doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Bednáriková
  I.2 - Meno
  Janka
  I.3 - Tituly
  doc. PaedDr. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1969
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra hudby PF KU
  I.6 - Adresa pracoviska
  Nám. A. Hlinku 56
  I.7 - Pracovné zaradenie
  vysokoškolský učiteľ
  I.8 - E-mailová adresa
  janka.bednarikova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7940
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0002-2675-6733
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta v Nitre
  II.b - Rok
  1992 (Mgr.)
  II.c - Odbor a program
  učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, ruský jazyk - hudobná výchova
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rím
  II.b - Rok
  1997 (Mgr.)
  II.c - Odbor a program
  canto gregoriano (gregoriánsky chorál)
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pontificio Istituto di Musica Sacra, Rím
  II.b - Rok
  2010 (PhD.)
  II.c - Odbor a program
  canto gregoriano (gregoriánsky chorál)
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2014
  II.c - Odbor a program
  Odborová didaktika, Didaktika hudby
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  vysokoškolský učiteľ, asistent Katecheticko-pedagogický inštitút sv. Ondreja Žilinskej unvierzity, Ružomberok 1999-2000
  vysokoškolský učiteľ, asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2000 - súčasnosť
  vysokoškolský učiteľ, odborný asistent PF KU v Ružomberku 2006-2014
  vysokoškolský učiteľ, docent PF KU v Ružomberku 2014 - súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kurz anglického jazyka Katolícka univerzita 2016
  Kurz anglického jazyka BEPS - súkromná jazyková škola 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Gregoriánsky chorál hudobné umenie - klavír, organ, spev Bc. učiteľstvo umelecko-vzdelávacích predmetov
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  hudobné umenie Bc. učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
   
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  31
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  32
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Schola cantorum hudobné umenie Bc., Mgr. učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích a umelecko-vzdelávacích predmetov
  Hra na nástroji (klavír, flauta) hudobné umenie Bc. učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích a umelecko-vzdelávacích predmetov
  Obligátny klavír hudobné umenie - spev Bc. učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov
  Základy hudobnej edukácie (hra na hudobnom nástroji) Predškolská a elementárna pedagogika Bc. Predškolská a elementárna pedagogika
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  92 publikačných výstupov, 104 umeleckých výstupov
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  24 publikačných výstupov, 25 umeleckých výstupov
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  148
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  35
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  11
   
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  12
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  6
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAA BEDNÁRIKOVÁ, J.: Frammenti gregoriani in Slovacchia. Lublin: Norbertinum, 2009, 154 s. ISBN 987-83-7222-371-5.
  2.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči. Ružomberok : Verbum 2010. 148 s. ISBN 978-80-8084-596-4
  3.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče. Ružomberok : Verbum 2010. 190 s. ISBN 978-80-8084-595-7
  4.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby. Ružomberok : Verbum 2011. 171 s. ISBN 978-80-8084-756-2
  5.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Ružomberok : VERBUM 2018, 112 s. ISBN 978-80-561-0611-2
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J. – ZAHRADNÍKOVÁ, Z. – VESELOVSKÁ, E. – LUZ, R.: Das Missale notatum Rkp. zv. 387 – eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei * Missale notatum Rkp. zv. 387 – skandinavski rokopis na Slovaškem. In: MU ZIKOLOŠKI ZBORNIK • MUSICOLOGICAL ANNUAL, roč. LVI, 2020, č. 1, s. 15-44. 284 s. DOI: 10.4312/mz.56.1.15-44
  2.ADM BEDNÁRIKOVÁ, J.: The hymn Rex sanctorum angelorum in Notated missal Ms. 387 and its partial meaning in the search of the provenance of the manuscript. In: Roczniki Humanistyczne, Tom LXVIII, zeszyt 12–2020, s. 7-24. DOI: 10.18290/rh206812-1
  3.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Ružomberok : VERBUM 2018, 112 s. ISBN 978-80-561-0611-2
  4.AAB VESELOVSKÁ, E. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť - Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2017, 279 s. ISBN 978-80-89135-38-7
  5.ADF BEDNÁRIKOVÁ, J.: Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku: začiatky, trendy a úspechy pracoviska ako pridaná hodnota k 20. výročiu založenia KU. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok, roč. 20, 2020, č. 4, s. 93-128. ISSN 1335-9185
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB VESELOVSKÁ, E. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : Slovenská muzikologická spoločnosť - Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2017, 279 s. ISBN 978-80-89135-38-7 [06] RUSNÁK, P.: VESELOVSKÁ, E. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava : SMS, ÚHV SAV 2017, s. 46 – 55. ISBN 978-80-89135-38-7. In: BOŽEKOVÁ, M.: Hudobný archív 17. Martin : SNK 2018, s. 209-210. ISBN 978-80-8149-098-9 [05] VLHOVÁ-WŐRNER, H.: Eva Veselovská - Rastislav Adamko - Janka Bednáriková, Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Bratislava, Slovenská muzikologická spoločnosť - Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, 2017, 279 stran. ISBN 978-80-89135-38-7 In: Studie o rukopisech. Studie uber handschriften. Etudes codicologiques. XLVIII, 2018, Praha, s. 241-243, ISSN 0585-5691 [03] SZOLIVA, G.: Egy késő középkori kassai pszaltériumról. In: HENDE, F. – KISDI, K. – KORONDI, Á.: „Mestereknek gyengyének” ÜNNEPI KÖTET MADAS EDIT HETVENEDIK SZÜLETÉSNAPJÁRA. Budapest 2020, ISBN 978-963-277-866-2, s. 427.
  2.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Stredoveké notované pamiatky v Knižnici Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči. Ružomberok : Verbum 2010. 148 s. ISBN 978-80-8084-596-4. [03] VESELOVSKÁ, E.: Bohemian Notation in the Medieval Slovakia. In: Hudební věda, 2012, roč. XLIX, č. 4, s. 363. [03] CZAGANY, Z.: Töredék, kódex, rítus, hagyomány. A Zalka Antifonále gyôri és modori töredékeinek tanúsága. In: Zenetudományi dolgozatok, 2011 – 2012, Nyár, s. 2 [03] VESELOVSKÁ, E.: Notation und identität bemerkungen zur gegenseitigen durchdringung der typologischen strukturen det notationsysteme von gebiet der Slowakei. In: De musica disserenda, Ljubljana : Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalni Center SAZU, 2013, vol. 9, iss. 1-2, s. 61-81. ISSN 1854-3405, s. 75.
  3.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče. Ružomberok, Verbum 2010. 190 s. ISBN 978-80-8084-595-7 [03] VESELOVSKÁ, E.: Der böhmische Einfluß auf mitteleuropäische Musikhandschriften des 14. Und 15. Jahrhunderts unter Berücksichtigung illuminierter Codices. In: Codices manuscripti zeitschrift für handschrifttenkunde. Supplementum 6. Inspiration – Rezeption böhmische buchmalerei des 14. Und. 15. Jahrhunderts. Purkersdorf : Verlag Brüder Hollinek, 2012, s. 95-119. Ohlas na s. 111. [03] VESELOVSKÁ, E.: Bohemian Notation in the Medieval Slovakia. In: Hudební věda, 2012, roč. XLIX, č. 4, s. 349.
  4.AAB BEDNÁRIKOVÁ, J.: Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Ružomberok : VERBUM 2018, 112 s. ISBN 978-80-561-0611-2 [06] JURÍKOVÁ, E.: BEDNÁRIKOVÁ, Janka: Historický prehľad vyučovania gregoriánskeho chorálu na území dnešného Slovenska od stredoveku po súčasnosť. Ružomberok : VERBUM 2018, 112 s. a prílohy. In: Viera a život. Časopis pre kresťanskú orientáciu, roč. XXXI, č. 2, 2021, s. 97-98. ISSN 1335-6771
  5.ADF BEDNÁRIKOVÁ, J.: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v knižničnom fonde Čaplovičovej knižnice Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. In : JAGNEŠÁKOVÁ, M. (ed.): Zborník Oravského múzea 2010. Námestovo 2010, s. 130-150. ISBN 978-80-89564-01-9 [03] VESELOVSKÁ, E.: Bohemian Notation in the Medieval Slovakia. In: Hudební věda, 2012, roč. XLIX, č. 4, s. 349.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.VEGA 1/0092/21: Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia (vedenie projektu)
  2.APVV-19-00-43: CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky - transregionálne vzťahy (spoluriešiteľ)
  3.VaV 26220220040: Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí (spoluriešiteľ)
  4.APVV 51-043605: Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku (spoluriešiteľ)
  5.KEGA 225-005KU-4/2010: Notované fragmenty gregoriánskeho chorálu v archívno-knižničných fondoch Bardejova, Prešova a Levoče (vedenie projektu)
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  prorektorka pre vedu a umenie Katolícka univerzita v Ružomberku 23.9.2014 - 26.8.2018
  podpredsedníčka Vedeckej rady Vedecká rada Katolíckej univerzity 26.5.2015 - 26.8.2018
  členka odborovej komisie v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika, v študijnom programe Didaktika hudby Pedagogická fakulta Katolíckej unvierzity 1.12.2015 - súčasnosť, od r. 2019 tajomníčka
  odborný garant pri kontrole hudobných umeleckých výstupov Katolícka univerzita v Ružomberku 2019 - súčasnosť
  členka Vedeckej a umeleckej rady Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 2017 - súčasnosť
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Katedra hudební výchovy a kultury Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni Plzeň 1. - 4. marca 2020  
  Instytut muzyki, Wydział Sztuki, Akademia im. Jana Długosza v Czestochowej Olomouc 3. - 6. marca 2019  
  Katedra hudební výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové Hradec Králové 4.- 7. marca 2018  
  Katedra hudební výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Ostrave Ostrava 23.- 26. februára 2015  
    Hradec Králové 3. – 6. marca 2014  
  IX. - Iné relevantné skutočnosti