doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. PaedDr. Zuzana Zahradníková, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Zahradníková
  I.2 - Meno
  Zuzana
  I.3 - Tituly
  doc. PaedDr. Mgr. art. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1977
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra hudby PF KU v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Nám. A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  zuzana.zahradnikova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8013
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0002-0017-8445
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  Hudobné umenie - cirkevná hudba
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2005
  II.c - Odbor a program
  Didaktika hudby
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2015
  II.c - Odbor a program
  Didaktika hudby
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Korepetítor detského a mládežníckeho speváckeho zboru Slovenského rozhlasu Slovenský rozhlas, Bratislava 1995-2002
  asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2000-2005
  odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2005-2015
  docent Katolícka univerzita v Ružomberku 2015- súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kurz anglického jazyka Pro Educa 2008
  Kurz poľského jazyka Katolícka univerzita v Ružomberku 2010
  Kurz anglického jazyka GV Malta 2013, 2014
  Studienwoche für Kirchenmusik Kunstuniversität Graz, Rakúsko 2003
  Training activity v rámci medzinárodného projektu ASEB Associação de Melhoramentos e Bem estar Social de Pias, Ferreira de Zêzere, Portugalsko 2021
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Organ Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I., II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Didaktika a metodika hry na organe Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Didaktika a metodika hry na nástroji (organ) Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Hlavný a obligátny nástroj Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Náčuvová prax (z hry na organe) Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I. Učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  17
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  24
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Zborový spev Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I., II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
  Voliteľný nástroj Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I., II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  332
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  18
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  88
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  18
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  -
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  -
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  7
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ZZZ Organový koncert (Harry and Myrtle Olson International Organ Series), Seattle, USA (1.6.2013)
  2.ZYY Koncert v rámci festivalu Hudba pod diamantovou klenbou, Kostol sv. Františka, Kremnica, (spolupráca s ŠKO Žilina) (27.06.2014)
  3.AAB ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok : Verbum, 2011. ISBN 978-80-8084-759-3.
  4.ADE ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Perspektívy edukačného, vedeckého a umeleckého rozvoja Katedry hudby PF KU v Ružomberku. In: Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. Roč. IV, 1-2/2015. Praha : Česká společnost pro hudební vědu. Ed. Vlasta Reitterová, 2015, s. 79-90. ISSN 1805-3866.
  5.AFC ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Inspiracje chorałowe w utworach organowych kompozytorów słowackich XIX i XX wieku. In: Organy i muzyka organowa XV : w kręgu romantyzmu : [międzynarodowa konferencja naukowa] / pod redakcją Danuty Szlagowskiej. - [1. wyd.]. - Gdańsk : Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2014. - ISBN 978-83-64615-06-1, S. 185-207.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADE ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Uhorské sekvencie o Panne Márii v kontexte stredovekej mariánskej úcty = The Hungarian Sequences to the Virgin Mary in the Context of Medieval Marian Awareness / Zahradníková, Zuzana (Autor 100%). - slovenčina // Roczniki Teologiczne. - Lublin (Poľsko) : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - ISSN 2353-7272. - ISSN (online) 2543-5973. - Roč. 65, č. 13 (2018), s. 81-94
  2.AFD ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Omšová tvorba Mikuláša Schneidera Trnavského so zameraním na zborové kompozície vydané tlačou = The Masses of Mikuláš Schneider Trnavský with a Focus on Published Choir Compositions / Zahradníková, Zuzana [Autor, 100%] ; Horizonty umenia, 6 [20.10.2019-01.11.2019, Banská Bystrica, Slovensko]In: Horizonty umenia 6 [elektronický dokument] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie / Strenáčiková, Mária [Zostavovateľ, editor] ; Kolodziejski, Maciej [Recenzent] ; Dushniy, Andriy Ivanovich [Recenzent]. – 1. vyd. – Banská Bystrica (Slovensko) : Akadémia umení, 2019. – ISBN 978-80-8206-028-0, s. 558-574 [CD-ROM]
  3.ADF ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Historický pohľad na vyučovanie organovej hry na Slovensku = A Historical Perspective Regarding the Teaching of Organ Playing in Slovakia / Zahradníková Zuzana, 2016. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae : Universitas Catholica Ružomberok. - ISSN 1336-2232. - Roč. 15, č. 1 (2016), s. 109-126.
  4.ZZX Koncert MUZYKA KAMERALNA EPOKI BAROKU v rámci XIV. Festywalu Muzyku Kameralnej - MUSICA DA CHIESA, Pszczyna, Kościól Ewangelicki, Poľsko (17.11.2017)
  5.ZZV Omša a requiem (Trnavská hudobná jar 2016), Trnava, Bazilika sv. Mikuláša (12.06.2016)
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Návrat k sakrálnym hudobným dielam minulosti a ich využitie v pedagogickom procese. In: Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska: elektronický zborník príspevkov z konferencie : Bratislava, 23.-24.11.2011/zost. Sylvia Urdová. – Bratislava : Slovenská muzikologická asociácia - Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, 2011, s. 129-147. [o4] Katarína Burgrová: Edícia hudobných prameňov zo Spiša Musica Scepusii Veteris. In: Pramene slovenskej hudby V. Zborník z 5. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov. Zost. Božeková, Martina – Kucianová, Anna. Martin : Slovenská národná skupina IAML, 2016, s. 59. ISBN 978-80-972230-0-7
  2.Koncert v rámci festivalu Nová slovenská hudba. Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, Bratislava, 7.11.2014. [o8] Juraj Hatrík: Osem dní spolupatričnosti. In: Hudobný život, roč. XLVI, č. 12, 2014, s. 6. ISSN 1335-4140
  3.ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Spracovania chorálov v slovenskej organovej literatúre 20. a 21. storočia. In: Musica Ecclesiastica. Rocznik stowarzyszenia polskich muzyków kościelnych. 10 (2015) Red. Ks. Grzegorz Poźniak. Lublin : Polihymnia, 2015, s. 33-42. ISSN 2353-6985. [o3] Wiesław HUDEK: Wokół sekwencji Dies irae, dies illa – przyczynek do badań muzykologicznycg. In: Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin ks. prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka. Red. Wiesław Hudek – Piotr Wiśniewski. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2015, s. 346. ISBN978-83-7847-253-7.
  4.ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Význam rozvíjania interpretačných zručností v procese vzdelávania a výchovy budúcich učiteľov hudby. In: Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy: Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostrave – Pedagogická fakulta, 2012, s. 252-260. ISBN 978-80-7464-169-5. [o3] Martina PROCHÁZKOVÁ: The development of voice competences of undergraduate students in the study programme of preschool and elementary pedagogy. In: Ars inter culturas. Slupsk: Akademia Pomorska w Slupsku, 2015, s. 90. ISSN 2083-1226
  5.ZAHRADNÍKOVÁ, Z.: Didaktické postupy pri vyučovaní liturgickej hry [textový dokument (print)] = Didactic Methods in Teaching the Playing of the Organ for the Liturgy / Zahradníková, Zuzana (Autor 100%). - slovenčina // Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU. - ISSN 1336-2232. - Roč. 17, č. 5 (2018), s. 86-93 [o4] David di Fiore: Zapojte svoje spoločenstvo do spevu / Energizing Your Congregation for Singing. In: Studia scientifica facultatis paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Ružomberok : Verbum, 2020, č. 4, roč. XIX., s. 108. ISSN 1336-2232.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.Hlavný riešiteľ: 019KU-4/2019: „Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí“ Doba riešenia: 2019-2021.
  2.Spoluriešiteľ: VEGA 1/0027/13 Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67. Doba riešenia projektu: 2013-2016.
  3.Spoluriešiteľ: VEGA 2/0031/13 CANTUS PLANUS - gregoriánsky chorál na Slovensku ako fenomén doby. Doba riešenia projektu: 2013-2016.
  4.Spoluriešiteľ: VEGA 2/0034/17 Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku /= The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe/ Doba riešenia: 2017-2020.
  5.Spoluriešiteľ: APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy /= CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections/ Doba riešenia: 2020-2024.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Členka vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolícka univerzita v Ružomberku 2017 - súčasnosť
  Členka Odborovej komisie v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika, v študijnom programe Didaktika hudby Katolícka univerzita v Ružomberku 2017 - súčasnosť
  Členka Odborovej komisie v študijnom odbore 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika Katolícka univerzita v Ružomberku 2018 - súčasnosť
  Členka Recenznej rady v zahraničnom vedeckom časopise “Folia organologica” Opole, Instytut Historii – Katedra Muzykologii Uniwersytetu Opolskiego 2019 - súčasnosť
  Členka vedeckej rady časopisu Edukacja Muzyczna : Prace naukowe Akademii im. Jana Dlugosza w Czestochowie Czestochowa, Instytut Muzyki, Wydzial Sztuki, Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie 2012 - súčasnosť
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa 28.02.-03.03.2010 Erasmus +
  Univerzita Hradec Králové, Hudební katedra Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 25.-28.02.2013 Erasmus +
  Uniwersytet Muzyczny F. Chopina Warszawa, Zakład Muzyki Kościelnej (istniejący na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) Okólnik 2, 00-368 Warszawa 21.-24.05.2015 AGMA
  Uniwersytet Muzyczny Fryderika Chopina, Warszawa Okólnik 2, 00-368 Warszawa 01.-04.03.2016 Erasmus +
  Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik, Regensburg Andreasstraße 9, 93059 Regensburg 21.-25.01.2018 Erasmus +
  Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik, Regensburg Andreasstraße 9, 93059 Regensburg 16.-21.02.2020 Erasmus +
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  Spoluorganizátorka Kurzu pre organistov a kantorov (v rokoch 2004 - 2019)