Mgr. Martina Procházková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  Mgr. Martina Procházková, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Procházková
  I.2 - Meno
  Martina
  I.3 - Tituly
  Mgr., Mgr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1979
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  martina.prochazkova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7921
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0001-6097-0912
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banká Štiavnica
  II.b - Rok
  2020
  II.c - Odbor a program
  100883 Hudobná interpretácia a teória, špecializácia: Spev
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prírodných vied;
  II.b - Rok
  2003; 2006
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra − hudobná výchova; Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova − hra na nástroji (spev)
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2010
  II.c - Odbor a program
  1.1.10 Odborová didaktika, študijný program: didaktika hudby
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  stredoškolská učiteľka Stredná zdravotnícka škola Š.Kluberta, Levoča 2004-2005
  učiteľka spevu Základná umelecká škola s rozšírenou estetickou výchovou, Spišská Nová Ves 2004-2006
  asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby 2006-2007
  odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, Katedra hudby od 2010
  učiteľka spevu Súkromná základná umelecká škola Jánoš, Ružomberok od 2014
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kurz anglického jazyka (CEF certifikát) Pro Educa 2008
  Mezinárodní letní škola barokní hudby, Kelč, ČR; Mezinárodní letní škola staré hudby, Valtice, ČR MK ČR, mesto Kelč, Škola barokní hudby; Společnost pro starou hudbu, ČR, MK ČR, SFK ČR 2009; 2012
  Orff meets Kodály, 17. medzinárodný letný kurz Orffovho Schulwerku, Pomáz, Maďarsko; Orffova spoločnosť, Mozarteum, Salzburg; Orffova spoločnosť, 2014;
  Orff a klasická hudba , 20. medzinárodný letný kurz Orffovho Schulwerku, Nitra Slovenská Orffova spoločnosť, UKF Nitra 2017
  Estill Voice Training Introduction & Belting workshop Intro to Figures & Qualities &Intro to Belting Quality EVI Course Number 2019040601; Estill Voice International 2019
  Level 1 Figures for Voice Control, EVI Course Number 000983; Level 2 Figure Combinations for Six Voice Qualities, EVI Course Number 000984 Estill Voice International 2021
  Sing and Speak without Strain with EVT EVI Course Number 0001561 (online) Estill Voice International 2021
  Thyroid Tilt: The Secret of Singing with EVT EVI Course Number 0001562 (online) Estill Voice International 2021
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Spev 1b - 6b; Spev 1m-4m Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika a metodika spevu 1m -3m Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Úvodná náčuvová pedagogická prax zo spevu, Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Priebežná pedagogická prax z vyučovania spevu 1 - 2; Súvislá pedagogická prax z vyučovania spevu 3 Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Spev 1; Spev 2 Rozširujúce štúdium spevu neurčený učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I.+ II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Rozširujúce štúdium spevu neurčený učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  4
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  4
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  -
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  39
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  16
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  -
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Spev z listu 1b-6b Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Príprava na pedagogický výstup zo spevu Učiteľstvo hudobného umenia I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Spev a hlasová výchova 3b, 4b Učiteľstvo hudobného umenia I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Základy hudobnej edukácie I. Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Hlasová výchova 1; Hlasová výchova 2 Predškolská a elementárna pedagogika I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  99
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  41
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
   
   
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  14
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  9
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
   
   
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  1
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AEC PROCHÁZKOVÁ, Martina: The development of voice competences of undergraduate students in the study programme of preschool and elementary pedagogy. In: Ars Inter Culturas : Estetyka - Edukacja - Wielokulturowość. Vol. 4, Nr 4 (2015), s- 89-98. ISSN 2083-1226
  2.AEC PROCHÁZKOVÁ, M.: Metodyka i podręczniki do nauki śpiewu na Słowacji. In: TARASIEWICZ, B. (ed.) : Kształcenie wokalne. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2016. s. 203-211. ISBN 978-83-7842-246-4
  3.AFC PROCHÁZKOVÁ, M.: Nonsens a jazykový vtip ako inšpiračný zdroj vo vokálnej tvorbe jubilujúcich slovenských hudobných skladateľov pre deti. In: STEINMETZ, K., KOZEL, D. a kol.(ed.): Janáčkiana 2016 : sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2016, konané v Ostravě ve dnech 2 a 3. června 2016. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. s. 145-152. ISBN 978-80-7464-920-2
  4.EUCA24348 - Hudba pod diamantovou klenbou; / PROCHÁZKOVÁ, Martina, Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby: Katedra hudby; Kategória: XZY; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: A. Aschner: Auditui meo z Miserere F dur, Et misericordia z Magnificat D dur, Dixit Dominus D dur; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: Sólový spev - Martina Procházková; Rozsah: 15 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 27.06.2014; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Program, plagát; odkaz na internetový zdroj ; Ďalšie údaje: [8] BÁRDIOVÁ, Marianna. Hudba v čase (ne)stratená. In Hudobný život, 2014, roč, 46, č. 9, s. 12.
  5.ADE PROCHÁZKOVÁ, Martina – KRÁLOVÁ, Eva (50%-50%): Relaxačné hudobné aktivity v primárnej edukácii. In Hudební výchova: časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. UK Praha: Pedagogická fakulta. Roč. 23, č. 1 (2015), s. 6-8. ISSN 1210-368
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AFC PROCHÁZKOVÁ, M.: Substitučné árie J. Haydna (Hob. XXIVb) a ich využitie vo vyučovaní spevu na pedagogických fakultách. Janáčkiana 2020, 35 [05.11.2020-06.11.2020, Ostrava, Česko]. In: Janáčkiana 2020 [textový dokument (print)] : sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference Janáčkiana 2020 / Kozel, David [Zostavovateľ, editor] ; Steinmetz, Karel [Zostavovateľ, editor] ; Luska, Jiří [Recenzent] ; Nedělka, Michal [Recenzent]. – 1. vyd. – Ostrava (Česko) : Ostravská univerzita, 2021. – ISBN 978-80-7599-249-9, s. 243-250 [tlačená forma]
  2.AFC PROCHÁZKOVÁ, M.: Vokálna tvorba Gejzu Dusíka (1907-1988) a jej využitie vo vyučovaní spevu na pedagogických fakultách. In: Janáčkiana 2018 [textový dokument (print)] : sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2018 / Steinmetz, Karel [Zostavovateľ, editor] ; Nedělka, Michal [Recenzent] ; Luska, Jiří [Recenzent]. – 1. vyd. – Ostrava (Česko) : Ostravská univerzita, 2019. – ISBN 978-80-7599-090-7, s. 273-279 [tlačená forma]
  3.AEC PROCHÁZKOVÁ, Martina: Vocal creation of Tibor Frešo (1918-1987) and its use for the teaching of solo singers at pedagogical faculties. In: Edukacja muzyczna [textový dokument (print)] : XIII / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Częstochowa (Poľsko) : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2018. – ISSN 2545-3068, s. 115-126
  4.ZZX EUCA51072 - Pěvecký koncert; Univerzita Hradec Králové / PROCHÁZKOVÁ, Martina (1979), Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby; Výstup umeleckej činnosti: Interpretačný výkon; Druh výstupu: Podujatie; Názov: M. Schneider-Trnavský: Drobné kvety; Tibor Frešo: Stupnica piesní - výber (Detským srdciam, Zvieratká muzikanti, op. 29) ; Bartolomej Urbanec: Keby som ja nevedela; Bartolomej Urbanec: Štyri dvojspevy - výber (Dobrá rada, Lúčenie); Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Obsadenie: spev, klavír; Rozsah: 35 min.; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 24.02.2020; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, skladačka s programom
  5.ACB PROCHÁZKOVÁ, M. [Autor, 40%] / Žiarna, Miriam [Autor, 60%] : Príprava na pedagogický výstup zo spevu [textový dokument (print)] / Bednáriková, Janka [Recenzent] ; Hudáková, Jana [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2017. – 109 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-561-0429-3
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.PROCHÁZKOVÁ, M.: Nonsens a jazykový vtip ako inšpiračný zdroj vo vokálnej tvorbe jubilujúcich slovenských hudobných skladateľov pre deti. In: STEINMETZ, K., KOZEL, D. a kol.(ed.): Janáčkiana 2016 : sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava : Ostravská univerzita, 2017. s. 145-152. ISBN 978-80-7464-920-2. [o3] David Kozel: Narativní obrat v muzikologii – problémy, otazníky, aplikace. s.6-10 In: Muzikologické fórum. Časopis české společnosti pro hudební vědu. Ročník VII., č.2/2018, s. 8. ISSN 1805-3866.
  2.PROCHÁZKOVÁ, M. Zefektívnenie výučby predmetu Hlasová výchova v študijnom programe 1.1.5 „Predškolská a elementárna pedagogika“ prostredníctvom motivácie, kreativity a integrácie. Dizertačná práca. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU. 2010. [o4] MEDŇANSKÁ, I. Systematika hudobnej pedagogiky. Prešov: FHPV PU v Prešove, 2010. s.73 ISBN 978-80-555-0149-9.
  3.Otvárací koncert Nová slovenská hudba. Jezuitský kostol v Bratislave, 7. novembra 2014. [o8] HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti. In : Hudobný život, roč. XLVI., č. 12, 2014, s. 6. [o8] ČIERNA, Alena, ml.: Nová slovenská hudba 2014 (27. Ročník festivalu k storočnici Dezidera Kardoša) In : Slovenská hudba (Revue pre hudobnú kultúru), 2014, roč. XL, č. 3, s.293. ISNN 1335-2458.
  4.Koncert z chrámovej tvorby kremnického skladateľa 18.stor. Antona Aschnera v rámci festivalu. Kremnica, Kostol sv. Františka, 27. júna 2014. [o8] BÁRDIOVÁ, Marianna: Hudba v čase (ne)stratená. In : Hudobný život č. 9/2014, roč. XLVI, ISSN 13 35 41 40 s.12.
  5.PROCHÁZKOVÁ, M. Zefektívnenie výučby predmetu Hlasová výchova v študijnom programe 1.1.5 „Predškolská a elementárna pedagogika“ prostredníctvom motivácie, kreativity a integrácie. Dizertačná práca. Ružomberok: Pedagogická fakulta KU. 2010. [o4] KRÁLOVÁ, E.: Pôsobenie hudobnej intervencie na postoj k hudobným činnostiam žiakov v tranzitívnom období. In: Musica et educatio IV,. Zborník príspevkov z konferencie doktorandov v Ružomberku 2012. [CD-ROM]. Ružomberok: Verbum, 2013. s. 42 ISBN 978-80-561-0018-0
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Musica et educatio, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou/ organizácia a management podujatia Katolícka univerzita v Ružomberku 2010-2014
  Ars et educatio, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou/ organizácia a management podujatia Katolícka univerzita v Ružomberku kontinuálne od r. 2015
  Asociácia učiteľov hudby Slovenska v Bratislave /členka Asociácia učiteľov hudby Slovenska v Bratislave kontinuálne od r. 2011
  Predmetová komisia ŠPÚ pre predmet hudobná výchova/ členka Štátny pedagogický ústav v Bratislave kontinuálne od r. 2017
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Uniwersytet Zielonogórski, Katedra Dyrygentury, Instrumentalistyki i Wokalistyki Z. Szafrana 19, 65-516 Zielona Góra 18. - 20. 3. 2014 učiteľská mobilita
  Univerzita Karlova, Katedra hudební výchovy M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 11.- 13.11.2015 učiteľská mobilita
  Univerzita Hradec Králové, Hudební katedra Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 13.5.-15.5.2018 učiteľská mobilita
  Akademii im. Jana Długosza, Katedra Muzyki Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa 23.-25.11.2018 učiteľská mobilita
  Univerzita J. E. Purkyně, Katedra hudební výchovy České mládeže 8, 400 01 Ústí nad Labem 28. – 30.4.2019 učiteľská mobilita
  Univerzita Hradec Králové, Hudební katedra Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 22.-25.02.2020 učiteľská mobilita
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  Členstvo v porotách speváckých súťaží študentov pedagogických fakúlt s celoslovenskou i medzinárodnou účasťou (Medzinárodná spevácka súťaž Rudolfa Petráka, Žilina, 2016; ŠUČ Ružomberok 2017, 2019, 2021; Interpretační soutěž studentů pedagogických fakult s mezinárodní učastí, Ústí nad Labem 2019). Redakčné a zostavovateľské práce publikačných výstupov z konferencie: Musica et educatio I. - V.; Ars et educatio I.- VII.