prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.
  Typ dokumentu
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Tomčík
  I.2 - Meno
  Peter
  I.3 - Tituly
  prof., Ing., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1970
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra chémie a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, Slovenská Republika
  I.7 - Pracovné zaradenie
  profesor
  I.8 - E-mailová adresa
  peter.tomcik@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8255
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  chémia
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-1342-8244
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Chemickotechnologická fakulta STU v Bratislave
  II.b - Rok
  1993
  II.c - Odbor a program
  technická fyzikálna a analytická chémia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Fakulta chemickej a potravináskej technológie STU v Bratislave
  II.b - Rok
  1999
  II.c - Odbor a program
  Analytická chémia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Fakulta chemickej a potravináskej technológie STU v Bratislave
  II.b - Rok
  2006
  II.c - Odbor a program
  Analytická chémia
  II.5 - Titul profesor
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Fakulta prírodných vied UCM v Trnave
  II.b - Rok
  2019
  II.c - Odbor a program
  Analytická chémia
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  profesor Katedra chémie a fyziky, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2012 - doteraz
  docent Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2008-2012
  samostatný vedecký pracovník, odborný asistent Ústav analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave 2004-2005 samostaný vedecký pracovník, 2005-2006 odborný asistent, 2006-2010 samostaný vedecký pracovník od 2008 na 50%
  postdoctoral research asistant Physical and Theoretical Chemistry Laboratory, Department of Chemistry, University of Oxford, United Kingdom 2002-2004
  asistent, doktorand, civilná služba, doktorand, vedecký pracovník, samostatný vedecký pracovník Katedra analytickej chémie, Chemickotechnologická fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave 1993-1994, 1994-1995, 1995-1997, 1997-1998, 1998-2001, 2001-2002
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Autumn School of Environmental Analytical Methods Eotvos Lorand Technikai Egyetem, Maďarsko 1997
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Fyzikálna chémia Učiteľstvo akademických predmetov - chémia v kombinácii 1 Chémia
  Analytická chémia Učiteľstvo akademických predmetov - chémia v kombinácii 1 chémia
  Organická chémia Učiteľstvo akademických predmetov - chémia v kombinácii 1 chémia
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo akademických predmetov - chémia v kombinácii 1 chémia
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  9
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  10
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Analytická chémia Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1  
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  130
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  15
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  67
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  934
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  434
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  829
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  378
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  4
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  3
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Švorc Ľ, Tomčík P., Svítková J, Rievaj M., Bustin D.: “Voltammetric Determination of Caffeine in Beverage Samples on Bare Boron-Doped Diamond Electrode” Food Chemistry 135, 1198-1204 (2012). 90 WOS citácií
  2.Tomčík P., Banks C.E., Davies T.J., Compton R.G.: „A Self-Catalytic Carbon Paste Electrode for the Detection of Vitamin B12“ Analytical Chemistry 76, 161-165 (2004). 79 WOS citácií
  3.Švorc Ľ., Sochr J., Tomčík P., Rievaj M., Bustin D.: „Simultaneous Determination of Paracetamol and Penicilin V by Square-Wave Voltammetry at a Bare Boron-Doped Diamond Electrode“ Electrochimica Acta 68, 227-234 (2012). 68 WOS citácií
  4.Banks C. E., Kruusma J., Moore R.R. Tomčík P., Peters J., Davis J., Komorski-Lovrić Š, Compton R.G.: “Manganese Detection in Marine Sediments: Anodic vs. Cathodic Stripping Voltammetry” Talanta 65, 423 - 429 (2005). 49 WOS citácií
  5.Filip J., Šefčovičová J., Tomčík P., Gemeiner P., Tkáč J.: “A Hyaluronic Acid Dispersed Carbon Nanotube Electrode Used for a Mediatorless NADH Sensing and Biosensing” Talanta 84, 355-361 (2011). 40 WOS citácií
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.Chomisteková Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: „Oxidation and Reduction of Omeprazole on Boron-Doped Diamond Electrode: Mechanistic, Kinetic and Sensing Performance Studies“ Sensors and Actuators B Chemical 241, 1194-1202 (2017). 11 WOS citácií
  2.Chomisteková-Lukáčová Z., Culková E., Bellová R., Melicherčíková D. , Durdiak J., Beinrohr E., Rievaj M., Tomčík P.: „Voltammetric Detection of Antimony in Natural Water on Cathodically Pretreated Microcrystalline Boron Doped Diamond Electrode: A Possibility How to Eliminate Interference of Arsenic without Surface Modification.“ Talanta 178, 943-948 (2018). 11 WOS citácií
  3.Culková E., Lukáčová-Chomisteková Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J., Timko J., Rievaj M., Tomčík P.: „Boron-Doped Diamond Film Electrode as Voltammetric Sensor for Cetirizine.“ International Journal of Electrochemical Science 13, 6358-6372 (2018). 9 WOS citácií
  4.Culková E., Lukáčová-Chomisteková Z., Bellová R., Melicherčíková D., Durdiak J, Rievaj M., Vojs M., Tomčík P.: ”Voltammetric Detection of Silver in Commercial Products on Boron Doped Diamond Electrode:Stripping at Lowered Potential in the Presence of Thiosulfate Ions.” Monatshefte für Chemie 151, 1009–1017 (2020). 2 WOS citácie
  5.Bellová R., Melicherčíková D., Tomčík P.: „Approximate Relations in pH Calculations for Aqueous Solutions of Extremely Weak Acids:A Topic for Problem-Based Learning.“ Journal of Chemical Education 95, 1548-1553 (2018). 1 WOS citácia
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.G. Calogero, A. Bartolotta, G. Di Marco, A. Di Carlo, F. Bonaccorso: Vegetable-based dye-sensitized solar cells ChemIcal Society Reviews 44, 3244-3294 (2015).
  2.E. Bakker, Y. Qin: Electrochemical sensors Analytical Chemistry 78, 3965-3983 (2006).
  3.S. Baluchová, H. Dejmková, M. Fojta, K. Schwarzová: Recent progress in the applications of boron doped diamond electrodes in electroanalysis of organic compounds and biomolecules - A review Analytica Chimica Acta 1077, 30-66 (2019).
  4.D. L. Li, C. Batchelor-McAuley, L.F. Chen, R. G. Compton: Band Electrodes in Sensing Applications: Response Characteristics and Band Fabrication Methods ACS Sensors 4, 2250-2266 (2019).
  5.R.R. Kamath, M.J. Madou: Three-Dimensional Carbon Interdigitated Electrode Arrays for Redox-Amplification Analycal Chemistry. 86, 2963-2971 (2014).
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.ERAZMUS+ medzinárodný projekt-KA220-VET-B38A856E Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách 2021-2023
  2.VEGA 1/0128/21 Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom. 2021 - 2023
  3.KEGA 006KU-4/2017 Anorganická a bioanorganická chémia pre učiteľov základných a stredných škôl 2017-2019
  4.GAPF 1/3/2017 Stanovenie ťažkých kovov v rozličných vzorkách pomocou elektródy z diamantu dopovaného bórom. 2017-2018
  5.GAPF 1/6/2018 Elektroanalytické stanovenie vybraných organických a anorganických látok pomocou elektródy z BDD 2018-2019
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen, reprezentant SR Board of Governors at Joint Research Centre, EC Brusel 2019-2022
  člen odborových komisií doktorandského štúdia STU, TUKE 2010-doteraz
  guest editor časopisu Molecules MDPI Basel Switzerland 2020
  člen Vedeckej rady Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita 2014- doteraz
  Vedúci katedy chémie a fyziky Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita 2012- doteraz
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Physical and theoretical chemistry laboratory Dept. of chemistry, Univesity of Oxford, UK 2002-2004 kontrakt EPSRC projekt
  IX. - Iné relevantné skutočnosti