RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Tomčíková
  I.2 - Meno
  Ivana
  I.3 - Tituly
  RNDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1971
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra geografie
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  ivana.tomcikova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7989
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-2291-6872
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského
  II.b - Rok
  1994
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika-geografia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Geografický ústav SAV v Bratislave
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  Fyzická geografia a geoekológia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Stredoškolský učiteľ Stredná poľnohospodárska škola Liptovský Mikuláš 1994-1995
  Učiteľ ZŠ Okoličnianska, Liptovský Mikuláš 1998-2003
  Odborný asistent Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita, det. pracovisko: Liptovský Mikuláš 2003-2004
  Odborný asistent Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku 2004-súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Anglický jazyk pre pokročilých 2 - U3V Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš 2019
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Didaktika geografie 1 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika geografie 2 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika geografie 3 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Regionálna geografia Slovenska 1 učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogické praxe z geografie učiteľstvo geografie v kombinácii 1.-2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  19
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  36
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Regionálna výchova učiteľstvo geografie v kombinácii 2. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  77
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  23
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  22
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  13
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  58
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  40
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  40
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  30
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  1
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADC TOMČÍKOVÁ, I. (2013): Zones and segments as taxa used in the hierarchical classification of riverine landscapes: A case study of the Smrečianka brook, Slovak republic. Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 4, p. 27–37
  2.AAB TOMČÍKOVÁ, I. (2011): Štruktúra riečnej krajiny Smrečianky, VERBUM, vydavateľstvo KU, Ružomberok, 150 s., ISBN 978-80-8084-734-0
  3.ADC PETROVIČ, F., BOLTIŽIAR, M., RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I., PAUDITŠOVÁ, E. (2021): Long-Term Development Trend of the Historical Cultural Landscape of the UNESCO Monument: Vlkolínec (Slovakia). In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 13, č. 4 (2021), s. 1-19 [online]
  4.ADC KOZOVÁ, M., DOBŠINSKÁ, Z., PAUDIŠOVÁ, E., TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2018): Network and participatory governance in urban forestry: An assessment of examples from selected Slovakian cities [textový dokument (print)] [elektronický dokument] [článok]. DOI 10.1016/j.forpol.2016.09.016. - SIGN-UKO PR 441/18 // Forest Policy and Economics: a companion journal to Forest ecology and management. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. - ISSN 1389-9341. - ISSN (online) 1872-7050. - suppl. Roč. 89 (2018), s. 31-41.
  5.ADM RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I. (2017): Assessing sustainability in mountain tourism of Demanovska Valley, Slovakia, In: European Journal of Geography. - [Amsterdam] : Association of European Geographers. - ISSN 1792-1341, Online, vol. 8, issue 2 (2017), p. 6-23.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADC PETROVIČ, F., BOLTIŽIAR, M., RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I., PAUDITŠOVÁ, E. (2021): Long-Term Development Trend of the Historical Cultural Landscape of the UNESCO Monument: Vlkolínec (Slovakia). In: Sustainability [elektronický dokument] . – Bazilej (Švajčiarsko) : Multidisciplinary Digital Publishing Institute. – ISSN (online) 2071-1050. – Roč. 13, č. 4 (2021), s. 1-19 [online]
  2.ADC KOZOVÁ, M., DOBŠINSKÁ, Z., PAUDIŠOVÁ, E., TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2018): Network and participatory governance in urban forestry: An assessment of examples from selected Slovakian cities [textový dokument (print)] [elektronický dokument] [článok]. DOI 10.1016/j.forpol.2016.09.016. - SIGN-UKO PR 441/18 // Forest Policy and Economics: a companion journal to Forest ecology and management. - Amsterdam (Holandsko) : Elsevier. - ISSN 1389-9341. - ISSN (online) 1872-7050. - suppl. Roč. 89 (2018), s. 31-41.
  3.ADM KRTIČKA, L. TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ I. (2018): Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia, In Journal of Mountain Science. - Beijing (Čína) : Science China Press. - ISSN 1672-6316. - ISSN (online) 1993-0321. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170.
  4.ADM TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2018): Geography of local landscape in the educational process in primary schools in Slovakia [elektronický dokument], In European Journal of Geography. - ISSN 1792-1341. - ISSN (online) 2410-7433. - Roč. 9, č. 1 (2018), s. 49-61. - http://www.eurogeographyjournal.eu/
  5.ADM RAKYTOVÁ, I., TOMČÍKOVÁ, I. (2019): Using UNESCO world heritage site of Vlkolinec (Sovakia) in geographical education. In Review of International Geografhical Education Online (RIGEO). 9 (2). p. 426-446. - http://rigeo.org/rigeo-v9-n2-8/
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADF TOMČÍKOVÁ I., LEHOTSKÝ M. (2009): Percepcia riečnej krajiny (príklad riečneho toku Smrečianka), In: Geografický časopis, Vol. 61, No. 4, p. 269-289 (SCOPUS) 50% - [1]: STREBEROVÁ, Eva - JUSKOVÁ, Ľubica. Standards of quality for outdoor recreation in Tatra National Park: a contribution to integrated visitor monitoring and management. In Eco.mont, 2015, vol. 7, num. 1, p. 56-65.
