Ing. Eva Culková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Ing. Eva Culková, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Culková
  I.2 - Meno
  Eva
  I.3 - Tituly
  Ing. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1975
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra chémie a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  eva.culkova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8354
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  chémia
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0003-1576-7741
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FCHPT STU v Bratislave
  II.b - Rok
  1998
  II.c - Odbor a program
  potravinársko-biochemický
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FCHPT STU v Bratislave
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  potravinárstvo; konzervácia a hodnotenie potravín
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FCHPT STU v Bratislave
  II.b - Rok
  2015
  II.c - Odbor a program
  analytická chémia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent PdF KU v Ružomberku 2015-doteraz
  asistent PdF KU v Ružomberku 2010-2015
    materská dovolenka 2004-2010
    Jednota, Liptovský Mikuláš 2000-2004
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Laboratórna technika - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Organická chémia - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Analytická chémia - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Anorganická chémia - laboratórne cvičenie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Analytická chémia Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve I. Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
   
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Laboratórna technika - laboratórne cvičenie Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve I. Labor. vyšet. metódy v zdravotníctve
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  12
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  12
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  68
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  67
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  60
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  59
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  1, 2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1, 1
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  Chomisteková-Lukáčová Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D. , Durdiak J., Beinrohr E., Rievaj M., Tomčík P.: Talanta 2018, 178, 943-948. 14 WOS citácií

  2.

  Chomisteková Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: Sens. Actuat. B 2017, 241, 1194-1202. 10 WOS citácií

   

  3.

  Culková E., Tomčík P., Švorc Ľ., Cinková K., Chomisteková Z., Durdiak J., Rievaj M., Bustin D.: Electrochimica Acta 2014, 148, 317-324. 8 WOS citácií

  4.

  Culková E., Švorc Ľ., Tomčík P., Durdiak J., Rievaj M., Bustin D., Brescher R., Lokaj J.: Pol. J. Environ. Stud. 2013, 22, 1317-1323. 9 WOS citácií

  5.Chomisteková Z., Culková E.,Vojtko J., Brescher R., Tomčík P.: Journal of Electroanalytical Chemistry 2015, 758, 46-53. 2 WOS citácie
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

  Culková E., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: Int. J. Electrochem. Sci. 2018, 13, 6358-6372. 11 WOS citácií

  2.

  Culková E., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J, Rievaj M., Vojs M., Tomčík P.: Monatsh. Chem. 2020, 151, 1009–1017. 4 WOS citácie

  3.

  Rievaj M., Culková E., Šandorová D., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Durdiak J., Tomčík P.: Molecules 2021, 26 (6), Article No. 1768, 12 pages. 1 WOS citácia

  4.

  Chomisteková Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Beinrohr E., Rievaj M., Tomčík P.: Chem. listy 2016, 109, č. 10, s. 671-677. 1 WOS citácia

   

  5.Culková E., Chomisteková-Lukáčová Z., Bellová R., Melicherčíková D., Timko J., Rievaj M., Györyová K., Tomčík P.: Chem. listy 2019, 113, č.12, s.710-717. 0 WOS citácií
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Culková E. at all: Pol. J. Environ. Stud.. 2013, 22, 1317-1323., Ariño C. at all: Analytica Chimica Acta. 2017, 990, 11-53.
  2.Culková E. at all: Electrochimica Acta. 2014, 148, 317-324., Yan F. at all: Microchimica Acta 2020, 187, Article No. 470.
  3.Chomisteková Z., Culková E. at all: Sens. Actuat. B 2017, 241, 1194-1202., Gomes R. N. at all: Analytica Chimica Acta 2019, 1051, 49-57.
  4.Chomisteková-Lukáčová Z., Culková E. at all: Talanta 2018, 178, 943-948. , Micheletti L. at all: Talanta 2020, 220, Article No 121417.
  5.Culková E. at all.: Monatsh. Chem. 2020, 151, 1009–1017., Wasiewska L. A. at all: Sens. Actuat. B 2021, 133, Article No 129531.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.2021-2023 projekt VEGA 1/0128/21: Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom.
  2.2017-2019 projekt KEGA 006KU-4/2017: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl.
  3.2019-2020 projekt GAPF 1/4/2019: Elektrochemická detekcia stopových koncentrácií vybraných analytov v rôznych matriciach na elektróde z BDD.
  4.2020 projekt GAPF 4/a/2020: Využitie elektródy z diamantu dopovaného bórom na vysokocitlivé stanovenie organických molekúl v rozličných vzorkách.
  5.2021 projekt GAPF 3/1a/2021: Voltampérometrická detekcia látok na ultrastopovej koncentračnej úrovni pomocou elektródy z diamantu dopovaného bórom.
  IX. - Iné relevantné skutočnosti