Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Jurčo
  I.2 - Meno
  Martin
  I.3 - Tituly
  Mgr. art., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  19.01.1982
  I.5 - Názov pracoviska
  PF KU v Ružomberku, katedra hudby
  I.6 - Adresa pracoviska
  Nám. A. Hlinku 56, 03401 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  Odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  martin.jurco@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8186
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  učiteľstvo umelecko výchovných a výchovných predmetov
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  VŠMU, Bratislava
  II.b - Rok
  2005
  II.c - Odbor a program
  Hra na klavíri
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  VŠMU, Bratislava
  II.b - Rok
  2007
  II.c - Odbor a program
  Hra na klavíri
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  KU, Ružomberok
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  didaktika hudby
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  korepetítor Konzervatórium Bratislava 2002-2003
  učiteľ hry na klavíri, korepetítor ZUŠ Daliborovo námestie, Bratislava 2003-2009
  učiteľ hry na klavíri, korepetítor ZUŠ M. M. Hodžu, Lipt. Mikuláš 2009-2010
  učiteľ hry na klavíri, korepetítor ZUŠ ľ. Fullu, Ružomberok 2010-súčasnosť
  odborný asistent PFKU, Ružomberok 2010-súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  komorná hra VŠMU, Bratislava 2007-2008
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Klavír Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie hra na klavíri I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
  didaktika a metodika hry na klavíri Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie hra na klavíri I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Interpretačný seminár Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie hra na klavíri I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Náčuvová prax Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie hra na klavíri I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na klavíri I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
   
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  4
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  9
   
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  70
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  42
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  7
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AFC JURČO, M.: Galina Ustvolská a jej klavírne skladby. In: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníka muzikologické konference Janáčiana 2016, konanej v Ostrave v dňoch 2.-3.6.2016. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN978-80-7464-920-2
  2.AFC JURČO, M.: Skladateľ a pedagóg - Igor Dibák. In: Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníka muzikologické konference Janáčiana 2018, konanej v Ostrave v dňoch 31.5.-1.6.2018. Ostrava: Ostravská univerzita. s267-272, ISBN978-80-7599-090-7
  3.AFD JURČO M.: Igor Dibák – skladateľ a pedagóg. IN: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019 – 1.11.2019 Horizonty umenia 6. Banská Bystrica, 2019. ISBN 978-80-8206-027-3, str.147-154
  4.AFD JURČO M.: Význam štvorručnej hry v pedagogickom procese. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 15. 10. 2015 - 15. 11. 2015, Horizonty umenia 3., Banská Bystrica, 2015, ISBN 978-80-89555-57-4, s. 98-107
  5.XXZ Klavírny koncert, Czestochowa, Poľsko, 23.11.2011
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AFD JURČO M.: Igor Dibák – skladateľ a pedagóg. IN: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 20.10.2019 – 1.11.2019 Horizonty umenia 6. Banská Bystrica, 2019. ISBN 978-80-8206-027-3, str.147-154
  2.AFC JURČO, M.: Skladateľ a pedagóg - Igor Dibák. In: Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníka muzikologické konference Janáčiana 2018, konanej v Ostrave v dňoch 31.5.-1.6.2018. Ostrava: Ostravská univerzita. s267-272, ISBN978-80-7599-090-7
  3.ADF JURČO M.: Klavírne sonáty Galiny Ustvolskej a ich didaktické využitie In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Zborník z konferencie Ars et Educatio, konanej v Ružomberku v dňoch 21.-23.11.2017. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1336-2232, Roč. XVII, č.5 (2018) s. 118 – 122
  4.AFC JURČO, M.: Galina Ustvolská a jej klavírne skladby. In: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníka muzikologické konference Janáčiana 2016, konanej v Ostrave v dňoch 2.-3.6.2016. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN978-80-7464-920-2
  5.ZZV Slávnostný koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Katolíckej univerzity, Synagóga Ružomberok, 23.9.2020
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.JURČO, M.: Skladateľ a pedagóg - Igor Dibák. In: Janáčkiana 2018. Sborník z 34. ročníka muzikologické konference Janáčiana 2018, konanej v Ostrave v dňoch 31.5.-1.6.2018. Ostrava: Ostravská univerzita. s267-272, ISBN978-80-7599-090-7 [ 3 ] MATEJOVÁ, M.: Pavol Krška (1949). Tvorba pre gitaru a klavír. In: Janáčkiana 2016. Sborník z 33. ročníka muzikologické konference Janáčiana 2016, konanej v Ostrave v dňoch 2.-3.6.2016. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN978-80-7464-920-2, Citovaná strana 189.
  2.JURČO, M.: Koncert z tvorby slovenských skladateľov, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok 18.2.2014, [ 4 ] MATEJOVÁ, M.: Pôsobivý recitál vo Fullovej galérii. In: Ružomberský hlas r. XXVII/2014, č. 4, ISSN 1337-9364. Citovaná strana 15
  3.JURČO. M.: Koncert laureátov Chalupkovo Brezno, Brezno, 13.10.2012, [ 4 ] PAJTINKA, L.: Chalupka nezostarol a nemá to v úmysle ani v budúcnosti. In: Učiteľské noviny, 2012, roč. LIX, č.3, Citovaná strana 15.
  4.JURČO, M.: Koncert, Synagóga Ružomberok, 21.2.2017 [ 4 ] SUROVÝ, S.: Esá a hviezdy v synagóge. In: Ružomberský hlas r. XXX, č.4, 2017, ISSN 1337-9457. Citovaná strana 5.
  5.JURČO, M.: Na novom krídle, Stanica Záriečie, Žilina, 21.5.2011, [ 4 ] ČORBA, P.: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=10638
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Západočeská univerzita v Plzni, Katedra hudební výchovy a kultury Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň 1. - 4. 3. 2020  
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc 4.-6.3.2019  
  Univerzita Hradec Králové, Hudební katedra Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 11. - 14. 2. 2018  
  Ostravská univerzita v Ostrave, Katedra hudební výchovy Fráni Šrámka 3, 70900 Ostrava 22. - 25. 2. 2015  
    Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3. - 7. 3. 2014  
  IX. - Iné relevantné skutočnosti