PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Iveta Rakytová, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Rakytová
  I.2 - Meno
  Iveta
  I.3 - Tituly
  PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1976
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra geografia, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, Ružomberok 03401
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  iveta.rakytova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7998?mode=full ID: 40195230953
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-3617-6633
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Mateja Bella, Fakuta prírodných vied
  II.b - Rok
  1999
  II.c - Odbor a program
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích programov v kombinácii biológia-geografia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Mateja Bella, Fakuta prírodných vied
  II.b - Rok
  2003
  II.c - Odbor a program
  teória vyučovania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii -teória vyučovania geografie
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent Univezita Mateja Bella, Pedagogická fakulta 2002-2006
  odborný asistent Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta 2006 - doteraz
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka Štátna jazyková škola Banská Bystrica 1999
  Kvalifikačná skúška a preukaz "Sprievodca cestovného ruchu" Univezita M. Bella, Ekonomická fakulta, Banská Bystrica 2000
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Humánna geografia 1 učiteľstvo geografie v kombinácii prvý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Regionálna geografia sveta 1 učiteľstvo geografie v kombinácii druhý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Regionálna geografia Slovenska 2 učiteľstvo geografie v kombinácii druhý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Regionálna geografia 2 učiteľstvo geografie v kombinácii prvý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  4
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  32
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  34
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Geografia vidieka učiteľstvo geografie v kombinácii prvý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Geografia biblických krajín učiteľstvo geografie v kombinácii druhý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Krajiny a miesta biblických udalostí v čase evanjelií učiteľstvo geografie v kombinácii + pedagogický základ druhý učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  58
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  24
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  20
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  17
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  36
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  20
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  21
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  18
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
   
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AED RAKYTOVÁ Iveta: Stupeň urbanizácie vidieckych obcí okresu Liptovský Mikuláš. 2010 In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. - ISBN 80-223-2941-5. - ISSN 0231-715X, Vol. 54, No. 2 (2010), s. 265-276
  2.AAB RAKYTOVÁ, Iveta: Vidiecke obce okresu Banská Bystrica (ich demografická a sídelnogeografická charakteristika). Ružomberok, PFKU, 2008, + CD mapy, grafy, 116s., ISBN 978-80-8084-328-1
  3.ADM RAKYTOVÁ, Iveta., Tomčíková, I. : Using UNESCO World Heritage Site of Vlkolínec (Slovakia) in Geographical Education / Rakytová, Iveta [50%] ; Tomčíková, Ivana [50%]. – [angličtina]. – [článok]. – SCOPUS In: Review of International Geographical Education Online [elektronický dokument] . – Eskisehir (Turecko) : Eskisehir Osmangazi University. – ISSN (online) 2146-0353. – Roč. 9, č. 2 (2019), s. 426-446 [online]
  4.ADM RAKYTOVÁ Iveta, Tomčíková Ivana: Assessing sustainability in mountain tourism of Demanovska Valley, Slovakia (2017) European Journal of Geography, 8 (2), pp. 1-18. SOURCE: Scopus
  5.ACB RAKYTOVÁ Iveta: Základy geografie 2 Ružomberok : 2010, VERBUM – vydavateľstvo KU, 300 s., ISBN 978-80-8084-531-5, vysokoškolská učebnica
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM Krtička Ludek, Tomčíková Ivana, RAKYTOVÁ Iveta: Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia (2018) Journal of Mountain Science, 15 (6), pp. 1153-1170. DOI: 10.1007/s11629-018-4870-0 SOURCE: Scopus
  2.ADM RAKYTOVÁ Iveta, Tomčíková Ivana: Assessing sustainability in mountain tourism of Demanovska Valley, Slovakia (2017) European Journal of Geography, 8 (2), pp. 1-18. SOURCE: Scopus
  3.AFD RAKYTOVÁ Iveta: Vzdelanostná štruktúra vidieckeho obyvateľstva Slovenska v období sčítaní 1991 a 2011 = Educational structure of rural population of Slovakia during census 1991 and 2011. [Autor 100%] ; Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru, 26 [10.10.2018-11.10.2018, Nitra, Slovensko]. DOI 10.17846/GI.2018.22.1.432-447. – WOS CC, 2018
  4.ADM RAKYTOVÁ, Iveta., Tomčíková, I. : Using UNESCO World Heritage Site of Vlkolínec (Slovakia) in Geographical Education / Rakytová, Iveta [50%] ; Tomčíková, Ivana [50%]. – [angličtina]. – [článok]. – SCOPUS In: Review of International Geographical Education Online [elektronický dokument] . – Eskisehir (Turecko) : Eskisehir Osmangazi University. – ISSN (online) 2146-0353. – Roč. 9, č. 2 (2019), s. 426-446 [online]
  5.ADF RAKYTOVÁ Iveta: Zmeny vo vzdelanostnej štruktúre mestského obyvateľstva Slovenska v období rokov 1991 a 2011. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae [textový dokument (print)] . – Bratislava (Slovensko) : Univerzita Komenského v Bratislave. – ISSN 1338-6034. – Roč. 63, č. 2 (2019), s. 217-236 [tlačená forma]
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AED RAKYTOVÁ Iveta: Stupeň urbanizácie vidieckych obcí okresu Liptovský Mikuláš. 2010. In: Acta Geographica Universitatis Comenianae. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. - ISBN 80-223-2941-5. - ISSN 0231-715X, Vol. 54, No. 2 (2010), s. 265-276. [2] BABOS, Pavol - MALOVA, Darina. An Ecological Analysis of the 2012 Parliamentary and the 2014 Presidential Elections in Slovakia: Potentials and Limits of Structural Explanations. In SOCIOLOGIA, 2015, vol. 47, issue 4, p. 340-364.
  2.AED RAKYTOVÁ Iveta: Evaluácia geografických vedomostí žiakov základných škôl o miestnom regióne na príklade okresu Banská Bystrica / Iveta Križanová In: Geografické štúdie Nr. 8 : premeny Slovenska v regionálnom a didaktickom kontexte / ed. Vladimír Baran. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. - ISBN 80-8055-583-4, S. 309-313. [3] ČIEF, Rastislav - TOMČÍKOVÁ, Ivana. Local landscape used in textbooks for preparation of geography teachers. In Central Europe Area in View of Current Geography : proceedings of 23rd Central European conference : 8th-9th October 2015, Brno, Czech Republic. Brno : Masaryk University, 2016, p. 425. [3] ČIEF, Rastislav - TOMČÍKOVÁ, Ivana. The conceptual base of environmental education of future geography teachers. In SGEM 2015 : 15th International multidisciplinary scientific geoconference 18-24, June, 2015 : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings : volume III. Sofia : STEF92, 2015, p. 1004, 1010.
  3.ADM KRTIČKA Luděk, TOMČÍKOVÁ Ivana, RAKYTOVÁ Iveta: Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia. Journal of Mountain Science, 2018, 15(6), pp. 1153–1170 [2] Korňan, M., 2020. Potenciálne negatívne vplyvy výstavby vysokohorského lyžiarskeho strediska vo Vysokých Tatrách na Slovensko na chov vtáčích združení. Community Ecology , 21 (2), str. 213-226. [2] HAVRLANT, J., Růst turistické atraktivity obcí v Beskydech: Případová studie horské obce Bílá, Česko. GEOGRAPHIA CASSOVIENSIS XIV 1/2020, pp. 23-43
  4.ADM RAKYTOVÁ Iveta, TOMČÍKOVÁ Ivana: Using UNESCO world heritage site of Vlkolinec (Slovakia) in geographical education In: Review of International Geographical Education Online, 9 (2), pp. 426-446. 2019 DOI: 10.33403/rigeo.573655 [1] ČERNIKOVAITĖ, M. AND KARAZIJIENĖ, Ž., 2020. City brand image formation by urban heritage initiatives. Management: Journal of Contemporary Management Issues, 25(Special issue), pp.29-42.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.2014 – 2017: VEGA č. 2/0038/14 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbancie prebiehajúce v lesnej krajine. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen. Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave. RAKYTOVÁ IVETA, člen riešiteľského kolektívu. Hlavným cieľom projektu bolo vyvinúť metodiku hodnotenia prírodných a spoločenských disturbancií v lesnej krajine, navrhnúť súbor vhodných opatrení na zvýšenie adaptačnej schopnosti krajiny na prebiehajúce globálne disturbancie, a tieto postupy overiť na vybraných modelových územiach. Praktické výstupy projektu vyústia aj do návrhu manažmentu lesných ekosystémov v post-kalamitnom období, do návrhu adaptačných opatrení manažmentu chránenej horskej krajiny a do návrhov zníženia dopadu fragmentácie lesa na ekologickú stabilitu a kvalitu krajiny.
  2.2015 – 2017: Cost Project Action FP1207 Orchestrating forest-related policy analysis in Europe (ORCHESTRA) Grant Period from 01/01/2014 to 30/11/2014 –Koordinátorka projektu: prof. Tuula Packalen z Fínskeho lesníckeho výskumného ústavu (Metla) so sídlom v Joensuu. Zodp. riešiteľka na PF KU: Mária Kozová, členka Management Committee. Iveta Rakytová - člen riešiteľského kolektívu https://www.cost.eu/actions/FP1207/#tabs|Name:overview Projekt sa orientoval na prehľad o postupoch prípravy politík, spôsobe ich formulácie, schvaľovania a implementácie v lesníctve a ďalších nadväzujúcich sektoroch (životné prostredie, pôdohospodárstvo a rozvoja vidieka) vo vybraných štátoch Európy. Sledovali sa politiky realizované na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, v ktorých boli použité v nejakých formách participatívne prístupy. Do projektu bolo zapojených 28 krajín z Európy.
  3.2017 – 2019 INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote miest, obcí a regiónov, vedúce riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Kozová Mária – koordinátorka na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá bola hlavným cezhraničným parterom. Iveta Rakytová - člen riešiteľského kolektívu http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69030-predstavenie-cezhranicneho-projektu-zameraneho-na-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-na-ktorom-sa-podiela-katolicka-univerzita-v-ruzomberku) Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitatívnu úroveň cezhraničnej spolupráce formou výmeny skúseností a príkladov dobrej praxe pri spravovaní kultúrneho a prírodného dedičstva nadregionálneho významu v modelovom území. Modelové územia: Prírodný park Mikulčický Luh a lokalita svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec.
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  The Peoples' Friendship University of Russia - RUDN, Department of Regional Economics and Geography RUDN University, Miklukho-Maklaya Str. 6 117198 Moscow, Russian Federation 11.03. - 15.03.2019 ERASMUS+ KA107
  Univerzita Karlova, Přirodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Albertov 6, 128 43 Praha, Česká republika 4.12. - 6.12.2018 Erasmus +
  Masarykova universita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie Katedra geografie PdF MU, Poříčí 7, Brno 603 00, Česká republika 4. - 6. 4. 201 Erasmus +
  Katedra Geografie Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické Univerzity v Liberci Komenského 314/2, 460 01 Liberec, Česká republika 25.4.-28.4.2017 Erasmus +
  Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra sociálnej geografie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika 18.-21.4.2016 Erasmus +
  Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra sociálnej geografie Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika 19.1-22.1.2015 Erasmus +
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti