doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. RNDr. Ján Soták, DrSc.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Soták
  I.2 - Meno
  Ján
  I.3 - Tituly
  doc. RNDr. DrSc.
  I.4 - Rok narodenia
  1957
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  jan.sotak@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  0000-0003-0095-5299
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  učiteľstvo geografie
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-0095-5299
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Přírodovědecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne
  II.b - Rok
  1981
  II.c - Odbor a program
  základná a ložisková geológia
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Přírodovědecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne
  II.b - Rok
  1981
  II.c - Odbor a program
  základná a ložisková geológia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
  II.b - Rok
  1991
  II.c - Odbor a program
  12-01-09 geológia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  docent geológie
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Slovenská akadémia vied
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  doktor geologických vied
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent Přírodovědecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne 1981-1985
  odborný pracovník a samostatný vedecký pracovník Geologický ústav SAV Bratislava 1991-2000
  vedecko-pedagogický pracovník Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica 2001-2010
  vedúci vedecký pracovník Ústav vied o Zemi SAV Bratislava 2000-2021
  vysokoškolský docent Pedagogická fakulta KU v Ružomberku 2010-2021
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja a popularizácia vedy LPP program Agentúry pre Výskum a Vývoj 2006
  Kurzy a skúšky z angličtiny pre vedeckých pracovníkov Jazykové oddelenie SAV, UMB 1998, 2002, 2008
  Využitie aplikácií TEAMS, MOODLE, DOODLE vo výučbe a komunikácii Pedagogická fakulta KU Ružomberok 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Fyzická geografia 1 (geológia pre geografov) učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Terénny kurz z FG a HG 1 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Zabezpečovanie profilových predmetov študijného programu učiteľstvo geografie v kombinácii vo funkcii docent Bc. učiteľstvo a pedagogické vedy
       
  V.3 - Prehľad o zodpovednosti za rozvoj a kvalitu odboru habilitačného konania a inauguračného konania v aktuálnom akademickom roku
  V.3.a - Názov odboru habilitačného konania a inauguračného konania V.3.b - Študijný odbor, ku ktorému je priradený
  Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) - predseda odborovej komisie dokrorských dizertácií DrSc. Vedy o Zemi a environmnetálne vedy
     
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  5
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  17
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  8
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  9
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Praktikum aplikovanej geológie učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Základy kartografie učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Paleogeografia učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Geografia svetového oceána učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  168
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  32
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  48
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  17
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  1285
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  472
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  792
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  421
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  13
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  6
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.SOTÁK, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 1-26. (ADD, IF=1.849)
  2.SOTÁK, J., PERESZLÉNYI, M., MARSCHALKO, R., MILIČKA, J. & STAREK, D., 2001: Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarine-fan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). Marine and Petroleum Geology 18, Elsevier, 87-114. (ADC, IF=4.973)
  3.PLAŠIENKA, D. & SOTÁK, J., 2015: Evolution of Upper Cretaceous – Paleogene basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia) – a review of data and updated paleotectonic model. Ann. Soc. Geol. Poloniae, 85, 43-47. (ADC, IF=1.383)
  4.LUKENEDER, A., SOTÁK, J., JOVANE, L., GIORGIONI, M., SAVIAN, J.F., HALÁSOVÁ, E., REHÁKOVÁ, D., JÓZSA, Š., KROH, A., FLORINDO, F., SPOVIERI, M., 2016: Multistratigraphic records of the Lower Cretaceous (Valanginan-Cenomanian) Puez key area in N. Italy. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 447, 65-87. (ADC, IF=3.469)
  5.KOVÁČ, M., PLAŠIENKA, D., SOTÁK, J., VOJTKO, R., OSZCZYPKO, N., LESS, G., ĆOSOVIČ, V., FÜGENSCHUH, B., KRÁLIKOVÁ, S., 2016: Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domaine and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9-27. (ADC, IF=5.839)
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.SOTÁK J., PULIŠOVÁ Z., PLAŠIENKA D. & ŠIMONOVÁ V., 2017: Stratigraphic and tectonic control of deep-water scarp accumulation in Paleogene synorogenic basins: a case study of the Súľov Conglomerates. Geologica Carpathica, 68, 5, 403–418. (ADD, IF=1.849)
  2.HUDÁČKOVÁ, N., SOTÁK, J., RUMAN, A., RYBÁR, S., MILOVSKÝ, R., 2018: Marsh-type agglutinated foraminifera from Upper Miocene sediments of the Danube Basin, Micropaleontology, 64, 5-6. 481-492. (ADC, IF=1.479)
  3.SOTÁK J., HUDÁČKOVÁ, N., MICHALÍK, J., FEKETE, K., JÓZSA, Š, PLAŠIENKA, D., RUMAN, A. & RYBÁR, S. 2017: Microfauna and biostratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic formations of the Western Carpathians. Guidebook of the IWAF-10 field trip to Middle Váh Valley and Malé Karpaty Mts. Veda, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 173 pp. ISBN: 978-80-224-1574-3 (AAB)
  4.PUTIŠ, M., SOTÁK, J., LI, Q-L., ONDREJKA, M., LI, X-H., HU, Z., LING, X., NEMEC, O., NÉMETH, Z. & RUŽIČKA, P., 2019: Origin and age determination of the Neotethys Meliata Basin ophiolite fragments in the Late Jurassic–Early Cretaceous accretionary wedge mélange (Inner Western Carpathians, Slovakia). Minerals , 9, (11), 652 , DOI: 10.3390/min9110652. (ADC, IF=2.737)
  5.SOTÁK, J., ELBRA, T., PRUNER, P., ANTOLÍKOVÁ, S., SCHNABL, P., BIROŇ, A., KDÝR, Š. & MILOVSKÝ, R., 2021: End-Cretaceous to middle Eocene events from the Alpine Tethys: Multi-proxy data from a reference section at Kršteňany. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 579, 110571, 1-38. DOI: 10.1016/j.paleo.2021.110571 (ADC, IF=3.469)
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.SOTÁK, J., 2010: Paleoenvironmental changes across the Eocene-Oligocene boundary: insights from the Central-Carpathian Paleogene Basin. Geologica Carpathica, 61, 5, 1-26. Citácie v SCOPUS: 51
  2.HU, X., H., JANSA, L., WANG, CH., SARTI, M., BAK, K., WAGREICH, M., MICHALÍK, J. & SOTÁK, J. 2005: Upper Cretaceous oceanic red beds (CORBs) in the Tethys: occurrences, lithofacies, age, and environments. Cretaceous Research 26, Elsevier, 3-20. Citácie v Scopus: 119
  3.SOTÁK, J., PERESZLÉNYI, M., MARSCHALKO, R., MILIČKA, J. & STAREK, D., 2001: Sedimentology and hydrocarbon habitat of the submarine-fan deposits of the Central Carpathian Paleogene Basin (NE Slovakia). Marine and Petroleum Geology 18, Elsevier, 87-114. Citácie v Scopus: 74
  4.KOVÁČ, M., PLAŠIENKA, D., SOTÁK, J., VOJTKO, R., OSZCZYPKO, N., LESS, G., ĆOSOVIČ, V., FÜGENSCHUH, B., KRÁLIKOVÁ, S., 2016: Paleogene palaeogeography and basin evolution of the Western Carpathians, Northern Pannonian domaine and adjoining areas. Global and Planetary Change, 140, 9-27. Citácie v SCOPUS: 66
  5.PLAŠIENKA, D. & SOTÁK, J., 2015: Evolution of Upper Cretaceous – Paleogene basins in the Pieniny Klippen Belt and adjacent zones (Western Carpathians, Slovakia) – a review of data and updated paleotectonic model. Ann. Soc. Geol. Poloniae, 85, 43-47. Citácie v Scopus: 45
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.Projekt štrukturálnych fondov EU – výzva OPVaV/2.1/2010: Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme. ITMS 26220120064, Doba trvania: monitorované výsledky 2015 – 2020, pozícia : zodpovedný riešiteľ a projektový manažér
  2.VEGA 2/0034/16 Korelačné eventy globálnej stratigrafie a paleoprostredia v kriedových a paleogénnych súvrstviach Západných Karpát: biotické, sedimentárne a geochemické indikátory. Doba riešenia: 2016 – 2019, pozícia: vedúci projektu
  3.APVV-14-0118 Oblastné stratotypy pre genetické, vekové a paleoenvironmentálne charakteristiky sedimentárnych paniev Západných Karpát. Doba riešenia: 2015 – 2019, pozícia: zodpovedný riešiteľ.
  4.VEGA 2/0013/20 Chronológia globálnych udalostí v tethýdnych a paratethýdnych panvách Západných Karpát na základe evolučného vývoja a životných podmienok fosílnych planktonických organizmov. Doba riešenia: 2020 – 2024, pozícia: vedúci projektu
  5.APVV-20-0079 Chronostratigrafické štandardy a sedimentárne archívy globálnych zmien života a paleoprostredia Západných Karpát. Doba riešenia: 2021 - 2025, pozícia: zodpovedný riešiteľ
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Predseda komisie DrSc. pre vedy o Zemi a environmentálne vedy Slovenská komisia pre vedecké hodnosti pri MŠVVaŠ 2017-2021 (trvá)
  podpredseda odborovej rady doktorandského štúdia v odbore sedimentológia 4.1.41 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 2016 - 2021 (trvá)
  člen odborovej rady doktorandského štúdia v odbore paleontológia 4.1.31 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava 2016 - 2021 (trvá)
  člen redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov Geologica Carpathica (WOS), Geological Quarterly (WOS), Mineralia Slovaca (SCOPUS) 2012- 2021 (trvá)
  člen vedeckých rád organizácií Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava, Štátna ochrana prírody Banská Bystrica 2019 - 2021 (trvá)
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Science Faculty, Angers University France Angers, Francúzsko, La Salamandre 1 15.6.2016-28.6.2016 Foraminiferal Research Consortium (FRESCO)
  University of Edinburg The King's Buildings, James Hutton Road, Edinburgh EH9 3FE 13.6.2018-25.6.2018 The Micropaleontological Society (TMS)
  University of Salzburg Faculty of Natural Sciences, Hellbrunnerstr. 34, 5020 Salzburg 10.9.2018-20.9.2018 Carpatho-Balkan Geological Association
  University of Urbino Via Aurelio Saffi, 2, 61029 Urbino PU, Taliansko 3.6.2015-21.6.2015 International School on Foraminifera
  Universita delgi studi di Perugia Plazza Universita 1, Perugia 14.2.2004-23.2.2004 Italian-Slovak micropaleontological group
  Universidad di Alicante Campus de San Vicente del Raspeig, Alicante 12.4.1998-20.4.1998 International Sedimentological Association
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  Účasť v štátnicových a obhajobných komisiách PhD na Prírodovedeckej fakulte UK Bratislava. Člen habilitačných, inauguračných a doktorských dizertačných komisií na PRIF UK Bratislava, PŘIF KU Praha, Jagellonského Univerzity v Krakove, Geologického ústavu AVČR, a i.