  2.ADM KRTIČKA, L. TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ I. (2018): Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia, In Journal of Mountain Science. - Beijing (Čína) : Science China Press. - ISSN 1672-6316. - ISSN (online) 1993-0321. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170. 2020 [1]: Žoncová, M., Hronček, P., Gregorová, B. (2020): Mapping of the Land Cover Changes in High Mountains of Western Carpathians between 1990–2018: Case Study of the Low Tatras National Park (Slovakia). In: Land 2020, 9, 483. https://doi.org/10.3390/land9120483
  3.AFC TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ, I. (2015): The protected area strongly influenced by impact of the tourism in Demanovská valley, In: SGEM 2015 : 15th International multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : conference proceedings : volume I. - [1st ed.]. - Sofia : STEF92, 2015. - ISBN 978-619-7105-39-1, P. 945-952 (SCOPUS, WoS) 50% 2018 [1]: Hrnciarova, T., Kenderessy, P., Spulerova, J. et al. (2018): Status and outlook of hiking trails in the central part of the Low Tatra Mountains in Slovakia between 1980-1981 and 2013-2014. In: JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE, 15 (8), p. ‏ 1615-1632
  4.ADM KRTIČKA, L. TOMČÍKOVÁ, I., RAKYTOVÁ I. (2018): Development versus conservation: evaluation of landscape structure changes in Demänovská Valley, Slovakia, In Journal of Mountain Science. - Beijing (Čína) : Science China Press. - ISSN 1672-6316. - ISSN (online) 1993-0321. - Roč. 15, č. 6 (2018), s. 1153-1170. 2018 [1] : SVAJDA, JURAJ; MASNY, MATEJ; KORONY, SAMUEL; et al.: Visitor profiling using characteristics of socio-demographic and spatial behavior as tools to support the management of protected mountain areas, In: GEOGRAFIE Volume: ‏ 123 Issue: ‏ 4 Pages: ‏
  5.AAB TOMČÍKOVÁ, I. (2011): Štruktúra riečnej krajiny Smrečianky, VERBUM, vydavateľstvo KU, Ružomberok, 150 s., ISBN 978-80-8084-734-0 2014 [1] MUCHOVÁ, Zlatica - PETROVIČ, František. Impact of land consolidation on the visual characteristics (scenery) of a landscape=Vplyv pozemkových úprav na vizuálnu charakteristiku (scenériu) krajiny. In Journal of Central European Agriculture, 2014, Volume 15, Issue 1, p. 76-85.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.2014 – 2017: VEGA č. 2/0038/14 Adaptačné stratégie na prírodné a spoločenské disturbancie prebiehajúce v lesnej krajine. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, hlavný riešiteľ: Mgr. V. Chobotová, PhD., Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave. Tomčíková Ivana, hlavná riešiteľka za vysoké školy.
  2.2017 – 2019 INTERREG V-A-SK-CZ/20/16/02 č. NKP3040D001: Pamiatky svetového dedičstva UNESCO v živote miest, obcí a regiónov, vedúce riešiteľské pracovisko: Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Tomčíková Ivana – zástupca koordinátorky na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite v Ružomberku, ktorá bola hlavným cezhraničným parterom. http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/69030-predstavenie-cezhranicneho-projektu-zameraneho-na-pamiatky-svetoveho-dedicstva-unesco-na-ktorom-sa-podiela-katolicka-univerzita-v-ruzomberku)
  3.2017-2020: VEGA č. 2/0013/17: Ekosystémové služby na podporu ochrany krajiny v podmienkach globálnej zmeny. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, hlavný riešiteľ: prof. Mgr. T. Kluvánková, PhD., Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave.spoluriešiteľ z KG PF KU: Tomčíková Ivana
  4.2021-2024: VEGA: č. 2/0170/21: Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach. Hlavné riešiteľské pracovisko: Ústav ekológie lesa SAV, zvolen, hlavný riešiteľ: prof. Mgr. T. Kluvánková, PhD., Spoluriešitelia projektu: Ústav manažmentu STU v Bratislave a Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Bratislave.spoluriešiteľ z KG PF KU: Tomčíková Ivana
  5.2021-2023: KEGA č. 018KU-4/2021: Príprava celoživotného vzdelávania učiteľov zameraná na zvýšenie ich kompetencií v oblasti udržateľného rozvoja so zameraním na klimatické zmeny a stratu biodiverzity, hlavný riesiteľ: RNDr. M. Balážová, PhD., spoluriešiteľ: Ivana Tomčíková
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  The Peoples' Friendship University of Russia - RUDN, Department of Regional Economics and Geography RUDN University, Miklukho-Maklaya Str. 6 117198 Moscow, Russian Federation 11.03. - 15.03.2019 ERASMUS+ KA107
  Univerzita Karlova, Přirodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Albertov 6, 128 43 Praha, Česká republika 4.12. - 6.12.2018 Erasmus+
  Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie Katedra geografie PdF MU, Poříčí 7, Brno 603 00, Česká republika 4. - 6. 4. 2018 Erasmus+
  Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické Univerzity v Liberci, Katedra geografie Komenského 314/2, 460 01 Liberec, Česká republika 25.4.-28.4.2017 Erasmus+
  Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra sociálnej geografie, Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika 18.4.-21.4.2016 Erasmus+
  Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra sociálnej geografie, Přírodovědecká fakulta Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, Česká republika 19.1.-22.1.2015 Erasmus+
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti