doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Bella
  I.2 - Meno
  Pavel
  I.3 - Tituly
  doc., RNDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1962
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 03104 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  pavel.bella@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8010
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0003-4875-1893
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  II.b - Rok
  1985
  II.c - Odbor a program
  Geografia a kartografia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  Fyzická geografia a geoekológia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  Fyzická geografia a geoekológia
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  zástupca riaditeľa, vedúci odborného úseku Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš 1990-1995
  zástupca riaditeľa, vedúci úseku ochrany jaskýň Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš 1995-2007
  odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2006-2010
  docent Katolícka univerzita v Ružomberku od roku 2010
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  International Karstological School Karst Research Institute, Postojna, Slovenia 1996, 2006
  Environmental education in protected areas Brecon Bacon National Park, Brecon, Wales, Great Britain 1999
  Speleological School Uniwersytet Slaski, Sosnowiec, Poland 2001
  International Workshop on Ice Caves (IWIC) International Union of Speleology (UIS) / Glacier, Firn and Ice Caves Commission 2004 (Capus, Romania), 2006 (Demänovská dolina, Slovakia), 2008 (Kungur, Russia)
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Fyzická geografia 2 (Geomorfológia) Učiteľstvo geografie (v kombinácii) prvý stupeň (Bc.)  
  Geoekológia a environmentalistika Učiteľstvo geografie (v kombinácii) prvý stupeň (Bc.)  
      druhý stupeň (Mgr.)  
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo geografie (v kombinácii) prvý stupeň (Bc.)  
    druhý stupeň (Mgr.)  
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  45
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  36
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Geografické problémy životného prostredia Učiteľstvo geografie (v kombinácii) prvý stupeň (Bc.)  
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  613
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  99
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  45
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  22
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  1314
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  312
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  353
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  224
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADD BOSÁK, P. – BELLA, P. – CÍLEK, V. – FORD, D. C. – HERCMAN, H. – KADLEC, J. – OSBORNE, A. – PRUNER, P. (2002). Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, Mineralogy of the Fill and Genesis. Geologica Carpathica, 53, 6, 399–410.
  2.ADC BELLA, P. – GAÁL, Ľ. – ŠUCHA, V. – KODĚRA, P. – MILOVSKÝ, R. (2016). Hydrothermal speleogenesis in carbonates and metasomatic silicites induced by subvolcanic intrusions: a case study from the Štiavnické vrchy Mountains, Slovakia. International Journal of Speleology, 45, 1, 11–25. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.45.1.1879
