PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Čief
  I.2 - Meno
  Rastislav
  I.3 - Tituly
  Mgr.,PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1972
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra geografie PF KU Ružomberok
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovká cesta 1, Ružomberok 034 01
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  rastislav.cief@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8440
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  4.1.38 Regionálna geografia
  I.11 - ORCID iD
  0000-0002-6439-2168
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univeztia Mateja Bela v Banskej Bystrici
  II.b - Rok
  1995
  II.c - Odbor a program
  UVVP Geografia-História
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  UMB Banská Bystrica
  II.b - Rok
  1997
  II.c - Odbor a program
  UVVP Geografia-História
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  PU Prešov
  II.b - Rok
  2011
  II.c - Odbor a program
  4.1.38 Regionána geografia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent Katedra geografie PF KU 2011-súčasnosť
  učiteľ Gymnázium sv.J.Zlatoústeho Humenné 2004-2021
  učiteľ ZŠ Topoľovka 2001-2004
  učiteľ ZŠ Čaňa 1997-2000
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Úvod do štúdia geografie a planetárna geografia Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Terénny kurz z GF1 a HG1 Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Regionálna geografia 1 Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Regionálna geografia sveta 2 Učiteľstvo geografie v kombinácii Druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Regionálna geografia sveta 3 Učiteľstvo geografie v kombinácii Druhý Učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  6
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  20
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  16
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Základy geografie Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Politická geografia Učiteľstvo geografie v kombinácii Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Geografia katolíckej cirkvi Všeobecný základ Prvý Učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  38
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  19
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  8
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  7
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  10
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2016): Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of "Conceptual Basis" in Students' Adaptation To Bachelor’s Degree in Geography Teacher Training Programme. In: Geografické informácie 2/20 p.38 Príspevky z 24. medzinárodnej geografickej konferencie "Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, ISSN 1337-9453
  2.ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2018): MENTAL MAP IN A GEOGRAPHIC COGNITIVE STRUCTURE. Mentálna mapa v geografickej kognitívnej konštrukcii. Geograficke Informacie. Volume:22. Pages:8-22, Part:1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. – ISSN 1337-9453
  3.ČIEF, R., TOMČÍKOVÁ, I. (2015): The conceptual base of environmental education of future geography teachers. 15th international multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2015, Ecology, Economics, Education and Legislation Conference Proceedings, Volume III. Enviromental Economics, Education and Accreditation in Geosciences 18.-24.6.2015, Albena. ISBN 978-619-7105-41-4 s. 1003-1010. (indexované v SCOPUS a WoS)
  4.ČIEF, R., LAŠ, L., NIŽNANSKÝ, B., PRAŽIAK, V. (2014): Tourist Destinations and their Suitability from the Viewpoint of Epidemic Diseases and Consequent Possibilities of Development or Decline of Tourism Infrastructure. Zeszyty naukowe 6/2014, p. 38-49, ISSN 2084-8722 indexované v Index Copernicus International
  5.ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.(2012): Analýza geografického základného a všeobecného vzdelávania z hľadiska využitia pojmovej bázy geomorfológie. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2/2012, Geografický ústav SAV, Bratislava. ISSN 1337-6799, s.19-36.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2018): MENTAL MAP IN A GEOGRAPHIC COGNITIVE STRUCTURE. Mentálna mapa v geografickej kognitívnej konštrukcii. Geograficke Informacie. Volume:22. Pages:8-22, Part:1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. – ISSN 1337-9453
