doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Rievaj
  I.2 - Meno
  Miroslav
  I.3 - Tituly
  doc., RNDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1948
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra chémie a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  miroslav.rievaj@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/13421?do=filterForm-submit&surname=rievaj&university=722000000&faculty=722020000&sort=surname&employment_state=no&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  chémia
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, absolvent
  II.b - Rok
  1971
  II.c - Odbor a program
  chémia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave, CSc
  II.b - Rok
  1978
  II.c - Odbor a program
  analytická chémia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave
  II.b - Rok
  1995
  II.c - Odbor a program
  analytická chémia
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  docent Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 2016-doteraz
  docent FCHPT STU v Bratislave 1995-2016
  odborný asistent FCHPT STU v Bratislave 1974-1995
  asistent FCHPT STU v Bratislave 1971-1974
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Teória chemickej väzby učitelstvo chémie v kombinácii 1 chémia
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  10
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  8
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Chémia životného prostredia učitelstvo chémie v kombinácii 1 chémia
  Toxikológia učitelstvo chémie v kombinácii 1 chémia
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  132
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  11
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  67
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  9
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  982
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  536
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  801
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  453
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
   
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Švorc Ľ., Rievaj M., Bustin D: Sensors and Actuators B Chemical 181, 294-300 (2013). 110 WOS citácií
  2.Švorc Ľ., Sochr J., Svítková J., Rievaj M., Bustin D: Electrochimica Acta 87, 503-510 (2013). 65 WOS citácií
  3.Švorc Ľ., Sochr J., Tomčík P., Rievaj M., Bustin D.: Electrochimica Acta 68, 227-234 (2012). 80 WOS citácií
  4.Čerňanská M., Tomčík P., Jánošíková Z., Rievaj M., Bustin D.: Talanta 83 (5), 1472-1475 (2011). 18 WOS cit
  5.Rievaj M., Tomčík P., Jánošíková Z., Bustin D., Compton R.G.: Chemia Analityczna (Warsaw) 53 (1) 153-161 (2008). 12 WOS cit
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.Sochr J., Švorc Ľ., Rievaj M., Bustin D: Diamond and Related Materials 43, 5-11 (2014). 48 WOS cit
  2.Švorc Ľ., Vojs M., Michniak P., Marton M., Rievaj M., Bustin D.: Journal of Electroanalytical Chemistry 717-718, 34 - 40 (2014). 48 WOS cit
  3.Chomisteková-Lukáčová Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D. , Durdiak J., Rievaj M., Tomčík P. et all: Talanta 178, 943-948 (2018). 10 WOS cit
  4.Culková E., Lukáčová Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: Int. J. Electrochem. Sci. 13, 6358-6372 (2018).10 WOS cit
  5.Chomisteková Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P. Sens. Actuat. B 241, 1194-1202 (2017). 11 WOS cit
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Švorc Ľ., Rievaj M., Bustin D: Sensors and Actuators B Chemical 181, 294-300 (2013), L.O. Nascimento et al: Electroanalysis 32(1), 191-197 (2020).
  2.Švorc Ľ., Sochr J., Svítková J., Rievaj M., Bustin D: Electrochimica Acta 87, 503-510 (2013), T. Kishi et al: J. Pharm. Biomedical Anal. 186, 113253 (2020).
  3.Sochr J., Švorc Ľ., Rievaj M., Bustin D.: Diamond & Related Materials 43, 5-11 (2014), T. Joseph et all: Electroanalysis 32 (11), 2463-2473 (2020).
  4.Švorc Ľ., Rievaj M. et all: J. Electroanal. Chem. 717-718, 34-40 (2014), A.G.M. Ferrari, H.M. Elbardisy et all: RSC Anal. Methods 12, 2133 (2020).
  5.Čerňanská M., Tomčík P., Jánošíková Z., Rievaj M. et all: Talanta 83(5), 1472-1475 (2011), D. Li, A. Liang et all: Microchemical J. 152, 104439 (2020).
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen odborových komisií doktorandského štúdia FCHPT STU 2010-2016
  IX. - Iné relevantné skutočnosti