  3.ADC BELLA, P. – VESELSKÝ, M. – GAÁL, Ľ. – MINÁR, J. (2016). Jósvafő paleo-polje: morphology and relation to the landform evolution of Aggtelek Karst and Jósva River valley, Hungary. Zeitschrift für Geomorphologie, 60, 3, 219–235. ISSN 0372-8854 http://doi.org/10.1127/zfg/2016/0212
  4.ADC BELLA, P. – GRADZIŃSKI, M. – HERCMAN, H. – LESZCZYŃSKI, S. – NEMEC, W. (2021). Sedimentary anatomy and hydrological record of relic fluvial deposits in a karst cave conduit. Sedimentology, 68, 1, 425–448. https://doi.org/ /10.1111/sed.12785
  5.ADC BELLA, P. – BOSÁK, P. – PRUNER, P. – HERCMAN, H. – PUKANSKÁ, K. – BARTOŠ, K. – GAÁL, Ľ. – HAVIAROVÁ, D. – TOMČÍK, P. – KDÝR, Š. (2022). Speleogenesis in a lens of metamorphosed limestone and ankerite: Ochtiná Aragonite Cave, Slovakia. International Journal of Speleology, 51, 1, 13-28. https://doi.org/10.5038/1827-806X.51.1.2397
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADC GRADZIŃSKI, M. – BELLA, P. – HOLÚBEK, P. (2018). Constructional caves in freshwater limestone: A review of their origin, classification, significance and global occurrence. Earth-Science Reviews, 185, 179–201. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.05.018
  2.ADC BELLA, P. – BOSÁK, P. – BRAUCHER, R. – PRUNER, P. – HERCMAN, H. – MINÁR, J. – VESELSKÝ, M. – HOLEC, J. – LÉANNI, L. (2019). Multi-level Domica–Baradla cave system (Slovakia, Hungary): Middle Pliocene–Pleistocene evolution and implications for the denudation chronology of the Western Carpathians. Geomorphology, 327, 62–79. https://doi.org/10.1016/ j.geomorph.2018.10.002
  3.ADC BELLA, P. – BOSÁK, P. – MIKYSEK, P. – LITTVA, J. – HERCMAN, H. – PAWLAK, J. (2019). Multi-phased hypogene speleogenesis in a marginal horst structure of the Malé Karpaty Mountains, Slovakia. International Journal of Speleology, 48, 2, 203–220. ISSN 0392-6672 DOI: https://doi.org/10.5038/ 1827-806X.48.2.2265
  4.ABC BELLA, P. – GAÁL, Ľ. (2017). Hypogene caves in Slovakia. In Klimchouk, A. – Palmer, A. – De Waele, J. – Aurel, A. – Audra, P. Eds. Hypogene Karst Regions and Caves of the World. Cave and Karst Systems of the World. Springer, Cham, 299–311. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53348-3_19
  5.ADC SZCZYGIEŁ, J. – GRADZIŃSKI, M. – BELLA, P. – HERCMAN, H. – LITTVA, J. – MENDECKI, M. – SALA, P. – WRÓBLEWSKI, W. (2021). Quaternary faulting in the Western Carpathians: Insights into paleoseismology from cave deformations and damaged speleothems (Demänová Cave System, Low Tatra Mts). Tectonophysics, 820, 229111. https://doi.org//10.1016/j.tecto. 2021.229111
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADC BELLA, P. – BOSÁK, P. – BRAUCHER, R. – PRUNER, P. – HERCMAN, H. – MINÁR, J. – VESELSKÝ, M. – HOLEC, J. – LÉANNI, L. (2019). Multi-level Domica–Baradla cave system (Slovakia, Hungary): Middle Pliocene–Pleistocene evolution and implications for the denudation chronology of the Western Carpathians. Geomorphology, 327, 62–79. https://doi.org/10.1016/ j.geomorph.2018.10.002 [1] AUDRA, P. – DE WAELE, J. – BENTALEB, I. – CHROŇÁKOVÁ, A. – KRIŠTŮFEK, V. – D’ANGELI, I. M. – CARBONE, C. – MADONIA, G. – VATTANO, M. – SCOPELLITI, G. – CAILHOL, D. – VANARA, N. – TEMOVSKI, M. – BIGOT, J.-Y. – NOBÉCOURT, J.-C. – GALLI, E. – RULL, F. – SANZ-ARRANZ, A. (2019). Guano-related phosphate-rich minerals in European caves. International Journal of Speleology, 48, 1, 75–105. (WOS, SCOPUS) [1] ARRIOLABENGOA, M. – HERMOSO DE MENDOZA, A. – VÍCTOR, A. – ÁLVAREZ, I. – ARANBURU, A. – BODEGO, A. – CALVO, J. I. – DEL VAL, M. – GARATE, D. – IBARRA, F. – IRIARTE, E. – LEGARREA, J. – TAPIA, J. – AGIRRE-MAULEON, J. (2019). Sistema kárstico multi-nivel Alkerdi-Zelaieta (Urdazubi/Urdax, Navarra): bajada del nivel freático frente a la (re)sedimentación. Geogaceda, 66, 7–10. (SCOPUS) [1] TELBISZ, T. – GRUBER, P. – MARI, L. – KŐSZEGI, M. – BOTTLIK, Z. – STANDOVÁR, T. (2020). Geological Heritage, Geotourism and Local Development in Aggtelek National Park (NE Hungary). Geoheritage, 12, 1, 5. ISSN 1867-2477 (Print), ISSN 1867-2485 (Online) (WOS, SCOPUS) [1] NEHME, C. – FARRANT, A. – TODISCO, D. – RODET, J. – SAHY, D. – GRAPPONE, J. M. – STAIGRE, J.