanie PF KU – číslo odboru a zameranie”. Prihlášky zaslané e-mailom nebudú akceptované. 

  V Ružomberku dňa 05.11.2021

  PaedDr. Peter Krška, PhD.
  dekan Pedagogickej fakulty