Katedra geografie zabezpečuje študijný odbor geografia v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Učiteľstvo predmetu geografia v kombinácii. Geografia sa najčastejšie študuje v kombináciách s biológiou, informatikou, náboženskou výchovou, históriou, matematikou, anglickým jazykom, nemeckým jazykom, talianskym jazykom a náukou o spoločnosti.

    V prípade záujmu študentov je možné kombinovať štúdium geografie s akýmikoľvek odbormi akreditovanými na Pedagogickej a Filozofickej fakulte KU v Ružomberku.

     

    Katedra geografie uskutočňuje rigorózne konanie v odbore Teória vyučovania geografie (PaedDr.), participuje svojimi pedagógmi v úlohe konzultantov a posudzovateľov atestačných prác pri kontinuálnom vzdelávaní učiteľov v predmete geografia na základných a stredných školách (1. a 2. atestačná skúška – odborné práce) a tiež vedie štúdium rozširujúceho vzdelávania v predmete geografia.