PaedDr. Miriam Matejová, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
   
  Meno a priezvisko
  PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Matejová
  I.2 - Meno
  Miriam
  I.3 - Tituly
  PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1971
  I.5 - Názov pracoviska
  PF KU v Ružomberku, Katedra hudby
  I.6 - Adresa pracoviska
  Nám. A. Hlinku 56, 034 01, Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  miriam.matejova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/8015
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  I.11 - ORCID iD
  0000-0002-1678-2719
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta
  II.b - Rok
  1995
  II.c - Odbor a program
  Hudobná veda – estetika
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta
  II.b - Rok
  2005
  II.c - Odbor a program
  1.1.10 odborová didaktika
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  učiteľ hry na klavíri, korepetítor ZUŠ Liptovský Mikuláš 1996 – 2000
  asistent KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta 1996 – 2002
  interný doktorand na Katedre hudobného umenia vo vednom odbore 75 – 02 – 09 KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2002 – 2005
  odborný asistent KU v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2005 - trvá
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Jazykový kurz - nemecký jazyk Jazyková škola pri Gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši 2010 - 2016
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Hudobná náuka I. Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 1. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  Hudobná náuka II. Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 1. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  Dejiny hudby 3 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 1. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  Dejiny hudby 4 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 1. Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii 1. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  17
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  21
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Obligátny klavír 1b, 5b Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 1. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  Voliteľný nástroj 3m Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 2. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  Hudobná estetika Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 2. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
  Náuka o hudobných nástrojoch Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii, Učiteľstvo hudobného umenia jednoodborové 1. Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  131
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  23
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  1
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  17
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  12
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB MATEJOVÁ, M.: Dejiny hudobnej estetiky od antického staroveku po klasicizmus. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2006. 75 s. ISBN 80-8084-059-8.
  2.AAB MATEJOVÁ, M.: Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 – 1928) ružomberského regenschóriho a skladateľa. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. 87 s. ISBN 978-80-8084-331-1.
  3.ADF MATEJOVÁ, M.: Pedagogický a umelecký profil Otílie Hagarovej. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica Ružomberok. Zborník z konferencie Ars et Educatio IV., konanej v Ružomberku v dňoch 21. – 23. 11. 2017. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku. ISSN 1336-2232. s. 167 – 174.
  4.ADF MATEJOVÁ, M.: Zborová tvorba Pavla Kršku. In: Cantus choralis Slovaca 2020. Zborník materiálov z online XIV. Medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: UMB v Banskej Bystrici. Roč. XIV., č. 1. ISBN 978-80-557-1832-3, s. 161 – 167.
  5.AFD MATEJOVÁ, M.: Tanz album – novoobjavené dielo Jozefa Chládka (1856 – 1928) – ružomberského regenschoriho a kantora. In: Pramene slovenskej hudby. 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Martin 2014. ISBN 978-80-8149-038-5, s. 85 – 93.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM MATEJOVÁ, M. 2020. Pavol Krška (1949) – A Slovak composer of sacred music. In : Roczniky Humanistyczne. Lublin: KUL Jana Pawla II. ISSN 0035-7707, ISSN (online) 2544-5200. Roč. 68, č. 12 (2020), s. 113 – 120.
  2.ADE MATEJOVÁ, M.: Interpretačné súťaže organizované v súčasnosti na slovenských pedagogických fakultách. Janáčkiana 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference, konanej v dňoch 5. – 7. novembra 2021. Ostrava : Ostravská univerzita 2021, ISBN 978-80-7599-249-9, s. 129 – 136
  3.ADE MATEJOVÁ, M.: Jozef Chládek (1856 – 1928) – ružomberský regenschori a skladateľ. In: Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu. Praha: Česká společnost pro hudební vědu. ISSN 1825-3866. Roč. V. č. 1 – 2/2016, s. 141 – 148.
  4.AFC MATEJOVÁ, M.: Pavol Krška (1949) – tvorba pre gitaru a klavír. In: Janačkiána 2016. Sborník z 33. ročníku muzikologické konference Janačkiána 2016, konanej v Ostrave v dňoch 2. – 3. 6. 2016. Ostrava: Ostravská univerzity. ISBN 978-80-7464-920-2.
  5.AFC MATEJOVÁ, M.: Skladateľ, pedagóg a klavirista Ján Zimmer (1926 – 1993). Príspevok pri príležitosti 25. výročia úmrtia. Sborník z 34. ročníku muzikologické konference Janačkiána 2018, konanej v Ostrave v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2018. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978-80-7599-090-7.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.MATEJOVÁ, M.: Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 – 1928) ružomberského regenschóriho a skladateľa. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2008. 87 s. ISBN 978-80-8084-331-1. Citovaná strana 9, 11 Ohlas: [ 4 ] ZAHRADNIKOVÁ, Z.: Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2011, s. 59. ISBN 978-80-8084-759-3.
  2.MATEJOVÁ, M.: Študentská umelecká činnosť. Celoslovenská interpretačná súťaž s medzinárodnou účasťou. Bulletin k X. výročiu. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2014. 95 s. ISBN 978-80-561-0177-3. Ohlas: [ 3 ] BEDNÁRIKOVÁ, J.: Katedra hudby na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku: začiatky, trendy a úspechy pracoviska ako pridaná hodnota k 20. výročiu založenia KU. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2020, roč. 20, č. 4. ISSN 1335-9185. Citovaná strana 110, 111.
  3.MATEJOVÁ, M.: Dejiny hudobnej estetiky od antického staroveku po klasicizmus. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2006. 75 s. ISBN 80-8084-059-8. Citovaná strana 47, 48. Ohlas: [ 4 ] JURČO, M.: Význam štvorručnej hry v pedagogickom procese. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie 15. 10. – 15. 11. 2015 Horizonty umenia 3. Banská Bystrica, 2015. ISBN 978-80-89555-57-4, s. 99.
  4.MATEJOVÁ, M.: Pavol Krška (1949) – tvorba pre klavír. In: Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike II. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie. Bratislava 2016. ISBN 978-80-8060-3915, s. 61 – 72. [ 4 ] JÁNOŠÍK, M.: Posolstvo kompozície 70 ročného Pavla Kršku. In: Aura musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku. Ústí nad Labem: PF UJEP, ISSN 1805-4056, MK ČR E 20717, s. 78 – 87. Citovaná strana 61 – 72.
  5.MATEJOVÁ, M.: Úvod do hudobnej estetiky [textový dokument (print)] : učebné texty. Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. – 96 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-561-0709-6 [ 4 ] JURČO, M.: Interpretačné špecifiká v klavírnej tvorbe Igora Dibáka. In: Janáčkiana 2020. Sborník z 35. ročníku mezinárodní online muzikologické konference, konanej v dňoch 5. – 7. novembra 2021. Ostrava : Ostravská univerzita 2021, ISBN 978-80-7599-249-9,s. 137 – 143. Citovaná strana 30.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.KEGA č. 3/2056/04. Výskum, zber a realizácia nahrávok diel slovenskej sakrálnej hudby. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok. Doba riešenia: 2004 – 2006. Hlavný riešiteľ: prof. Boris Banáry, CSc., spoluriešiteľ : PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  2.KEGA č. 3/4064/06. Výskum, prezentácia a propagácia hudobnej pozostalosti Jozefa Chládka (1856 – 1928) – ružomberského regenschóriho a skladateľa. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok. Doba riešenia: 2006 – 2008. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  3.KEGA č. 019KU-4/2019 Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok. Doba riešenia: 2019 – 2021. Hlavný riešiteľ: Doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD., spoluriešiteľ: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  4.Žilinský samosprávny kraj. Medzinárodná interpretačná súťaž Študentská umelecká činnosť. Doba riešenia: 2016. Hlavný riešiteľ: PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
  5.SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam) Pavol Krška: tlač a distribúcia 2 klavírnych skladieb. Hlavný riešiteľ PaedDr. Miriam Matejová, PhD., Doba riešenia rok 2014.
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Západočeská univerzita v Plzni, Katedra hudební výchovy a kultury Plzeň, Česko 1. – 4. 3. 2020 mobilita za účelom výučby
  Katedra hudební výchovy PF Univerzita Olomouc Olomouc, Česko 2. – 6. 3. 2019 mobilita za účelom výučby
  Instytut Muziky Częstochowa Częstochowa, Poľsko 4. – 7. 3. 2018 mobilita za účelom výučby
  Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Kradec Králové, Česko 22. 2. – 25. 2. 2016 mobilita za účelom výučby
  Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Ostrava, Česko 22. - 25. 2. 2015. mobilita za účelom výučby
  Katedra hudební výchovy Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česko 3. - 7. 3. 2014. mobilita za účelom výučby
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  Hlavný organizátor medzinárodnej interpretačnej súťaže Študentská umelecká činnosť (I. - XVII. ročník)