PaedDr. Martina Krušinská, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
   
  Meno a priezvisko
  PaedDr. Martina Krušinská, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Krušinská
  I.2 - Meno
  Martina
  I.3 - Tituly
  PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1974
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  martina.krusinska@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8100
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  0000000193579397
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  II.b - Rok
  1998
  II.c - Odbor a program
  hudobná veda
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  II.b - Rok
  2006
  II.c - Odbor a program
  pedagogika (špecializácia hudobná pedagogika)
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  učiteľka ZŠ sv. J. de La Salle v Bratislave 1996 – 1998
  korepetítorka ZUŠ J. Kresánka v Bratislave 1997 – 1999
  učiteľka, korepetítorka ZŠ sv. V. de Paul v Bratislave 1998 – 2000
  asistentka Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzty v Žiline 2000 – 2007
  odborná asistentka Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2007 doteraz
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Postgraduálne doktorandské štúdium Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 2004
  Postgraduálne štúdium edukačnej muzikoterapie Fakulta prírodovedno-humanitná a pedagogická Technickej univerzity v Liberci 2011
  Kurz anglického jazyka British Council v Bratislave 1997
  Kurz nemeckého jazyka Jazyková škola v Žiline 1992
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Hudobná didaktika Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogická prax (náčuvová, priebežná, súvislá) Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia I., II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Hudobná psychológia Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Tvorivé hudobné činnosti Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia I., II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Slovenský hudobný folklór Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I., II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo hudobného umenia I., II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  5
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  15
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  8
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Hudobná didaktika Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogická prax (náčuvová, priebežná, súvislá) Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Tvorivé hudobné činnosti Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia I., II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Slovenský hudobný folklór Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Hudobná psychológia Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  105
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  40
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  6
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej : podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku / Martina Krušinská. - 1. vyd. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2009. - 116 s. - ISBN 978-80-8084-427-1.
  2.AFC ID: 96724 | Music Education at Regional Culturally Oriented Schools in Slovakia after 2008 / Krušinská, Martina [Autor, 100%] ; SGEM 2018, 5 [23.10.2018-26.10.2018, Florence, Taliansko]. – [recenzované] In: SGEM 2018 conference proceedings (6.3. Science & Arts : history of art, contemporary art, performing and visual art, cultural studies, literature and poetry, ethnology and folklore) [textový dokument (print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 5. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology, 2018. – ISBN 978-619-7408-69-0. – ISSN 2367-5659, s. 437-442 [tlačená forma]
  3.AFC Elementary Art School of Folk Dance and Music in the Context of Regional Culture-Oriented Schools in Slovakia / Krušinská, Martina [Autor, 100%] In: Central European Journal of Educational Research 2021, Vol. 3 No. 1 (2021): Music and Education, https://doi.org/10.37441/cejer/2021/3/1/9346
  4.AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Methodological Aspects of Music Pedagogy in an Ethno-pedagogical Context / Martina Krušinská ; rec. Danuta Gielarowska-Sznajder, Adam Solak, 2013. In: Dziedzictwo kulturowo-historyczne regionu : pedagogika międzykulturowa i regionalna - aspekty wychowawcze / red. naukowa Anna Królikowska. - Kraków : Akademia Ignatianum - Wydawnictwo WAM, 2013. - ISBN 978-83-7614-129-9, S. 55-74.
  5.AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Comenius-Projekte im Beriech Musik / Martina Krušinská, 2009. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. In: meNet = MusicEducationNetwork : a European Network for Communication and Knowledge Management in the Field of Music Education. - Wien : Institut für Musikpädagogik, 2009, S. 15.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AFC ID: 96724 | Music Education at Regional Culturally Oriented Schools in Slovakia after 2008 / Krušinská, Martina [Autor, 100%] ; SGEM 2018, 5 [23.10.2018-26.10.2018, Florence, Taliansko]. – [recenzované] In: SGEM 2018 conference proceedings (6.3. Science & Arts : history of art, contemporary art, performing and visual art, cultural studies, literature and poetry, ethnology and folklore) [textový dokument (print)] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Roč. 5. – Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology, 2018. – ISBN 978-619-7408-69-0. – ISSN 2367-5659, s. 437-442 [tlačená forma]
  2.AED Hudobné vzdelávanie v regionalisticky orientovaných školách na Slovensku po roku 1989 / Krušinská Martina, Langsteinová Eva (Recenzent), Žilková Marta (Recenzent), 2016. In: Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie / ed. Milan Michalec. - [1. vyd.]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. - ISBN 978-80-558-1132-1. - S. 205-215.
  3.BCI Muzilienka: hudobné stretnutia s deťmi batolivého veku 1+ / Krušinská Martina, 2019. Ružomberok: Verbum, 90 s. II. vydanie – printové. ISBN 978-80-561-0652-5.
  4.BDF "European Association for Music in Schools: výskumná sonda v slovenských základných školách / Krušinská Martina, 2020 In Múzy v škole. ISSN 1335 – 1605, S.14-15.
  5.BDF Muzicírovanie môže byť slobodné, humánne a ľahké: 20 rokov Slovenskej Orffovej spoločnosti. (Interview s Miroslavou Blažekovou) / Krušinská Martina, 2020. In Hudobný život [textový dokument (print)] . Hudobný život, roč. LII, č. 1-2 2020, ISSN 1335 4140. S. 46-48.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.Psychológia hudby nielen pre hudobníkov : od hľadania vzťahu k hudbe k umeleckému majstrovstvu / Peter Krbaťa, Jaroslava G. Zeleiová, M. Krušinská - Varín : Elektro AB, 2008. - ISBN 978-80-969808-6-4. - S. 191-223. (20% = 1AH) In Sacher, W. A. 2012. Pedagogika muzyki : Teoretyczne podstawy powszechnego ksztalcenia muzycznego. Impuls, Krakov. ISBN 978-83-7850-076-6. Dostupné na: <http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/320797.pdf>
  2.Hudobná edukácia na Slovensku po roku 1989 so zameraním na základné školy a základné umelecké školy : tradícia a inovácia / Krušinská Martina, Zeleiová Jaroslava, 2006. In: Musicologica Slovaca et Europaea XXV : Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba. - Bratislava : Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. - ISBN 80-89135-07-2. - S. 29-62. (50% = 1AH) In Sacher, W. A. 2010. Specyfika słowackich podstawowych szkół artystycznych. In Wychowanie Muzyczne w Szkole - nauczanie myzyki. Č.5/2010. ISSN 0512-4255. Dostupné na: <http://www.wychmuz.pl/artykul_ar_16.html>
  3.Výchova k hudbe v škole Márie Montessoriovej : podnety pre teóriu a prax hudobnej výchovy v alternatívnych a inovatívnych modeloch škôl na Slovensku / Krušinská Martina. - 1. vyd. - Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2009. - 118 s. - ISBN 978-80-8084-427-1. (3AH) In Osvaldová, M. 2015. Interdisciplinárne zdroje muzikoterapie v špeciálnej edukácii. In Interdisciplinární pohledy na jinakost. II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. Zborník príspevkov z konferencie. Olomouc 2015. ISBN 978-80-244-4483-3. Dostupné na: <http://www.contexo.cz/files/other/filemanager/Files/Specka2015/dvd-sbornik_2.pdf>
  4.Hudobno-výchovné a hudobno-terapeutické moduly : podnety z tvorivých dielní akcentujúcich zdroje ľudovej tvorby a osobnej identity / Krušinská Martina, Zeleiová Jaroslava G. - 1. vyd. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku - Pedagogická fakulta, 2011. - 167 s. - ISBN 978-80-8084-765-4. (40% = 4AH) In Osvaldová, M. 2015. Inovácie v hudobnej edukácii na špeciálnych základných školách. In Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Roč. 1, č.1, 2015. ISSN 1339-8725. Dostupné na: <https://www.upjs.sk/public/media/11250/Osvaldova_INOV%C3%81CIE%20V%20%C5%A0PECI%C3%81LNEJ%20HUDOBNOEDUKA%C4%8CNEJ%20PRAXI%20PRIM%C3%81RNEHO%20VZDEL%C3%81VANIA.pdf>
  5.Regionálna výchova a ľudová kultúra v základných všeobecnovzdelávacích a umeleckých školách / Krušinská Martina In Objavovanie strateného v čase: umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptov a Orava. Realizácia aktivít projektu. Verbum: PF KU v Ružomberku. 221 s. 2011. - ISBN 978-80-8084-837-8. In Littva, I. 2012. Ľudová kultúra v regionálnom umeleckom vzdelávaní Dolný Liptov. In Etnologické rozpravy. Roč. XIX, č.1-2/2012. Bratislava. ISSN 1335-5074. Dostupné na: <http://www.zuzanabenuskova.sk/wp-content/uploads/2013/08/ER-2012.pdf>
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.Princípy Orffovho Schulwerku a ich aplikácia vo vzdelávaní učiteľov. Projekt KEGA 039UKF-4/2016, zodpovedná riešiteľka spolupracujúceho pracoviska, doba riešenia 2016 – 2018. In Príbeh Orffovho Schulwerku na Slovensku. Slovenská hudba / Blažeková Miroslava, 2018. Roč.XLIV, č.3, s.290 – 310. Ďalej https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/9959
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Národná koordinátorka European Association for Music in Schools European Association for Music in Schools (EAS) od r.2019
  Členka predmetovej komisie pre hudobnú výchovu ŠPÚ v Bratislave Śtátny pedagogický ústav v Bratislave od r.2019
  Členka Asociácie učiteľov hudby Slovenska a vedúca Sekcie EAS Asociácia učiteľov hudby Slovenska od r.2009 doteraz
  Zakladateľka Centra etnografie a umenia pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (hudobná oblasť) Centra etnografie a umenia pri Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku od r.2009 doteraz
  Zakladateľka a odborná garantka študijného programu Človek a hudba Univerzity tretieho veku UCV Žilinskej univerzity v Žiline 2002 – 2010
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Univerzita Palackého v Olomouci Katedra hudební výchovy Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta UP 25.2. – 28.2.2019 ERASMUS+
  Jagelonská univerzita v Krakove Zámok Niepołomice 2. – 5.12.2019 Pracovné stretnutie Horizon Europe Week
  Academy of Music v Malmö Academy of Music 15. – 18.5.2019 Pracovné stretnutie národných koordinátorov a predstaviteľov V4 v rámci konferencie EAS
  Jagelonská univerzita v Krakove Inštitút hudobnej vedy 1.11. – 30. 11. 2001 Štipendijný pobyt
  Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni pracovné pobyty v: Viedeň, Bristol, Den Haag, Talinn 2006 – 2009 Pracovné pobyty v rámci projektu COMENIUS 3 / Music Education Network
  European Association for Music in Schools online pracovné stretnutia marec 2020, 2021, november 2020, 2021 Pracovné stretnutia národných koordinátorov EAS.
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  1. Výskumná agentura MŠ SR pozvala riešiteľov projektu: Objavovanie strateného v čase: Umenie a remeslá etnografického charakteru Liptova a Oravy. -/ hlavná riešiteľka za oblasť hudby Krušinská Martina, (ERDF - Operačný program Výskum a vývoj ITMS kód: 26220220039) prezentovať projekt na konferencii „Najlepší z nejlepších“ v Bratislave – „Best Practices OPVaV 2007 – 2013“. 2. Film „Zvonce spod Rozsutca“ z cyklu dokumentárnych filmov Majstri výroby ľudových nástrojov - / réžia Krušinská Martina, [DVD]. Verbum: PF KU v Ružomberku. ISBN 978-80-8084-849-1, bol ocenený na medzinárodnom filmovom festivale Etnofilm 2012 ako najlepší film reflektujúci hodnoty regiónu.