Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Mgr. Pavol Hurbánek, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Hurbánek
  I.2 - Meno
  Pavol
  I.3 - Tituly
  Mgr. M.A. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1976
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogiská fakulta, Katedra geografie
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  pavol.hurbanek@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8387
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo akademických predmetov
  I.11 - ORCID iD
  0000-0002-6959-2441
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave (Mgr. 2000); University of Nebraska at Omaha (M.A. 2003)
  II.b - Rok
  2000; 2003
  II.c - Odbor a program
  geografia a kartografia (špecializácia na humánnu geografiu); geografia (špecializácia na geografické informačné systémy a technológie)
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  II.b - Rok
  2007
  II.c - Odbor a program
  humánna geografia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Interný doktorand Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 2000/09-2001/07,2003/07-2005/08
  Teaching assistant University of Nebraska at Omaha 2001/08 - 2003/05
  Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 2005/09 - 2008/12
  Marie Curie research fellow University of Southampton 2009/01 - 2010/12
  Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2011/01 - súčasnosť
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Humánna geografia 2 Učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Humánna geografia 3 Učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Terénny kurz z fyzickej a humánnej geografie 2 Učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Terénny kurz z regionálnej geografie Slovenska Učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  17
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  14
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Kvantitatívne metódy v geografii Učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Základy využitia informačných technológií pre geografov 1 Učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Základy využitia informačných technológií pre geografov 2 Učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Terénny kurz z regionálnej geografie Európy Učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  80
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  9
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  9
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  5
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  317
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  97
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  148
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  67
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  7
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol - Cebecauer, Matej 2017. Using OpenStreetMap to improve population grids in Europe. In Cartography and Geographic Information Science. Print ISSN 1523-0406, Online ISSN 1545-0465, 2017, vol. 44, no. 2, p. 139-151 ADC
  2.Netrdová, Pavlína - Nosek, Vojtěch - Hurbánek, Pavol 2020. Using Areal Interpolation to Deal with Differing Regional Structures in International Research. In ISPRS International Journal of Geo-Information. ISSN 2220-9964, 2020, vol. 9, no. 2, Article Number 126, p. 1-14 ADC
  3.Halás, Marián - Klapka, Pavel - Hurbánek, Pavol - Bleha, Branislav - Pénzes, János - Palóczi, Gábor 2019. A definition of relevant functional regions for international comparisons: The case of Central Europe. In Area. ISSN 0004-0894, 2019, vol. 51, no. 3, p. 489-499 ADC
  4.Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol 2013. Internet availability as an indicator of peripherality in Slovakia. In Moravian Geographical Reports. ISSN 1210-8812, 2013, vol. 21, no. 1, p. 16-24 ADC
  5.Džupinová, Eva - Halás, Marián - Horňák, Marcel - Hurbánek, Pavol - Káčerová, Marcela - Michniak, Daniel - Ondoš, Slavomír - Rochovská, Alena 2008. Periférnosť a priestorová polarizácia na území Slovenska. Bratislava : Geo-grafika, 2008. 183 s. ISBN 978-80-89317-06-6 AAB
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol - Cebecauer, Matej 2017. Using OpenStreetMap to improve population grids in Europe. In Cartography and Geographic Information Science. Print ISSN 1523-0406, Online ISSN 1545-0465, 2017, vol. 44, no. 2, p. 139-151 ADC
  2.Netrdová, Pavlína - Nosek, Vojtěch - Hurbánek, Pavol 2020. Using Areal Interpolation to Deal with Differing Regional Structures in International Research. In ISPRS International Journal of Geo-Information. ISSN 2220-9964, 2020, vol. 9, no. 2, Article Number 126, p. 1-14 ADC
  3.Halás, Marián - Klapka, Pavel - Hurbánek, Pavol - Bleha, Branislav - Pénzes, János - Palóczi, Gábor 2019. A definition of relevant functional regions for international comparisons: The case of Central Europe. In Area. ISSN 0004-0894, 2019, vol. 51, no. 3, p. 489-499 ADC
  4.Pálóczi, Gábor - Pénzes, János - Hurbánek, Pavol - Halás, Marián - Klapka, Pavel 2016. Attempts to delineate functional regions in Hungary based on commuting data. In Regional Statistics. Print ISSN 2063-9538, Online ISSN 2064-8243, 2016, vol. 6, no. 1, p. 23-41 ADM
  5.Krówczyńska, Malgorzata - Soszyńska, Agnieszka - Pabjanek, Piotr - Wilk, Ewa - Hurbánek, Pavol - Rosina, Konštantín 2016. Accuracy of the soil sealing enhancement product for Poland. In Quaestiones Geographicae. ISSN 0137-477X, 2016, vol. 35, no. 3, p. 89-95 ADM
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol - Cebecauer, Matej 2017. Using OpenStreetMap to improve population grids in Europe. In Cartography and Geographic Information Science. Print ISSN 1523-0406, Online ISSN 1545-0465, 2017, vol. 44, no. 2, p. 139-151 ADC HU, K.J. - YANG, X.C. - ZHONG, J.M. - FEI, F.R. - QI, J.G. 2017. Spatially Explicit Mapping of Heat Health Risk Utilizing Environmental and Socioeconomic Data. In ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY. ISSN 0013-936X, FEB 7 2017, vol. 51, no. 3, p. 1498-1507., Registrované v: WOS (IF 2019: 7.864)
  2.Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol - Cebecauer, Matej 2017. Using OpenStreetMap to improve population grids in Europe. In Cartography and Geographic Information Science. Print ISSN 1523-0406, Online ISSN 1545-0465, 2017, vol. 44, no. 2, p. 139-151 ADC ZHANG, Wei - ZHENG, Caigui - CHEN, Feng 2019. Mapping heat-related health risks of elderly citizens in mountainous area: A case study of Chongqing, China. In SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT. ISSN 0048-9697, 2019, vol. 663, p. 852-866., Registrované v: WOS (IF 2019: 6.551)
  3.Rosina, Konštantín - Hurbánek, Pavol 2013. Internet availability as an indicator of peripherality in Slovakia. In Moravian Geographical Reports. ISSN 1210-8812, 2013, vol. 21, no. 1, p. 16-24 ADC Szczyrba, Z. - Mravcik, V. - Fiedor, D. - Cerny, J. - Smolova, I. 2015. Gambling in the Czech Republic. In ADDICTION. ISSN 0965-2140, JUL 2015, vol. 110, no. 7, p. 1076-1081., Registrované v: WOS (IF 2019: 6.343)
  4.Hurbánek, Pavol - Atkinson, Peter M. - Chockalingam, Jeganathan - Pazúr, Róbert - Rosina, Konštantín 2010. Accuracy of Built-up Area Mapping in Europe at Varying Scales and Thresholds. In Accuracy 2010 : proceedings of the Ninth International Symposium on Spatial Accuracy Assessment in Natural Resources and Environmental Sciences [elektronický zdroj]. - Leicester : University of Leicester, 2010, s. 385-388 AFC Gallego, F.J. - Batista, F. - Rocha, C. - Mubareka, S. 2011. Disaggregating population density of the European Union with CORINE land cover. In INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE. ISSN 1365-8816, 2011, vol. 25, no. 12, p. 2051-2069., Registrované v: WOS (IF 2019: 3.733)
  5.Hurbánek, Pavol 2008. Recent developments in definitions of rurality/urbanity: focus on spatial aspect and land cover composition and configuration. In Europa XXI: New functions of rural and industrial space in Central and Eastern Europe, 2008, vol. 17, p. 9-27. ISSN 1429-7132 AEC Gajic, A. - Krunic, N. - Protic, B. 2018. Towards a new methodological framework for the delimitation of rural and urban areas: a case study of Serbia. In GEOGRAFISK TIDSSKRIFT-DANISH JOURNAL OF GEOGRAPHY. ISSN 0016-7223, 2018, vol. 118, no. 2, p. 160-172., Registrované v: WOS (IF 2019: 1.577)
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA č. 1/0275/13 „Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny“ (vedúci projektu - Pavol Hurbánek)
  2.VEGA č. 2/0037/21 „Priestorovo diferencované dopady a prejavy COVID-19 na Slovensku“ (vedúci projektu Anton Michálek)
  3.APVV METELCO – „Mapping population distribution and mobility in slovakia using mobile network data“ / „Mapovanie rozmiestnenia a mobility populácie na slovensku s využitím lokalizačných údajov mobilnej siete“ 1.7.2021 - 30.6.2024 (vedúci projektu - Rosina Konštantín)
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  University of Nebraska at Omaha Omaha, Nebraska, Spojené štáty americké 22.8.2001 - 9.5.2003 M.A. student + teaching assistant
  University of Southampton Southampton, Spojené kráľovstvo 1.1.2009 - 31.12.2010 Marie Curie research fellow (IEF FP7)
  University of Notre Dame Notre Dame, Indiana, Spojené štáty americké 22.8.2019 - 16.12.2019 Nanovic visiting scholar
  University of Portsmouth Portsmouth, Spojené kráľovstvo 12.3.2008 - 18.3.2008 Erasmus teaching mobility
  St. Mary's University Twickenham, Londýn, Spojené kráľovstvo 4.11.2012 - 10.11.2012 Erasmus teaching mobility
  Univerzita Palackého v Olomouci Olomouc, Česko 18.2.2019 - 19.3.2019 CEEPUS teacher
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti