Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
   
  Meno a priezvisko
  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Durdiak
  I.2 - Meno
  Jaroslav
  I.3 - Tituly
  Ing., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1959
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra chémie, Hrabovská 1, Ružomberok
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská 1, Pedagogická fakulta KU, 03401 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  jaroslav.durdiak@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7977
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  chémia
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0002-6208-4559
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  SVŠT, CHemicko-technologická fakulta, Bratislava
  II.b - Rok
  1983
  II.c - Odbor a program
  Technológia silikátov
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vojenská akadémia
  II.b - Rok
  1999
  II.c - Odbor a program
  Radiačná, chemická a biologická ochrana
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Smenový dispečer Krmovinársky a glejársky podnik, Liptovský Mikuláš 1983 - 1985
  Samostatný odborný referent pre radiačnú, chemickú a biologickú ochranu Štáb Civilnej obrany okresu Liptovský Mikuláš 1986 - 1988
  Odborný asistent Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš 1986 - 1988
  Odborný asistent Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 2004 -
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Organická chémia Učiteľstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Biochémia Učiteľstvo chémie v kombinácii I. chémia
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  13
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  15
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Laboratórna technika Učiteľstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Laboratórna technika LVMvZ Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  Analytická chémia LVMvZ Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve I. zdravotnícke vedy/Healthcare Sciences
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  74
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  15
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  13
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  7
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  125
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  48
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  55
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  46
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
   
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Durdiak, J., Puliš, P., Gáfrik, A., Suško, M.: Zbrane hromadného ničenia-aktuálna bezpečnostná hrozba, IBOŠ MO SR Bratislava 2005, 262 s., Monografia, ISBN 80-88842-76-X.
  2.Švorc, Ľ., Durdiak, J., Tomčík, P., Rievaj, M., Bustin, D.: Analytical Methods for the Detection of Osmium Tetroxide: A Review. Polish Journal Of Environmental Studies, Vol. 21, No.1, 2012, 7-13, ISSN: 1230-1485
  3.Culková, E., Švorc, L., Tomčík, P., Durdiak, J., Rievaj, M., Bustin, D., Brescher, R., Lokaj, J.: Boron-doped diamond electrode as sensitive and selective green electroanalytical tool for heavy metals environmental monitoring: Zinc detection in rubber industry waste. Polish Journal of Environmental Studies 22 , 1317-1323 (2013).
  4.Culková E., Tomčík P., Švorc Ľ., Cinková K., Chomisteková Z., Durdiak J., Rievaj M., Bustin D: Indirect Voltammetric Sensing Platforms for Fluoride Detection on Boron-Doped Diamond Electrode Mediated via [FeF6]3- and [CeF6]2- Complexes Formation. Electrochimica Acta 148, 317-324 (2014).
  5.Culková, E., Tomčík, P., Švorc, L., Cinková, K., Melicherčíková, D., Bellová, R., Glončák, P., Durdiak. J. : Novel analytical methods and procedures for the determination of fluorides .Novšie analytické metódy a postupy stanovenia fluoridov]. Chemické Listy, r. 109, číslo 8, str.606-612, 2015, ISSN 1213-7103
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.Chomisteková, Z., Culková, E., Bellová, R., Melicherčíková, D.,Durdiak, J.,Timko, J.,Rievaj, M.,Tomčík, P.: Oxidation and Reduction of Omeprazole on Boron-Doped Diamond Electrode: Mechanistic, Kinetic and Sensing Performance Studies. Sensors and Actuators B Chemical 241, 1194-1202 (2017)
  2.Chomisteková-Lukáčová, Z., Culková, E., Bellová, R., Melicherčíková, D. , Durdiak, J., Beinroh,r E., Rieva,j M., Tomčí,k P.: Voltammetric Detection of Antimony in Natural Water on Cathodically Pretreated MicrocrystallineBoron Doped Diamond Electrode: A Possibility How to Eliminate Interference of Arsenic without Surface Modification. Talanta 178, 943-948 (2018)
  3.Durdiak, J., Tomčík, P., Lukáčová, Z.: Organická chémia pre pedagogické fakulty. Vysokoškolská učebnica 1. vyd. - Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - 295 s. ISBN 978-80-561-0556-6
  4.Culková, E., Lukáčová, Z., Bellová, R., Melicherčíková, D., Durdiak, J., Rievaj M., Vojs, M., Tomčík, P.: Voltammetric detection of silver in commercial products on boron doped diamond electrode: stripping at lowered potential in the presence of thiosulfate ions. Monat. Chem. 151, 1009–1017 (2020).
  5.Vojtko, J., Durdiak, J., Lukáčová-Chomisteková, Z., Tomčík, P.: Prediction of Esterification Rate Constants for Secondary Alkan-2-ols Based on One and Two ParametricTaft Equations. Progress in Reaction Kinetics and Mechanism 45, 1-9 DOI: 10.1177/1468678319825731 (2020).
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Švoc, Ľ., Durdiak, J., Tomčík, P., Revaj, M., Bustin, D.: Polish Journal Of Environmental Studies, Vol. 21, No.1, 2012, 7-13 Cit: Calogero, G., Bartolotta, A , Di Marco, G., Di Carlo, A., Bonaccorso, F.:Chemical Society ReviewsVolume 44, Issue 10, 21 May 2015, Pages 3244-3294
  2.Culková, E., Tomčík, P., Švorc, L., Cinková, K., Chomisteková, Z., Durdiak, J., Rievaj, M., Bustin, D.: Electrochimica Acta, Volume 148, Pages 317–324, (2014) Cit.: Wu, S., Han, T., Guo, J., Cheng, Y.: Sensors and Actuators, B: Chemical. Volume 220, , Pages 1305-1310 (2015)
  3.Chomisteková,Z., Culková, E., Bellová,R., Melicherčíková,D., Durdiak, J,. Timko,J., Rievaj,M., Tomčík, P.: Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 241, 2017, P 1194-1202 Cit.: Baluchová, S., Daňhel, A., Dejmková, H., Ostatná, V., Fojta, M.: Analytica Chimica Acta. 1077, 24 October 2019, Pages 30-66
  4.Chomisteková,Z., Culková, E., Bellová,R., Melicherčíková,D., Durdiak, J., Timko,J., Rievaj,M., Tomčík, P.: Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 241, 2017, P 1194-1202 Cit.: Arab, N., Fotouhi, L., Dorraji, P.S., Sargazi, G.: Journal of Electroanalytical Chemistry. Volume 860, 2020,
  5.Chomisteková,Z., Culková, E., Bellová,R., Melicherčíková, D., Durdiak, J.,Timko,J., Beinrohr,E., Rievaj, M., Tomčík, P.: Talanta. 178, 2018, 943-948 Cit.:Muzyka, K., Sun, J., Fereja, T.H., Lan, Y., Zhang, W. Email Author, Xu, G.: Analytical Methods. Volume 11, Issue 4, 28 January 2019, Pages 397-414
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.2017 – 2019 Grantový projekt KEGA, číslo projektu: 006KU-4/2017: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Člen vedeckej rady fakulty Fakulta pozemného vojska, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši 2002-2004
  Člen redakčnej rady Zborníka Vojenskej akadémie Vojenská akadémia Liptovský Mikuláš, 2002-2004
  Člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie: Nové trendy v dekontaminácii nebezpečných chemických látok PdF KU v Ružomberku 2006
  Zástupca vedúceho katedry PdF KU v Ružomberku 2004 -
  IX. - Iné relevantné skutočnosti