-C. – MOURALIS, D. (2020). Reconstructing fluvial incision rates based on palaeo‐water tables in chalk karst networks along the Seine valley (Normandy, France). Earth Surface Processes and Landforms, 45, 8, 1860–1876. (WOS, SCOPUS) [1] RUSZKICZAY-RÜDIGER, Zs. – BALÁZS, A. – CSILLAG, G. – DRIJKONINGEN, G. – FODOR, L. (2020). Uplift of the Transdanubian Range, Pannonian Basin: How fast and why? Global and Planetary Change, 192, 103263. (WOS, SCOPUS) [2] NEUHUBER, S. – PLAN, L. – GIER, S. – HINTERSBERGER, E. – LACHNER, J. – SCHOLZ, D. – LŰTHGENS, C. – BRAUMANN, S. – BODENLENZ, F. – VOIT, K. – FIEBIG, M. (2020). Numerical age dating of cave sediments to quantify vertical movement at the Alpine-Carpathian transition in the Plio- and Pleistocene. Geologica Carpathica, 71, 6, 539–557. ISSN 1335-0552 (WOS, SCOPUS) [1] COLUMBU, A. – AUDRA, P. – GÁZQUEZ, F. – D´ANGELI, I. M. – BIGOT, J.-Y. – KOLTAI, G. – CHIESA, R. – YU, T.-L.- HU, H.-M. – SHEN, C.-C. – CARBONE, C. – HERESANU, V. – NOBÉCOURT, J.-C. – DE WAELE, J. (2021). Hypogenic speleogenesis, late stage epigenic overprinting and condensation-corrosion in a complex cave system in relation to landscape evolution (Toirano, Liguria, Italy). Geomorphology, 376, 107561 (WOS, SCOPUS) [1] BÓGALO, M. F. – BRADÁK, B. – VILLALAÍN, J. J. – CALVO-RATHERT, M. – GONZÁLEZ, M. I. – HELLER, F. – ORTEGA, A. I. – PARÉS, J. M. (2021). High-resolution late Middle Pleistocene paleoclimatic record from the Galería Complex, Atapuerca archaeological site, Spain – An environmental magnetic approach. Quaternary Science Reviews, 251, 106721. (WOS, SCOPUS) [1] BRADÁK, B. – CARRANCHO, Á. – LAGUNILLA Á. H. – VILLALAÍN, J. J. – MONNIER, G. F. – TOSTEVIN, G. – MALLOL, C. – PAJOVIĆ, G. – BAKOVIĆ, M. – BOROVINIĆ, N. 2021. Magnetic fabric and archaeomagnetic analyses of anthropogenic ash horizons in a cave sediment succession (Crvena Stijena site, Montenegro). Geophysical Journal International, 224, 2, 795–812. ISSN 0956-540X [1] SAURO. F. – FELLIN, M. G. – COLUMBU, A. – HÄUSELMANN. P. – BORSATO, A. – CARBONE. C. – DE WAELE, J. (2021). Hints on the Late Miocene Evolution of the Tonale-Adamello-Brenta Region (Alps, Italy) Based on Allochtonous Sediments From Raponzolo Cave. Frontiers in Earth Science / Quaternary Science, Geomorphology and Paleoenvironment, 9, 672119. DOI: https://doi.org/ 10.3389/feart.2021.672119. Electronic ISSN 2296-6463 (WOS, SCOPUS) [2] PIVKO, D. – VOJTKO, R. (2021). A review of travertines and tufas in Slovakia: Geomorphology, environments, tectonic pattern, and age distribution. Acta Geologica Slovaca, 13, 1, 49–78. ISSN 1338-5674 (SCOPUS) [1] UCAR, H. – KLETETCHKA, G. – KADLEC, J. (2021). Evidence of Matuyama-Brunhes transition in the cave sediment in Central Europe. Quaternary International, 604, 16–27. https://doi.org/10.1016/ j.quaint.2021.07.005 (WOS, SCOPUS)
  2.ADC GRADZIŃSKI, M. – BELLA, P. – HOLÚBEK, P. (2018). Constructional caves in freshwater limestone: A review of their origin, classification, significance and global occurrence. Earth-Science Reviews, 185, 179–201. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2018.05.018 [1] MYLROIE, J. (2019). Caves in space. Journal of Cave and Karst Studies, 81, 1, 25–32. ISSN 1090-6924 (WOS, SCOPUS) [1] KHOSHRAFTAR, R. – TORABI FARSANI, N. (2019). Geomythology: an Approach for Attracting Geotourists (Case Study: Takht-e Soleymān – Takab World Heritage Sites). Geoheritage, 11, 4, 1879–1888. ISSN 1867-2477 (Print), ISSN 1867-2485 (Online) (WOS, SCOPUS) [1] YIGUO XUE – FANMENG KONG – DAOHONG QIU – MAOXIN SU – YING ZHAO – KAI ZHANG (2021). The classifications of water and mud/rock inrush hazard: a review and update. Bulletin of Engineering Geology and the Environment, 80, 3, 1907–1925. ISSN 1435-9529 (Print), ISSN 1435-9537 (Electronic) (WOS, SCOPUS) [1] LUO, L. – WEN, H. – CAPEZZUOLI, E. (2021). Travertine deposition and diagenesis in Ca-deficiency perched hot spring systems: A case from Shihuadong, Tengchong, China. Sedimentary Geology, 414, 105827. ISSN 0037-0738 (WOS, SCOPUS) [1] ALONSO-ZARZA, A. M. – CASILLAS, R. – RODRÍGUEZ-BERRIGUETE, A. (2021). Landscape modification due to agricultural irrigation: carbonate tufa formation on Tenerife, Canary Islands, Spain. Anthropocene, 34, 100285. ISSN 2213-3054 (WOS, SCOPUS) [2] PIVKO, D. – VOJTKO, R. (2021). A review of travertines and tufas in Slovakia: Geomorphology, environments, tectonic pattern, and age distribution. Acta Geologica Slovaca, 13, 1, 49–78. ISSN 1338-5674 (SCOPUS) [1] BROGI, A. – CAPEZZUOLI, E. – KARABACAK, V. – ALCICEK, M. C. – LUO. L. (2021). Fissure Ridges: A Reappraisal of Faulting and Travertine Deposition (Travitonics). Geosciences, 11, 278. https://doi.org/10.3390/geosciences11070278 ISSN 2076-3263 (WOS, SCOPUS)
  3.ADC BENSON, A. – HOFFMANN, D. L. – BELLA, P. – DRURY, A. J. – HERCMAN, H. – ATKINSON, T. C. (2018). Building robust age models for speleothems – A case-study using coeval twin stalagmites. Quaternary Geochronology, 43, 83–90. http://doi.org/10.1016/j.quageo.2017. 10.004 [1] COLUMBU, A. – SAURO, F. – LUNDBERG, J. – DRYSDALE, R. – DE WAELE, J. (2018). Palaeoenvironmental changes recorded by speleothems of the southern Alps (Piani Eterni, Belluno, Italy) during four interglacial to glacial climate transitions. Quaternary Science Reviews, 197, 319–335. ISSN 0277-3791 (WOS, SCOPUS) [1] KERN, Z. – DEMÉNY, A. – PERŞOIU, A. – HATVANI, I. G. (2019). Speleothem Records from the Eastern Part of Europe and Turkey—Discussion on Stable Oxygen and Carbon Isotopes. Quaternary, 2, 3, 31. ISSN 2571-550X (WOS) [1] LORREY, A. M. – WILLIAMS, P. W. – WOOLLEY, J.-M. – FAUCHEREAU, N. C. – HARTLAND, A. – BOSTOCK, H. – EAVES, S. – LACHNIET, M. S. – RENWICK, J. A. – VARMA, V. (2020). Late Quaternary Climate Variability and Change from Aotearoa New Zealand Speleothems: Progress in Age Modelling, Oxygen Isotope Master Record Construction and Proxy-Model Comparisons. Quaternary, 3, 3, 24. ISSN 2571-550X (WOS) [1] TUDYKA, K. – BLUSZCZ, A. – POREBA, G. – MILOSZ, S. – ADAMIEC, G. – KOLARCZYK, A. – KOLB, T. – LOMAX, J. – FUCHS, M. (2020). Increased dose rate precision in combined alpha and beta counting in the mu Dose system – a probabilistic approach to data analysis. Radiation Measurements, 134, 106310. ISSN 1350-4487 (WOS) [1] BURSTYN, Y. – GAZIT, A. – DVIR, O. (2021). Hierarchical Dynamic Time Warping methodology for aggregating multiple geological time series. Computers & Geosciences, 150, 104704. ISSN 0098-3004 (WOS, SCOPUS)
  4.ADC BELLA, P. – GAÁL, Ľ. – ŠUCHA, V. – KODĚRA, P. – MILOVSKÝ, R. (2016). Hydrothermal speleogenesis in carbonates and metasomatic silicites induced by subvolcanic intrusions: a case study from the Štiavnické vrchy Mountains, Slovakia. International Journal of Speleology, 45, 1, 11–25. http://dx.doi.org/10.5038/1827-806X.45.1.1879 [1] CÉSAR ULISSES VIEIRA VERÍSSIMO – ROBERTO VENTURA SANTOS – CLÓVIS VAZ PARENTE – CLAUDINEI GOUVEIA DE OLIVEIRA – JOSÉ ADILSON DIAS CAVALCANTI – JOSÉ DE ARAÚJO NOGUEIRA NETO (2016). The Itataia phosphate-uranium deposit (Ceará, Brazil) new petrographic, geochemistry and isotope studies. Journal of South American Earth Sciences, 70, 115–144. ISSN 0895-9811 (WOS, SCOPUS) [1] HARLEY, T. L. – WESTAWAY, R. – McCAY, A. T. (2017). Gamma-ray spectrometry in the field: Radioactive heat production in the Central Slovakian Volcanic Zone. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 338, 1–24. ISSN 0377-0273 (WOS, SCOPUS) [1] GRADZIŃSKI, M. – TYC, A. (2017). Hypogene Speleogenesis in the Karst of Poland – Regional Review. In Klimchouk, A. – Palmer, A. – De Waele, J. – Aurel, A. – Audra, P. Eds. Hypogene Karst Regions and Caves of the World. Cave and Karst Systems of the World. Springer, Cham, 349–362. ISBN 978-3-319-53347-6 (Print) 2364-4591 (Online) [1] DAVIS, N. K. – McMILLAN, B. A. (2017). Geology of Quartz-Lined Hypogene Caves of Southeastern Arizona. In Klimchouk, A. – Palmer, A. – De Waele, J. – Aurel, A. – Audra, P. Eds. Hypogene Karst Regions and Caves of the World. Cave and Karst Systems of the World. Springer, Cham, 543–554. ISBN 978-3-319-53347-6 (Print) 2364-4591 (Online) [1] KLIMCHOUK, A. B. – AMELICHEV, G. N. – CHERVYATSOVA, O. Y. – TOKAREV, S. V. – KISELEVA, D. V. – POTAPOV, S. S. (2021). Ferruginous accumulations in hypogene karst conduits of Crimean Piedmont: Evidence for a deep iron source for the Kerch-Taman iron-ore province, north Black Sea region. Marine and Petroleum Geology, 127, 104954. ISSN 0264-8172 (WOS, SCOPUS)
  5.ADD BOSÁK, P. – BELLA, P. – CÍLEK, V. – FORD, D. C. – HERCMAN, H. – KADLEC, J. – OSBORNE, A. – PRUNER, P. (2002). Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, Mineralogy of the Fill and Genesis. Geologica Carpathica, 53, 6, 399–410. [1] BARTON, H. A. – NORTHUP, D. E. (2007). Geomicrobiology in cave environments: Past, current and future perspectives. Journal of Cave and Karst Studies, 69, 1, 163–178. ISSN 1090-6924 (WOS, SCOPUS) [1] JONES, B. (2010). The preferential association of dolomite with microbes in stalactites from Cayman Brac, British West Indies. Sedimentary Geology, 226, 1–4, 94–109. ISSN 00370738 (WOS, SCOPUS) [1] JONES, B. (2010). Speleothems in a wave-cut notch, Cayman Brac, British West Indies: The integrated product of subaerial precipitation, dissolution, and microbes. Sedimentary Geology, 232, 1–2, 15–34. ISSN 00370738 (WOS, SCOPUS) [1] LAVOIE, H. H. – NORTHUP, D. E. – BARTON, A. H. (2010). Microbe-Mineral Interaction: Cave Geomicrobiology. In Sudhir, K. J. – Abdul, A. K. – Mahendra, K. R. Eds. Geomicrobiology. Science Publishers, CRC Press, 1–46. ISSN 978-1-57808-665-8 (SCOPUS) [1] ALONSO-ZARZA, A. M. – MARTÍN-PÉREZ, A. – MARTÍN-GARCÍA, R. – GIL-PEÑA, I. – MELÉNDEZ, A. – MARTÍNEZ-FLORES, E. – HELLSTROM, J. – MUÑOZ-BARCO, P. (2011). Structural and host rock controls on the distribution, morphology and mineralogy of speleothems in the Castañar Cave (Spain). Geological Magazine, 148, 2, 211–225. ISSN 0016-7568 (WOS, SCOPUS) [1] MARTÍN-GARCÍA, R. – MARTÍN-PÉREZ, A. – ALONSO-ZARZA, A. M. (2011). Weathering of host rock and corrosion over speleothems in Castañar cave, Spain: An example of a complex meteoric environment. Carbonates and Evaporites, 26, 1, 83–94. ISSN 0891-2556 (WOS, SCOPUS) [1] AUREL, A. S. (2013). Sources of Water Aggressiveness – The Driving Force of Karstification. Treatise on Geomorphology, Vol. 6, 23–28. ISBN 978-008088522-3 (SCOPUS) [1] FORD, D. C. – WILLIAMS, P. W. (2013). Karst Geomorphology and Hydrogeology. John Wiley and Sons Ltd., 562 p. ISBN 978-111868498-6, 978-047084996-5 (SCOPUS) [1] PENG, X. – JONES, B. (2013). Patterns of biomediated CaCO3 crystal bushes in hot spring deposits. Sedimentary Geology, 294, 105–117. ISSN 00370738 (WOS, SCOPUS) [1] JONES, B. – PENG, X. (2014). Signatures of biologically influenced CaCo3 and Mg-Fe silicate precipitation in hot springs: Case study from the ruidian geothermal area, western Yunnan province, China. Sedimentology, 61, 1, 56–89. ISSN 00370746 (WOS, SCOPUS) [1] JONES, B. – PENG, X. (2014). Hot spring deposits on a cliff face: A case study from Jifei, Yunnan Province, China. Sedimentary Geology, 302, 1–28. ISSN 00370738 (WOS, SCOPUS) [1] MARTÍN-GARCÍA, R. – ALONSO-ZARZA, A. M. – MARTÍN-PÉREZ, A. – SCHRÖDER-RITZRAU, A. – LUDWIG, T. (2014). Relationships between colour and diagenesis in the aragonite-calcite speleothems in Basajaún Etxea cave, Spain. Sedimentary Geology, 312, 63–75. ISSN 00370738 (WOS, SCOPUS) [1] KRIL, S. Y. – TSIKHON, S. I. (2014). Physical-chemical conditions of generation of aragonite in Cretaceous deposits in the southeast Ukrainian Carpathians. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Himychoho Universytetu, 2, 23–29. ISSN 20712227 (SCOPUS) [1] DAZA, R. – BUSTILLO, M. A. (2015). Allophanic and ferric root-associated stalactites: Biomineralization induced by microbial activity (Galeria da Queimada lava tube, Terceira, Azores). Geological Magazine, 152, 3, 504–520. ISSN 0016-7568 (WOS, SCOPUS) [1] SPÖTL, C. – DESCH, A. – DUBLYANSKY, Y. – PLAN, L. – MANGINI, A. (2016). Hypogene speleogenesis in dolomite host rock by CO2-rich fluids, Kozak Cave (southern Austria). Geomorphology, 255, 39–48. ISSN 0169555X (WOS, SCOPUS) [1] KOTULA, P. – ANDREYCHOUK, V. – PAWLYTA, J. – MARYNOWSKI, L. – JENDRZEJEWSKA, I. (2019). Genesis of iron and manganese sediments in Zoloushka Cave (Ukraine/Moldova) as revealed by δ13C organic carbon. International Journal of Speleology, 48, 3, 221-235. ISSN 0392-6672 (WOS, SCOPUS) [1] FONOLLÁ, C. – EUGENIO SANZ, E. – MENÉNDEZ-PIDAL, I. (2020). Lateral ferruginous groundwater transfer as the origin of the iron crusts in caves: A case study. Journal of Cave and Karst Studies, 82, 3, 183–197. ISSN 1090-6924 (WOS, SCOPUS)
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.Geochronológia jaskynných úrovní a rekonštrukcia vývoja reliéfu Západných Karpát. Grantový projekt VEGA č. 1/0430/15, doba riešenia: 2015 – 2017, vedúci projektu. Poznatky o jaskynných úrovniach sú dôležité z nielen hľadiska rekonštrukcie vývoja jaskýň, ale aj reliéfu krasových území a priľahlých oblastí. Moderné geochronologické metódy umožňujú datovať vek sedimentov z jaskynných úrovní (na povrchu sa sedimenty zo starých fáz vývoja reliéfu väčšinou nezachovali). Preto sa projekt zameriaval na doplnenie údajov o veku jaskynných úrovní a interprertáciu výsledkov vo vzťahu k vývoju reliéfu príslušných oblastí Západných Karpát (riečne terasy, zarovnané povrchy). Výskum sa realizoval v krasových územiach, ktoré patria do morfoštruktúrnych regiónov s odlišným neotektonickým a geomorfologickým vývojom. Okrem morfometrických a morfogenetických analýz sa využili viaceré metódy datovania jaskynných sedimentov (paleomagnetické, rádiometrické, OSL, kozmogénne nuklidy, palynologické analýzy).
  2.Vek, rozsah a hĺbka epizodického topenia permafrostu počas neskorého pleistocénu – údaje z jaskynných klimatických archívov Slovenska. Grantový projekt VEGA č. 2/0193/15, doba riešenia: 2015 – 2017, zástupca vedúceho projektu. V súčasnej dobe výrazných klimatických zmien rastie význam paleoklimatických štúdií z obdobia kvartéru, založených na precíznych geochemických záznamoch (oceánske a ľadovcové vrty, koraly, speleotémy). V posledných rokoch k nim pribudol kryogénny jaskynný karbonát (CCC). Jeho použitie ako klimatického indikátora si však vyžaduje poznanie procesov jeho vzniku. V porovnaní s ostatnými geochemickými archívmi dokáže zaznamenať topenie permafrostu i hĺbku, v ktorej k nemu dochádza. Tým je mimoriadne dôležitý z hľadiska globálneho vývoja klímy, keďže destabilizácia klatrátov únik metánu do atmosféry pri ústupe permafrostu sa pokladá za jeden zo spúšťačov globálnych oteplení. Projekt sa zameral na analýzu mechanizmu a časovania jaskynného zaľadnenia vzhľadom na globálne klimatické výkyvy s cieľom vypracovať z CCC robustný nástroj na zmapovanie rozsahu a hrúbky permafrostu v rôznych obdobiach würmského glaciálu.
  3.Uszkodzone nacieki jaskiniowe jako zapis aktywności sejsmicznej w Centralnych Karpatach Zachodnich. National Science Centrum, Poland, Krakow, projekt Nr. 2017/25/B/ST10/01430, doba riešenia: 2018 – 2020, riešiteľ projektu. Zemetrasenia sú jedným z mála geologických javov, ktoré možno zaznamenať a cítiťčlovekom. Predstavujú tiež potenciálnu hrozbu, najmä v určitých oblastiach zemegule. V Karpatoch boli a sú zaznamenané zemetrasenia, čo súvisí s geologickou stavbou a procesmi prebiehajúcimi v hĺbke tohto pohoria. História zemetrasení v tejto oblasti sa vedie len na základe meraní a historických záznamov, teda len v relatívne nedávnej minulosti. Cieľom projektu bol záznam starých zemetrasení, ktoré sú zaznamenané v podobe poškodenia kvapľových útvarov v jaskyniach Poľska a Slovenska. Tým možno určiť vek a frekvenciu zemetrasení za posledných niekoľko stoviek tisíc rokov.
  4.Pliocénno-pleistocénna denudačná chronológia Západných Karpát zaznamenaná v jaskyniach. Grantový projekt VEGA č. 1/0146/19, doba riešenia: 2019 – 2022, vedúci projektu. Jaskyne sú vhodným objektom výskumu zameraného na rekonštrukciu vývoja reliéfu. Jaskynné úrovne sa rovnako ako riečne terasy, pedimenty či zarovnané povrchy vytvárajú vzhľadom na stabilnú eróznu bázu na povrchu. V členitom teréne sa však sedimenty zo starších vývojových fáz reliéfu zachovali zväčša iba v jaskyniach. Datovanie jaskynných sedimentov modernými geochronologickými metódami (metóda kozmogénnych nuklidov 10Be a 26Al, rádioizotopové metódy U-series, paleomagnetické a magnetostratigrafické metódy, metóda OSL) umožňuje bližšie určiť vek jaskynných úrovní. Keďže ich vývoj sa koreluje s riečnymi terasami, pedimentmi alebo zarovnanými povrchmi, jaskynné úrovne sú dôležitými markermi vývoja reliéfu. Projekt sa zameriava na doplnenie údajov o veku jaskynných úrovní a ich súbornú interpretáciu vo vzťahu ku geochronológii vývoja reliéfu Západných Karpát v pliocéne a pleistocéne (fázy planácie reliéfu a zahlbovania riečnej siete, paleodenudačné rýchlosti, rozsah a intenzita zahlbovania dolín).
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Externý školiteľ doktorandského štúdia v odbore Fyzická geografia a geoekológia - vedenie dvoch úspešne obhájených dizertačných prác Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta od roku 2011
  Člen komisie na habilitačné konanie v odbore Environmentálna geografia Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity, Ostrava, Česká republika 2017
  Predseda štátnicovej komisie - geografia, druhý stupeň (Mgr.) Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2015
  Zástupca vedúceho Katedry geografie Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2016
  Zabezpečovanie náučných geografických exkurzií, prednášková činnosť v rámci Týždňa vedy a techniky Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2006
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  U.S. Environmental Protection Agency, Region 7 Kansas City, Kansas, USA 7. - 16. 2. 1998 študijný pobyt „Environmentálna ochrana krasu a jaskýň, využívanie geografických informačných systémov v ochrane prírody“
  Kyushu University, Faculty of Sciences Fukuoka, Japan 20. 1. - 10. 2. 2002 JICA, študijný pobyt „Environmentálna ochrana krasu a jaskýň“
  Kyushu University, Faculty of Sciences Fukuoka, Japan 10. 11. - 3. 12. 2003 JICA, študijný pobyt a prednáškový workshop „Geomorfológia a environmentálna ochrana krasu a jaskýň“
  University of Sydney, Faculty of Education Sydney, New South Wales, Australia 28. 9. – 12. 10. 2004 študijný pobyt a špecializované sympózium "Multi-phase, multi-process speleogenesis: impounded palaeozoic karst of New South Wales"
  Karst Research Institute Postojna, Slovenia 16. - 22. 10. 2011 študijný pobyt „Morfológia a genéza jaskýň I“
  Karst Research Institute Postojna, Slovenia 30. 9. - 6. 10. 2012 študijný pobyt „Morfológia a genéza jaskýň II“
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou

  člen vedeckej komisie Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (International Show Caves Association) od roku 2006, člen Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku od roku 2011, člen Múzejnej vedeckej rady Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši od roku 2018, člen Vedeckej rady Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky v Banskej Bystrici od roku 2020, člen výboru Asociácie slovenských geomorfológov pri SAV od roku 2000, člen redakčnej rady Geografického časopisu (SCOPUS, WOS) od roku 2020, člen redakčnej rady časopisu Slovenský kras od roku 1992 (editor od roku 2008), člen redakčnej rady a editor časopisu Aragonit od roku 1996, člen redakčnej rady časopisu Naturae tutela od roku 2015, člen vedeckého výboru a redakčnej rady zborníka z 18. medzinárodného speleologického kongresu (Savoie, Francúzsko, 2021) - sekcia „Pseudokarst, karst in non-carbonate rocks". Odborný garant vedeckých konferencií "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" (13 konferencií od roku 1997, editor 5 konferenčných zborníkov). Spoluorganizátor 8. medzinárodného sympózia o pseudokrase (Teplý Vrch, 2004), 2. medzinárodného workshopu o ľadových jaskyniach (Demänovská Dolina, 2006) a 6. kongresu Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (Demänovská Dolina, 2010). Spoluautor nominačného projektu na zaradenie jaskýň Slovenského a Aggteleckého krasu a Dobšinskej ľadovej jaskyne do svetového prírodného dedičstva UNESCO (World Heritage). Oponentské posudky habilitačných prác (Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a dizertačných prác (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity v Ostrave, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach).

  Dátum poslednej aktualizácie
  11.01.2022