  2.ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B.: (2016): Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of "Conceptual Basis" in Students' Adaptation To Bachelor’s Degree in Geography Teacher Training Programme. In: Geografické informácie 2/20 p.38 Príspevky z 24. medzinárodnej geografickej konferencie "Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj" Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, ISSN 1337-9453
  3.ČIEF, R., NIŽNANSKÝ, B., (2018): CONCEPTUAL BASIS OF TOURISM GEOGRAPHY IN GRAMMAR SCHOOL TEXTBOOKS IN SLOVAKIA AND IN THE CZECH REPUBLIC. Pojmová báza geografie cestovného ruchu v učebniciach gymnázií na Slovensku a v Českej republike. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu recenzovaný Sborník,28.2-1.3.2018, VŠP Jihlava s. 51-60. ISBN 978-80-88064-36-7, indexované vo Web of Science a v databázi EBSCO
  4.ČIEF, R.NIŽNANSKÝ, B.(2017): TRADITIONAL DISAPPEARING AND EMERGING HUMAN GEOGRAPHY TOPICS AT GRAMMAR ACHOOLS AND IN UNDERGRADUATE GEOGRAPHY TEACHER TRAINING PROGRAMMES. Tradičné, ustupujúce a nastupujúce témy Humánnej geografie v gymnáziách a v bakalárskom stupni prípravy učiteľov geografie. Useful Geography: Transfer from Research to Practice. 25. Středoevropská geografická konference. MU Brno, 12-13.10.2017, 566s. ISBN 978-80-210-8907-5 indexované vo Web of Science a v databázi EBSCO
  5.ČIEF, R., RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I. (2017): EVALUATION OF TOURISM IN THE SLOVAK REPUBLIC BASED ON SELECTED TURISM INDICATORS ON DISTRICT AND REGIONAL LEVEL. Hodnotenie cestovného ruchu Slovenskej republiky na základe vybraných ukazovateľov cestovného ruchu na úrovni okresov a krajov. Evaluation of Tourism in the Slovak Republic based on selected turism indicators on District and Regional Level. 12. mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu Topical Issues Of Tourism „CESTOVNÍ RUCH JAKO KŘIŽOVATKA POZNATKŮ“ ISBN 978-80-88064-30-5
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ČIEF, R.: Migrácia medzi Českom a Slovenskom v rokoch 1950-2006. In: Forum statisticum slovacum, 3, 2007, SŠDS, s.44-49. In: [online]. [03] Klufová R., Poláková, Z.: Demografické metódy a analýzy: demografie české a slovenské populace. Ekonomická fakulta, Jihočeska Univerzita v Českých Budějovicích, 2010, s.194. ISBN 978-8073575465 Dostupné z www: http://www.fem.uniag.sk/cvicenia/ksov/polakova/Demograf_model/klufova_polakova_2.pdf
  2.Čief, R. Nižnanský, B.2016., Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of “Conceptual Basis” in Students´Adaptation To Bachelor ´s Degree in Geography Teacher Training Programme. In Geografické informácie. Geographical information. 20. Ročník / 2. č.,38-48. FPV - UKF Nitra, ISSN 1337-9453 [01] RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ I. (2018).:Geography of local landscape in the educational processin primary scholl in Slovakia. European Journal of Geography, Volume 9, Number 1, 49-61pp ISSN 1792-1341 (Scopus)
  3.Čief, R. Nižnanský,B.2018: Tradičné, ustupujúce a nastupujúce témy Humánnej geografie v gymnáziách a v bakalárskom stupni prípravy učiteľov geografie. Traditional, disappearing and emerging human geography topics at grammar achools and in undergraduate geography teacher training programmes. In Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 12-22. MU Brno, 12-13.10.2017, 566s. ISBN 978-80-210-8907-5 [01] RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ I. (2018).:Geography of local landscape in the educational processin primary scholl in Slovakia. European Journal of Geography, Volume 9, Number 1, 49-61pp ISSN 1792-1341 (Scopus)
  4.ČIEF, R., LAŠ, L., NIŽNANSKÝ, B., PRAŽIAK, V. (2014): Tourist Destinations and their Suitability from the Viewpoint of Epidemic Diseases and Consequent Possibilities of Development or Decline of Tourism Infrastructure. Zeszyty naukowe 6/2014, s. 38-49, ISSN 2084-8722 In: [02] Abram, M., Szydlowska,D., Borkowski,K., M., Walas, B. (2016): Factors affecting the process of customer service In: Geografické informácie. Ročník 20 /číslo 2, rok 2016 (s. ohlasu -s.378, s.386)ISSN 1337-9453 UKF Nitra
  5.ČIEF, R.: Migrácia medzi Českom a Slovenskom v rokoch 1950-2006. In: Forum statisticum slovacum, 3, 2007, SŠDS, s.44-49. [04] GIERTLIOVÁ, B., HAJDUCHOVÁ, I., DOBŠINSKÁ,Z.: Komparácia daňového zaťaženia fyzických osôb v Slovenskej a Českej republike. In: Zborník príspevkov z vedeckých seminárov katedier v akademickom roku 2011/2012. BIVŠ,Banská Bystrica, 2012, ISBN-978-80-970422-3-3 s.33 Dostupné z www: http://download.bivs.cz/public/Slovensko/zbornik/zbornik-zo-seminarov-2012/zbornik_A5-vnutro-72dpi.pdf
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.Čief, R. Nižnanský, B.2016., Využitie konceptu „pojmová báza“ pri adaptácii študentov na bakalárske štúdium učiteľstva geografie. The Use of the Concept of “Conceptual Basis” in Students´Adaptation To Bachelor ´s Degree in Geography Teacher Training Programme. In Geografické informácie. Geographical information. 20. Ročník / 2. č.,38-48. FPV - UKF Nitra, ISSN 1337-9453 [01] RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ I. (2018).:Geography of local landscape in the educational processin primary scholl in Slovakia. European Journal of Geography, Volume 9, Number 1, 49-61pp ISSN 1792-1341 (Scopus)
  2.Čief, R. Nižnanský,B.2018: Tradičné, ustupujúce a nastupujúce témy Humánnej geografie v gymnáziách a v bakalárskom stupni prípravy učiteľov geografie. Traditional, disappearing and emerging human geography topics at grammar achools and in undergraduate geography teacher training programmes. In Useful Geography: Transfer from Research to Practice. Proceedings of 25th Central European Conference. 12-22. MU Brno, 12-13.10.2017, 566s. ISBN 978-80-210-8907-5 [01] RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ I. (2018).:Geography of local landscape in the educational processin primary scholl in Slovakia. European Journal of Geography, Volume 9, Number 1, 49-61pp ISSN 1792-1341 (Scopus)
  3.ČIEF, R., LAŠ, L., NIŽNANSKÝ, B., PRAŽIAK, V. (2014): Tourist Destinations and their Suitability from the Viewpoint of Epidemic Diseases and Consequent Possibilities of Development or Decline of Tourism Infrastructure. Zeszyty naukowe 6/2014, s. 38-49, ISSN 2084-8722 In: [02] Abram, M., Szydlowska,D., Borkowski,K., M., Walas, B. (2016): Factors affecting the process of customer service In: Geografické informácie. Ročník 20 /číslo 2, rok 2016 (s. ohlasu -s.378, s.386)ISSN 1337-9453 UKF Nitra
  4.BORKOWSKI, K., ČIEF, R.,(2015): Vybrané možnosti hodnotenia vybavenosti službami cestovného ruchu. In: EKOLOGICKÉ ŠTÚDIE, Ročník 6, Číslo 2/2015, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV Bratislava a Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, ISSN 1338-2853, 91-101. In: [02] Abram, M., Janik, K, Kovačic, M., Walas, B (2016): The influence of savoir-vivre on the quality of services in the hotel business tested using the AHP method. In: Geografické informácie. Ročník 20 /číslo 2, rok 2016 (s. ohlasu -s.368, s.375)ISSN 1337-9453 UKF Nitra(s. ohlasu -s.368, s.375)
  5.BORKOWSKI, K., ČIEF, R.,(2015): Vybrané možnosti hodnotenia vybavenosti službami cestovného ruchu. In: EKOLOGICKÉ ŠTÚDIE, Ročník 6, Číslo 2/2015, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV Bratislava a Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, ISSN 1338-2853, 91-101. In: [04] Łabaj,M., Walas, B., Abram, M., Kovačic, M. (2016): Vybrané problémy výskumu cezhraničných aspektov ekologických princípov v cestovného ruchu. In: Ekologické štúdie. Ročník 7 číslo 2/2016, Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Ústavom krajinnej ekológie SAV Bratislava a Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre, 23, 24 p. ISSN1338-2853
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona La Habana, Cuba 8.10.2919-8.12.2019 Štipendijný pobyt v rámci Slovensko-kubánskeho štipendijného programu na základe Dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom Slovensko-kubánskom štipendijnom programe.
  Departamento de Geografía Humana, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Granada Granada, Španielsko 15.10.2018-19.10.2018 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
  Katedra Geografie Fakulty Přírodovědně-humanitní a pedagogické Masarykovy Univerzity Brno Brno, Česká republika 6.4.2018-9.4.2018 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
  Katedre Geografie Fakulty Přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické Univerzity v Liberci Liberec, Česká republika 25.4.2017-28.4.2017 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
  Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka, Poľsko 22.4.2014-30.4.2014 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
  Katedra geografie Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích České Budějovice, Česká republika 22.4.2013-3.5.2013 V rámci programu Erasmus účasť na mobilite pracovníka za účelom výučby.
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti