PaedDr., Mgr. art., Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD. ArtD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Žiarna
  I.2 - Meno
  Miriam
  I.3 - Tituly
  PaedDr., PhD., ArtD.
  I.4 - Rok narodenia
  1972
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Námestie A. Hlinku 56, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  Odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  miriam.ziarna@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7941
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká škola múzických umení
  II.b - Rok
  1998
  II.c - Odbor a program
  Hudobné umenie/Spev
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Akadémia umení v Banskej Bystrici
  II.b - Rok
  2011
  II.c - Odbor a program
  Hudobné umenie/ Hudobná interpretácia, hudobná tvorba a teória hudobnej interpretácie
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2019-
  Odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku 2003-2017
  Učiteľ spevu ZUŠ Ľudovíta Fullu v Ružomberku 2012-2017
  Učiteľ spevu Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch 1999-2007
  Asistent Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch 1999-2001
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kurz talianskeho jazyka Katolícka univerzita v Miláne a Univerzita v Udine, Taliansko 1995
  Škola odhalenia hlasu - Werbeck method Franesa s.r.o., Praha, Česká Republika 2017
  Estill Voice Training I.Figures for Voice Control Estill Voice International, INC., Katánia, Taliansko 2019
  II. Figure Combinations fo Six Voice Qualitiens Estill Voice International, INC., Marina di Ragusa, Taliansko 2019
  IL BELCANTO. Una analisi Estill Estill Voice International, INC., Taliansko (online) 2021
  DISTORTION TOUR: una analisi Astill delle Qualità Vocali del Rock&Metal Estill Voice International, INC., Taliansko (online) 2021
  Il teatro musicale moderno alla luce del Metodo Estill Estill Voice International, INC., Taliansko (online) 2021
  Sing and Speak without Strain with EVT Estill Voice International, INC., Veľká Británia (online) 2021
  Thyroid Tilt The Secret of Singing with EVT Estill Voice International, INC., Veľká Británia (online) 2021
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Spev Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika a metodika spevu Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Interpretačný seminár Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Úvodá náčuvová pedagogická prax zo spevu Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Priebežná pedagogická prax z vyučovania spevu, Súvislá pedagogická prax z vyučovania spevu Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I.+II., rozširujúce a celoživotné štúdium učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  19
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  27
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Teória hlasovej výchovy Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev, Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Spev a hlasová výchova Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na klavíri, Hra na organe, Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Sólový spev Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Hra na klavíri, Hra na organe, Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dejiny a literatúra spevu Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Interpretačný kurz Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Interpretačný seminár Učiteľstvo hudobného umenia - zameranie Spev II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  223
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  70
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  75
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  23
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB ŽIARNA, M.: Interpretácia sopránových partov v sakrálnej tvorbe autorov žijúcich na území Slovenska v období baroka a klasicizmu. Ružomberok: Verbum, 2011. 127 s. ISBN 1335-9185.
  2.AAB ŽIARNA, M. Teória hlasovej výchovy. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2015. 180 s. ISBN 978-80-561-0255-8.
  3.ZZX ŽIARNA, M.: Akademickie koncerty kameralne. Koncertná sála Filharmónie v Čenstochovej (Poľsko). 15.5.2013.
  4.ZZX ŽIARNA, M.: Koncert pri príležitostí 60. výročia slovenskej misie v kostole s. M. Madeleine v Paríži (Francúzsko). 13.10.2013.
  5.YZX ŽIARNA, M.: Jubilejný koncert Akadémie J. Dlugosza v Czenstochowej v spolupráci s Filharmonickým orchestrom v Čenstochovej. Kultúrny dom Politechnik v Čenstochovej (Poľsko). 17. 12. 2010.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ZZX ŽIARNA, M.: Spevácky koncert. Aule Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové (Česká republika). 24.2.2020.
  2.YXX ŽIARNA, M.: Vianočný koncert Note di Natale, Chiesa di San Rocco, Piazza Armerina (Taliansko). 21. 12. 2019.
  3.ZXV ŽIARNA, M.: Koncert religijnej muzyki słowackiej. Kościół Akademicki św. Anny vo Warsawe (Poľsko). 3.3.2016.
  4.AFC ŽIARNA, M.: Vokálna tvorba Juraja Hatríka so zameraním na piesne pre spev a klavír. In: Janáčkiana 2016 : sborník z 33. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. ISBN 975-80-7464-920-2. s. 135 -143.
  5.AFD ŽIARNA, M.: Interpretačná analýza piesní Selsame Lieder I. od Petra Martinčeka van Groba. In: Horizonty umenia 3: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. Banská Bystrica: Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2015. s. 444-463. ISBN 978-80-89555-57-4.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ŽIARNA, Miriam. Teória hlasovej výchovy. Ružomberok: Verbum, 2015, 180 s. ISBN 978-80-561-02255-8. [Žiarna Miriam - 100%)] [rec. Baňasová Daniela - Procházková Martina] 09 Ohlas [3] DETVAJ-SEDLÁROVÁ, Mária. Vocal methodology focusing on Slovak vocal school and a pedagogical message of Anna Hrusovska. In Edukacja Muzyczna : XIII. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im Jana Długosza, 2018, s. 54, 64.
  2.ŽIARNA, Miriam. Anton Aschner: ... to najlepšie z neznámeho Arma bella, iras honores (KR 69); Auditui meo (z Miserere f dur, KR 214); Die schönste aus allen (KR 21). Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2013. 08 Ohlas [8] BÁRDIOVÁ, Marianna. Hudba v čase (ne) stratená. In Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 9, s. 12.
  3.ŽIARNA, Miriam: Interpretačné kurzy. Zborník prednášok z interpretačných kurzov 2006-2008. Ružomberok: Katolícka univerzita 2009. 149 s. ISSN 78-80-8084-500-1. 07 Ohlas [4] ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana. Návrat k sakrálnym hudobným dielam minulosti a ich využitie v pedagogickom procese. In Horizonty umenia : zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou 1. - 31. 10. 2013. CD-ROM. Banská Bystrica : Akadémia umení v Banskej Bystrici, 2013, s. [5, 8].
  4.ŽIARNA, Miriam. Magnificat F. X. Budinský: O, Deus Meus (B-dur); Anonym: Salve Regina (G-dur); A. Aschner: Lauda Sion Salvatorem (B-dur); P. Neuműller: Stabat Mater (f-mol); A. Aschner: Miserere c-mol Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2011. 06 Ohlas [4] HOCHEL, Peter. Anton Aschner - hudba stratená v čase. In Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok, 2013, roč. 12, č. 4, s. 13.
  5.ŽIARNA, Miriam. Adekvátny výber speváckeho repertoáru pre žiakov ZUŠ. In: Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru, 2014. Roč. 40, č. 1 s. 75-81. ISSN 1335-2458. 04 Ohlas [o3] PROCHÁZKOVÁ, Martina. The Development of Voice Competences of Under graduate Students in the Study Programe of Preschool and Elementary Pedagogy. In: Ars inter Culturas. Institute of Music of the Pomeranian University in Słups, 2015, roč. IV, s. 91. ISNN 2083-1226.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.KEGA 012KU-4/2011 Duchovná tvorba Antona Aschnera (1732 - 1793) Hlavný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Peter Hochel, PhD. Spoluriešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.
  2.ESF Operačný program výskum a vývoj 26220220040: „Implementácia a prenos výsledkov výskumu slovenskej sakrálnej hudby do umeleckej činnosti v akademickom prostredí“. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Spoluriešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.
  3.KEGA č. 3/4064/06 „Jozef Chládek“ Riešiteľ projektu: PaedDr. Miriam Matejová, PhD. Spoluriešiteľ projektu z PF KU: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.
  4.KEGA č. 3/4065/06: „Interpretačné kurzy v hre na klavíri, organe a v sólovom speve pre študentov pedagogických fakúlt.“ Riešiteľ projektu z PF KU: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD.
  5.GAPF 6A/21/2012 Interpretačné kurzy v sólovom speve 2012. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Interpretačné kurzy v sólovom speve/ Organizátor, riešiteľ Katolícka univerzita v Ružomberku 2012-2013
  Interpretačné kurzy/ Organizátor, riešiteľ Katolícka univerzita v Ružomberku 2006-2008
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Univerzita Hradec Králové, Hudební katedra Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 22.-25.02.2020  
  Uniwersytet Muzyczny Fryderika Chopina, Katedra Wokalistyki Fráni Šrámka 3, Ostrava 5.11.2019  
  Univerzita Karlova, Katedra hudební výchovy M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 01.-04.03.2016  
  Akademii im. Jana Długosza, Katedra Muzyki Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa 16. -19. 3. 2015  
    Z. Szafrana 19, 65-516 Zielona Góra 18. - 20. 3. 2014  
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
   
  Dátum poslednej aktualizácie
  11.01.2022