Mgr. art. David Gerard Di Fiore

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Mgr. art. David Gerard di Fiore
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  di Fiore
  I.2 - Meno
  David
  I.3 - Tituly
  Mgr. art
  I.4 - Rok narodenia
  1952
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra Hudby, katholicka Univerzita v Ružomberok
  I.6 - Adresa pracoviska
  Námestie A. Hlinku 56 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  dgdif98@hotmail.com
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/?do=filterForm-submit&surname=Fiore&university=722000000&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  B.A., B.M. Music, University of Washington in Seattle Washington USA
  II.b - Rok
  1975
  II.c - Odbor a program
  Organ Performance and Repertoire
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  M.M Music, University of Washington in Seattle Washington, USA
  II.b - Rok
  1981
  II.c - Odbor a program
  Organ Performance and Repertoire
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  presently enrolled in Art. D. Program in The Bydgoszcz Academy of Music "Feliks Nowowiejski"
   
  II.c - Odbor a program
  Art. D.
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  2007- Katholícka Univerzita v Ružomberku odborný asistent
  1988-2015 St. John the Evangelist Church, Seattle, Washington Pastoral Assistant for Music
  1971-2015 University Temple, United Methodist Church, Seattle Washington USA Organist and Director of Music
  1981-2015 Shoreline Community College teacher of organ
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Course on Organ Maintenance American Guild of Organists (Olympic Peninsula Chapter) P.S. Pipe Organs 2018
  Course on Choral Conducting Joanna Nowicka-Danuta Zon-Ciuk, (University of Silesia Katowice) 2018
  Course on Polish Organ Music Jozef Kotowicz -(Białystok Zespół Szkół Muzycznych) 2018
  Course on Organ History/Construction Margaret Wyrwa (Chopin Academy, Warsaw) 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Organ Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I. + II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Interpretačný seminár Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
   
   
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Liturgická hra a improvizácia Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I. + II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Interpretačný seminár Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dejiny organu a organovej literatúry Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Náuka o organe Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na organe I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dirigovanie a vedenie zboru Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  1368
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  116
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
   
   
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  54
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
   
   
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  26
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  5
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.1.3.1987. Organový koncert, Cathedral of Notre-Dame, Paris, France
  2.31.7.1994. Organový koncert, International Festival, Matyas Romai Katolicus Templomban, Budapest Hungary
  3.16.5.2003.Organový koncert, Festival Internacional de Ớrgano de Morelia, Iglesia Catedral, Morelia, Michoácan, México
  4.6.7.2005. Organový koncert, Miedzynarodowy Festial Muzyki Organowej, Katedrze Oliwskiej ,Oliwa, Poland
  5.16.11.2008. Organový koncert, International Festival, „Life is Beautiful“, National Operetta Theatre, Italian Church, Bucharest, Romania
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.20.8.2017 Organový Koncert, Cathedral Organ Festival, Cathedral Sainte-Croix, Orleans, France. (1000th concert celebration).
  2.29.7.2018, Organový koncert, Koncerty Organowe Bialystok, Kosciol Sw. Kazimerza, Bialystok, Poland.
  3.4.11.2018.The Arts at Trinity - Organový koncert, The complete cycle, Job, Petr Eben.Trinity Episcopal Church, Everett, Washington. USA
  4.29.5.2019, Organový Koncert, Brnénský Varhanni Festival, Jesuitský Kostol, Brno, CZ.
  5.DI FIORE, DAVID: Helping Your Congregation to Sing. In: The Diapason.(USA) Roč 107, č. 4, April 2016, s.24-25. ISSN: 0012-2378.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.[o8] John Ogasapian, Les Amoureux de l´Orgue,. D.di Fiore. Recordings, In: The American Organist, 1999, roč.33, s.95, ISSN: 0164-3150
  2.[o8] W.Sengtschmid, The Grand Organ of the Castle Church, Vol.1. D.di Fiore. In: Singende Kirche. roč 49, č 2. s.129, 2002, ISSN 0037-5721
  3.[o8] Stanislav Tichý, Cathedral Organ Festival, (Trnava Organ Days). D. di Fiore, (10.9.2017). In: Hudobný život, 2017, roč.XLIX, č.11, s.24. ISSN 13 35-4140
  4.o8] Stanislav Tichý, Cathedral Organ Festival, Bratislava, D. di Fiore.(16.8.2018) In: Hudobný život, 2018, roč.XLX, č.10, s.13. ISSN 13 35-4140
  5.[o8] Judita Kučerová. Brněnský Varhanní Festival, David di Fiore, Hudebni rozhledy, 2019., roč 72, č.09, s.16-17, ISSN 0018-6996
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.see ix.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  UT Arts Organizer of National Organ Concerts University Temple United Methodist Church, Seattle Washington USA 1976-1981
  UT Arts Organizer of International Organ Concerts University Temple United Methodist Church Seattle Washington USA 1981-1993
  UT Organizer of National and International Concerts University Temple United Methodist Church Seattle Washington USA 1993-2005
  Organizer of Harry and Myrtle Olson International Organ and Music Festival University Temple United Methodist Church Seattle Washington USA 2005-2015
  UT Arts Organizer of Arts Festival University Temple United Methodist Church , Seattle Washington USA 1983-1985
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  SAIA Sasinkova 6-14, 811 08 Bratislava 2007-2008 grant to teach at KU Ružomberok
  The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw, Poland 00-368 Warsaw, ul. Okolník 2 20-22.2, 2019 mobility (kurz, zameranie Hra na organe)
  University of Silesia in Katowice (Cieszyn branch) Bielska 62, 43-400 Cieszyn, Poland 02.03-04.03 2020 mobility (kurz, dirigovanie a vedenie zboru )
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  David di Fiore odštartoval svoju medzinárodnú kariéru pred 34 rokmi recitálom v Katedrále Notre-Dame v Paríži (1. marec 1987). V súčasnosti pôsobí na Katedre hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde vyučuje hru na organe, dejiny organu a organovej literatúry, stavbu organa, improvizáciu, liturgickú hru a dirigovanie zboru. V Cathédrale Sainte-Croix d'Orléans vo Francúzsku a následne na festivale Vivat Vox Organi v Banskej Bystrici oslávil v roku 2017 svoj jubilejný 1000. verejný koncert.Za posledných 34 rokov vystúpil na množstve organových festivalov v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, Česku a Slovensku, ako aj vo Francúzsku a Taliansku. V Severnej Amerike účinkoval na festivaloch v Kanade, na medzinárodnom Festivale v Morelia v Mexiku (najstarší organový festival na západnej pologuli), na Medzinárodnom organovom festivale v Guadalajara, na Puerto Vallarta Arts Festival a organové recitály odohral v mnohým mestách USA. Jeho diskografia obsahuje CD nahrávku francúzskej hudby Les Amoureux de l‘Orgue, slovenské nahrávky The Grand Organ of the Castle Church in Kremnica, č. 1-3 (Slovart), recitály z Graz Orgelfest, DVD z jeho recitálu v rámci Trnavských organových dní 2008 (ed. M. Walcker-Mayer) a CD nahrávku jeho koncertu v Katedrále Sv. Martina v Bratislave (Tribus musicae). Jeho nahrávka cyklu „Jób“ od Petra Ebena s recitáciou v podaní herca a speváka Kamila Mikulčíka bude čoskoro vydaná vydavateľstvom Tribus Musicae. Všetkých osem častí tohto diela dvakrát predviedol na Slovensku a raz v USA. David di Fiore bol žiakom francúzskej organistky Odile Pierre. Ako sólista, dirigent, korepetítor a praktický organista pôsobil v katolíckej Arcidiecéze mesta Seattle, v Národnej asociácii metodistických hudobníkov a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Od Národnej katol