Katedra informatiky PF KU poskytuje jednoodborové a dvojodborové bakalárske a magisterské študijné programy. Jednoodborové sú rozšírené o odborné predmety špecializované na webový dizajn a počítačové siete a idú viac do hĺbky. Dvojodborové zas poskytujú širšie uplatnenie výberom ďalšej aprobácie.

    Ďalej katedra poskytuje aj rozširujúce pedagogické štúdium v odbore informatika s rozsahom 4 semestre. Štúdium pozostáva zo 176 hodín prednášok a cvičení predmetov študijného programu informatika. Štúdium končí obhajobou záverečnej práce a absolvovaním záverečnej skúšky. Absolventi získajú osvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu - Informatika.