RNDr. Pavol Papčo, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  RNDr. Pavol Papčo, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Papčo
  I.2 - Meno
  Pavol
  I.3 - Tituly
  RNDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1980
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  pavol.papco@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8268
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  II.b - Rok
  2003
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  Fyzická geografia a geoekológia
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborný asistent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku 2011 - súčasnosť
  Asistent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy Katolícka univerzita v Ružomberku 2008 - 2010
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Regionálna geografia 2 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Fyzická geografia 4 učiteľstvo geografie v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  21
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  18
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Prírodné hrozby a riziká v krajine učiteľstvo geografie v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  25
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  20
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  20
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X.
  2.

  ADN, ADF PAPČO Pavol: Výmoľová erózia v čase - mapové podklady verzus korelátne sedimenty (príkladová štúdia). Geografický časopis, Roč. 63, č. 3 (2011), s. 287-298. ISSN 0016-7193.

  3.ADE PAPČO Pavol: Permanent gullies in the Nitra Hill Land, Slovakia: about the cause of gully formation. Landform Analysis, Vol. 17, (2011), p. 139-144. ISSN 1429-799X.
  4.ADE PAPČO Pavol: Permanentné výmole - príklad prieniku historických a geomorfologických vied. Historická geografie, Roč. 36, č. 2 (2010), s. 291-306. ISSN 0323-0988.
  5.AFC PAPČO Pavol: What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. In: GEOTOUR & IRSE 2014 : conference proceedings, ŠTRBA Ľubomír, ed. Košice : Technical University of Košice, 2014, s. 35-43. ISBN 978-80-553-1876-9.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADF PAPČO Pavol: Výskum historickej erózie pôdy a environmentálne vzdelávanie. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, Roč. 14, č. 4 (2015), s. 120-130. ISSN 1336-2232.
  2.BAB BAŠARY, Jozef, BOLTIŽIAR, Martin, ČARNOGURSKÝ, Karol, ČIEF, Rastislav, DEMKO, Jaroslav, DÍTĚ, Daniel, DUDÁŠ, Miloš, HAMMEROVÁ, Magdaléna, HOCHEL, Boris, HRNČIAROVÁ, Františka, HUBA, Mikuláš, KOZOVÁ, Mária, KRAJŇÁKOVÁ, Ingrid, PAUDITŠOVÁ, Eva, PETROVIČ, František, PITEKOVÁ, Jana, RAKYTOVÁ, Iveta, ŠALKOVIČ, Martin, ŠLÁVKA, Milan, TOMČÍKOVÁ, Ivana, PAPČO, Pavol, VANTARA, Peter: Krajinná štúdia – Vlkolínec. PAUDITŠOVÁ, Eva, KOZOVÁ, Mária, eds. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019, 100 s. ISBN 978-80-561-0668-6.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X. [1] GUO, Y. - HUANG, C.C. - ZHOU, Y. - PANG, J. - ZHA, X. - FAN, L. - MAO, P. Sedimentary record and luminescence chronology of palaeoflood events along the Gold Gorge of the upper Hanjiang River, middle Yangtze
  2.ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X. [1] TAROLLI, Paolo - SOFIA, Giulia. Human topographic signatures and derived geomorphic processes across landscapes. In Geomorphology, 2016, volume 255, p. 140-161. ISSN 0169-555X.
  3.ADC DOTTERWEICH Markus, STANKOVIANSKY Miloš, MINÁR Jozef, KOCO Štefan, PAPČO Pavol: Human induced soil erosion and gully system development in the Late Holocene and future perspectives on landscape evolution: The Myjava Hill Land, Slovakia. Geomorphology, Vol. 201 (2013), s. 227-245. ISSN 0169-555X. [1] LARSEN, Annegret - BORK, Hans-Rudolf - FUELLING, Alexander - FUCHS, Markus - LARSEN, Joshua R. The processes and timing of sediment delivery from headwaters to the trunk stream of a central European mountain gully catchment. In Geomorphology, 2013, vol. 201, p. 215-226. ISSN 0169-555X.
  4.ADE PAPČO Pavol: Permanent gullies in the Nitra Hill Land, Slovakia: about the cause of gully formation. Landform Analysis, Vol. 17, (2011), p. 139-144. ISSN 1429-799X. [1] DÖHLER, Susanne - DAMM, Bodo - TERHORST, Birgit - THIEL, Christine - FRECHEN, Manfred. Late pleistocene and holocene landscape formation in a gully catchment area in Northern Hesse, Germany. In Quaternary International, 2015, vol. 365, p. 42-59. ISSN: 1040-6182
  5.AFC PAPČO Pavol: What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. What can be interesting for geotourism development in an agricultural landscape soil erosion. In: GEOTOUR & IRSE 2014 : conference proceedings, ŠTRBA Ľubomír, ed. Košice : Technical University of Košice, 2014, s. 35-43. ISBN 978-80-553-1876-9. [1] ZGŁOBICKI, W. - POESEN, J. - COHEN, M. et al. The Potential of Permanent Gullies in Europe as Geomorphosites. In Geoheritage, 11, p. 217–239 (2019). ISSN 1867-2485
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA 1/0275/13 Tvorba, verifikácia a aplikácia priestorových modelov zaľudnenia a osídlenia na báze európskych služieb pre monitoring krajiny. Obdobie trvania projektu 2013-2016. Hlavné riešiteľské pracovisko PF KU, spoluriešitelia projektu Geografický ústav SAV. Spoluriešiteľ/co-solver Papčo Pavol. Projekt sa orientoval na vylepšenie existujúcej metódy inteligentnej priestorovej dezagregácie na základe odhadu rezidenčnej hustoty zaľudnenia v cieľových bunkách rastra s rozlíšením 100 m zo zdrojových údajov o počte obyvateľov na úrovni jednotiek LAU2.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Predseda Slovenská geografická spoločnosť pri SAV, Severoslovenská pobočka 2015 - súčasnosť
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Christian-Albrechts Universität zu Kiel, Institut für Ökosystemforschung Olshausenstrasse 75, D-24118 Kiel, Deutschland 01.04.2005 - 27.04.2005 STSM COST 634
  St. Mary's University College, Department of Geography, Belfast 191 Falls Road, Belfast, N. Ireland, BT12 6FE 27.11.2011 - 04.12.2011 LLP Erasmus
  St. Mary's University College, School of Management and Social Sciences, London Waldegrave Road, Strawberry Hill, Twickenham, TW1 4SX, United Kingdom 04.11.2012 - 11.11.2012 LLP Erasmus
  University of Southampton, Geography and Environment Academic Unit University Road, Southampton, SO17 1BJ, United Kingdom 17.03.2014 - 23.03.2014 LLP Erasmus
  University of Debrecen, Department of Social Geography and Regional Development Planning Egyetem tér 1, 4032, Debrecen, Magyarország 14.10.2014 - 17.10.2014 Erasmus+
  Univerzita Karlova v Praze, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2, ČR 02.11.2015 - 05.11.2015 Erasmus+
  Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie Jeronýmova 200/10, 371 15 České Budějovice, ČR 17.10.2016 - 20.10.2016 Erasmus+
  Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie 17. listopadu 12, Olomouc, 771 46, ČR 13.02.2017 - 16.02.2017 Erasmus+
  Goce Delčev University of Štip, Macedonia, Faculty of Natural and Technical Science, Department of Geography Krste Misirkov No.10-A P.O. Box 201, Stip 2000, North Macedonia 22.04.2018 - 27.04.2018 Erasmus+
  University of Granada, Faculty of Humanities Campus Universitario de Cartuja, 18071 GRANADA, ESPAÑA 14.10.2018 - 20.10.2018 Erasmus+
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti