Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Ing. Renata Bellová, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Bellová
  I.2 - Meno
  Renata
  I.3 - Tituly
  Ing., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1969
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  renata.bellova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7978
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  chémia
  I.11 - ORCID iD
  iD: 0000-0001-6993-9444
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  FCHPT STU v Bratislave
  II.b - Rok
  1992
  II.c - Odbor a program
  Procesy a zariadenia chemických a potravinárskych výrob
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  AOS M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  II.b - Rok
  2004
  II.c - Odbor a program
  Teória vyučovania odborných predmetov
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent PF KU v Ružomberku 2004 -
  odborný asistent AOS M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši 1994-2004
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Certificatte of attendance Englisch language course Katolícka univerzita v Ružomberku 2017
  Oficiálny uiteľ Planéty vedomostí Agemsoft, a.s. Bratislava 2011
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Fyzikálna chémia učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Prax náčuvová učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  10
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  8
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Chemické výpočty 1 učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Chemické výpočty 2 učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Základy didaktiky chémie učitelstvo chémie v kombinácii I. chémia
  Didaktika odborných predmetov doplňujúce pedagogické štúdium   učiteľstvo a pedagogické vedy
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  80
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  27
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  13
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  13
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  98
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  48
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  48
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  44
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
   
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Bellová, R.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania chémie u žiakov základných a stredných škôl.Ped. fakulta KU v Ružomberku, 2009, 96s. Ohlasy (11)
  2.Bellová, R.: Kapitoly zo všeobecnej didaktiky chémie. Verbum – KU v Ružomberku, str. 190, 2010 Ohlasy (4)
  3.Bellová, R., Melicherčíková, D., Tomčík, P.: Quim. Nova, 39 (6), 765-769, 2016. Ohlasy (4)
  4.BELLOVÁ, R. et al.: Sensors and Actuators B Chemical 241, 1194- 1202 (2017). Ohlasy (12)
  5.Bellová, R., Melicherčíkovává, D., Tomčík,P.: Research in Science & Technological Education 36, 2018, 226-242. Ohlasy (20)
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.Bellová, R., Balážová, M., Tomčík, P.: Research in Science & Technological Education, 2021. https://doi.org/10.1080/02635143.2021.1991298
  2.Bellová, R., Melicherčíková, D., Tomčík, P.: Journal of Chemical Education 95, 1548-1553, 2018 Ohlasy (3)
  3.Bellová, R. et al.: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov, Verbum – Katolícka univerzita v Ružomberku, 2019, 300 s.
  4.Bellová, R. et al.: International Journal of Electrochemical Science 13 (7), 6358-6372, 2018.
  5.Bellová, R. et al.: American Biology Teacher 83 (9), 2021, 579-583.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Bellová, R. et al. Res.Sci. Technol. Educ. 36, 226-242, 2018, H. B. Atta, Vlorensius, I. Aras, Ikhsanudin: J. Phys. Conf. Ser. 1422, No. 012019/7 pp, (2020)
  2.Bellová R. et al. J. Che. Educ. 95, 1548-1553, 2018, A. L. Magalhães: J. Chem. Educ. 97, 1908–1914 (2020)
  3.Bellová R. et al. Quim. Nova 39, 765-769 (2016), T. Günter: Chem. Educ. Res. Pract. 19, 1287 - 1306 (2018)
  4.Bellová R. et al. Quim. Nova 39, 765-769 (2016), Z. H. Yang, et all.: Environ. Sci. Pollution Res. 26, 345313 (2019)
  5.Bellová, R. et al. Res.Sci. Technol. Educ. 36, 226-242, 2018, Peña, F. et all.: IE Revista de Inves. Educ. de la REDIECH, 10(18), 23-42 (2019)
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.2017-2019 projekt KEGA 006KU-4/2017: Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl
  2.2019-2020 projekt GAPF 5/55/2019: Aktívne vzdelávacie prístupy orientované na študenta s využití interdisciplinárneho prepojenia chéme.
  3.2020-2023 Upgrade with Learner - centered approach financovanému prostredníctvom Erasmus+ KA 203
  4.2014-2017 projekt VEGA 2/0038/14: : Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbancie prebiehajúce v lesnej krajine
  5.2020-2022 projekt KEGA 018UMB-4/2020: Algoritmické myslenie v predmete Informatika v sekundárnom vzdelávaní
  6.

  2020 - 2023 Projekt ITMS 312011AKK9 Kto vie, nech učí. Operačný program Ľudské zdroje. Cieľom projektu je účinnejšie prepojenie teoretického vzdelávania a praktického vzdelávania u budúcich učiteľov - študentov pedagogickej fakulty.

  7.

  2021-2024 Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách Erazmus+ KA220-VET

  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen AS PF KU v Ružomberku (tajomník) PF KU v Ružomberku 2017-
  člen správnej rady ZUCH (podpredseda) Združenie učiteľov chémie o.z. Min. vnútra SR 2018-
  metodik pedagogickej praxe PF KU v Ružomberku 2004-
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  University of Ostrava, Faculty of Science, CZ 30. dubna 22, 701 03 Ostrava 22.3.2021 - 24.3.2021 edukatívne spracovanie článku zo spoločných výskumov
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  Vedenie záverečných prác celoživotného vzdelávania DPŠ (9) Vedenie a oponovanie atestačných prác pre učiteľov chémie v rámci celoživotného vzdelávania (51)