prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Adamko
  I.2 - Meno
  Rastislav
  I.3 - Tituly
  prof. ThDr. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1972
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  profesor
  I.8 - E-mailová adresa
  rastislav.adamko@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7931
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Vedy o umení
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-4769-9368
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
  II.b - Rok
  2001
  II.c - Odbor a program
  Hudobná veda
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
  II.b - Rok
  2002
  II.c - Odbor a program
  Liturgika
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita Jána Pavla II. v Lubline, Al. Racławickie 14, PL 20-950 Lublin
  II.b - Rok
  2006
  II.c - Odbor a program
  Hudobná veda
  II.5 - Titul profesor
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
  II.b - Rok
  2020
  II.c - Odbor a program
  Hudobná teória a pedagogika
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  odborný asistent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2002-2006
  docent Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2006-2020
  profesor Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2020-
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kurz nemeckého jazyka Univerzita vo Viedni 1993
  Kurz anglického jazyka GV Malta 2013
  Kurz anglického jazyka GV Malta 2014
  Studienwoche für Kirchenmusik - kurz cirkevnej hudby Kunstuniversität Graz 2003
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Intonácia a sluchová analýza 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii; Učiteľstvo hudobného umenia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Náuka o hudobných formách 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii; Učiteľstvo hudobného umenia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Harmónia a polyfónia 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii; Učiteľstvo hudobného umenia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dejiny hudby 1m-3m Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii; Učiteľstvo hudobného umenia II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Rozbor skladieb 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii; Učiteľstvo hudobného umenia II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Didaktika hudby III. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo hudobného umenia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo hudobného umenia II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  0
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  20
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  41
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  11
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Náuka o hudobných formách 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii / Učiteľstvo hudobného umenia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Harmónia a polyfónia 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii / Učiteľstvo hudobného umenia I. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Rozbor skladieb 1 a 2 Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii / Učiteľstvo hudobného umenia II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dejiny hudby 1m, 2m, 3m Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii / Učiteľstvo hudobného umenia II. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Teória a dejiny hudobného myslenia / Komplexná analýza skladieb Didaktika hudby III. Učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  203
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  28
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  104
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  29
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  5
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  11
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  3
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADAMKO, R.: Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim „Rímsky misál“ z 1980 roku /= Liturgical cantilation in the 1980 Slovak Missal "Rímsky misál"/. Lublin : Norbertinum, 2006, 274 s. ISBN 83-7222-269-X
  2.Das Missale notatum Rkp. zv. 387 eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei /= The Missale notatum Rkp. zv. 387-A Scandinavian Manuscript in the Slovakia/ Adamko, Rastislav [Autor, 50%] ; Bednáriková, Janka [Autor, 5%] ; Zahradníková, Zuzana [Autor, 5%] ; Veselovská, Eva [Autor, 20%] ; Luz, Rastislav [Autor, 20%]. – DOI 10.4312/mz.56.1. – WOS CC. In: Muzikološki Zbornik [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Ljubljana (Slovinsko) : Univerza v Ljubljani. – ISSN 0580-373X. – ISSN (online) 2350-4242. – Roč. 56, č. 1 (2020), s. 15-44.
  3.ADAMKO, R.: The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts. In: Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music : 1 / ed. Juraj Lexmann. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. s. 93-116 - ISBN 978-83-7030-705-9
  4.ADAMKO, R.: The Principles of Adaptation of the Gregorian Melodies to the Slovak Language Texts. In: Artis musicae exempla nova ritus Christiani = A New Paradigm of Christian Liturgical Music : 1 / ed. Juraj Lexmann. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. s. 93-116 - ISBN 978-83-7030-705-9
  5.ADAMKO, Rastislav - VESELOVSKÁ, Eva: Pramene. Kódexy /= Manuscripts/. In: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku /= Medieval sources of church music in Slovakia/ Eva Veselovská, Rastislav Adamko, Janka Bednáriková. Bratislava : Slovenská akadémia vied v Bratislave, 2017. - ISBN 978-80-89135-38-7, S. 56-172.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.Das Missale notatum Rkp. zv. 387 eine Skandinavische Handschrift in der Slowakei = Missale notatum Rkp. zv 387 - skandinavski rokopis na Slovaškem / Adamko, Rastislav [Autor, 50%] ; Bednáriková, Janka [Autor, 5%] ; Zahradníková, Zuzana [Autor, 5%] ; Veselovská, Eva [Autor, 20%] ; Luz, Rastislav [Autor, 20%]. – DOI 10.4312/mz.56.1. – WOS CC In: Muzikološki Zbornik [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Ljubljana (Slovinsko) : Univerza v Ljubljani. – ISSN 0580-373X. – ISSN (online) 2350-4242. – Roč. 56, č. 1 (2020), s. 15-44.
  2.ADAMKO, Rastislav et aliae: VESELOVSKÁ, Eva, ZAHRADNÍKOVÁ, Zuzana: Graduale Nitriense (s. XVI) Vol. 1 Liturgicko-muzikologická štúdia. Vol. 2 Facsimile. Ružomberok: Verbum, 2016. ISBN 978-80-561-0417-0, ISBN 978-80-561-0418-7.
  3.ADAMKO, R. – VESELOVSKÁ, E.: Graduale Cassoviense (s. XVI in.) : Liturgicko-muzikologická štúdia. Ružomberok: Verbum, 2016, 316 s. ISBN 978-80-561-0403-3.
  4.ADAMKO, R.: Náuka o hudobných formách/= Musical Forms/. Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2019. – 182 s. ISBN 978-80-561-0678-5
  5.ADAMKO, R.: Kult eucharystyczny na podstawie średniowiecznych mszalnych rękopisów węgierskich /= The Eucharistic Tradition on the Basis of Hungarian Medieval Mass Manuscripts / In: Roczniki Teologiczne : Muzykologia=Annals of Theology : Musicology. - Lublin (Poľsko) : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - ISSN 2353-7272. - ISSN (online) 2543-5973. - Roč. 65, č. 13 (2018), s. 7-23.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AKIMJAK, A. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006, 605 s., ISBN 80-8084-053-9 2010 [1] KOVÁCS, Andrea. Amantius Akimjak, Rastislav Adamko and Janka Bednáriková, eds., Spišský Graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426: Graduale Scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426. Ružomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, 2006. 605 pp. + 6 pp. illustrated insert + CD. In Plainsong and Medieval Music, 2010, vol. 19, issue 02, p. 218-222.
  2.AKIMJAK, A. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006, 605 s., ISBN 80-8084-053-9 2013 [1] VESELOVSKÁ, Eva. Notation und identität bemerkungen zur gegenseitigen durchdringung der typologischen strukturen der nonationsysteme vom gebiet der Slowakei. In De musica disserenda, 2013, vol. 9, iss. 1-2, p. 64, 78.
  3.AKIMJAK, A. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006, 605 s., ISBN 80-8084-053-9 2009 [1] CZAGÁNY, Zsuzsa. Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426 = Graduale Scepusiense Georgii de Kesmark anni 1426. In Studia Musicologica : an international journal of musicology of the Hungarian Academy of Sciences, 2009, vol. 50, No. 3-4, p. 353-361.
  4.AKIMJAK, A. – ADAMKO, R. – BEDNÁRIKOVÁ, J.: Spišský graduál Juraja z Kežmarku z roku 1426. Ružomberok : PF KU v Ružomberku, 2006, 605 s., ISBN 80-8084-053-9 2008 [1] PAUCKER, Günther Michael. Liturgical chant bibliography 17. In Plainsong and Medieval Music, 2008, volume 17, number 2, p. 155.
  5.ADAMKO, R. Kantylacje liturgiczne w mszale słowackim "Rímsky misál " z 1980 roku. Lublin : Wydawnictwo Norbertinum, 2006. - 274 s. - ISBN 83-7222-269-X. (6) 2019 [1] WIŚNIEWSKI, Piotr. Melodie prefacji pozamszalnych w pontificale plocense z XII wieku= Melodies of the prefaces outside mass in the 12th-century pontificale plocense. In ROCZNIKI HUMANISTYCZNE, 2019, vol. 67, issue 12, p. 9-25.
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.Vedenie/Leading: VEGA 1/0105/17 Missale Romanum sign. Rkp. Zv. 387 z Ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia /= Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 from the ÚK SAV - the research and source edition /
  2.Vedenie/Leading: VEGA 1/0027/13 Výskum a pramenná edícia graduála deponovaného v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, fond Knižnice Bratislavskej kapituly, signatúra Manuscripta 67 /= The research and source edition of the gradual deposited in the Slovak national archive in Bratislava, Bratislava chapter library fund, signature Manuscripta 67/
  3.Účasť/Participation: VEGA 2/0034/17 Obraz zbožnosti v stredovekej hudobnej kultúre na Slovensku /= The image of piety in medieval manuscripts in Slovakia and in Europe/
  4.Účasť/Pasrticition: APVV-19-0043 CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy /= CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections/
  5.Účasť/Pasrticition: VEGA 1/0096/21: Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia /= The Carthusian Psalterium-Gradual sign. J 538 from the Literary Archive of the Slovak National Library in Martin – research and source edition/
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen fakultnej vedeckej rady Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Vedecká rada od 2020 po súčasnosť
  člen fakultnej vedeckej rady Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Vedecká rada od 2008 po súčasnosť
  člen univerzitnej vedeckej rady Katolícka univerzita v Ružomberku, Vedecká rada od 2008 po súčasnosť
  člen odborovej komisie pre doktorandské štúdium Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Odborová komisia od 2016 po súčasnosť
  podpredseda odborovej komisie pre doktorandské štúdium Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Odborová komisia od 2006 po súčasnosť
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik, Regensburg Andreasstraße 9, 93059 Regensburg 16.02.2020-21.02.2020 ERASMUS+
  Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik, Regensburg Andreasstraße 9, 93059 Regensburg 21.01.2018-25.01.2018 ERASMUS+
  Uniwersytet Muzyczny Fryderika Chopina, Warszawa Okólnik 2, 00-368 Warszawa 01.03.2016-04.03.2016 ERASMUS+
  Uniwersytet Muzyczny Fryderika Chopina, Warszawa Okólnik 2, 00-368 Warszawa 21.05.2015-24.05.2015 ERASMUS
  Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 16.03.2015-19.03.2015 ERASMUS
  Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hudební katedra Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 25.02.2013-28.02.2013 ERASMUS
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti