doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. Ing. Igor Černák, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Černák
  I.2 - Meno
  Igor
  I.3 - Tituly
  doc. Ing. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1963
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  igor.cernak@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Černák&name=Igor&university=722000000&faculty=722020000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyhľadať&do=filterForm-submit
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0002-9956-8610
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  1986
  II.c - Odbor a program
  Vojenské spojovacie systémy
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  Vojenské informačné a komunikačné systémy
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  2004
  II.c - Odbor a program
  Vojenské informačné a komunikačné systémy
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  asistent Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš 1986-1989
  odborný asistent Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš 1989-2003
  docent Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš 2004
  docent Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2004 do teraz
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Optokomunikačné informačné systémy Učiteľstvo informatiky I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Umelá inteligencia a neurónové siete Učiteľstvo informatiky I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Informačné a komunikačné systémy Učiteľstrvo informatiky I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.2 - Prehľad o zodpovednosti za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu alebo jeho časti na vysokej škole v aktuálnom akademickom roku
  V.2.a - Názov študijného programu V.2.b - Stupeň V.2.c - Študijný odbor
  Učiteľstvo informatiky dvojodborové I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo informatiky jednoodborové I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo informatiky dvojodborové I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Učiteľstvo informatiky jednoodborové I.+II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
       
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  27
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  61
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  3
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Komunikácia v digitálnom priestore KPEP/52E1001X/ E/17 III. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  261
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  20
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  8
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  6
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  119
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  21
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  8
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADM JENČO, M.,ČERNÁK, I.(50%) :Application of a confrontation matrix in project teams quality management. Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 20, No.170, pp.73- 77, 2019. Web of Science, H – index: 19, Impact factor: 0,447
  2.AFC ČERNÁK, I.(33%),ROJČEK, M.,JANIGA, R.:Quality and Performance Evaluation of the Algorithms KMART and FCM for Fuzzy Clustering and Categorization,str.285-289,In.: INES 2017-21st IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2017, Larnaca,Cyprus, October 20.-23.,2017, ISBN 978-1-4799-7677-5,USB kľúč
  3.AFC ČERNÁK, I.(34%),JANIGA, R.,POLČIN, D.:RESEARCH AND PROPOSAL OF NEW TRAINING METHODOLOGY FOR AVIATION SPECIALISTS 16.p, In: 12th International Conference DisCo 2017: Open education as a way knowledge society on 26.-27.6.2017, Praha, Microsoft building, Vyskočilova 1561/4a,140 00 Praha 4, ISBN 978-80-86302-82-9,Web of Science
  4.AFC ČERNÁK, I.,MAJHEROVÁ,J.,PETRUŠKOVÁ,H.,LEHOTSKÝ,M.:Projects for Teaching Algorithmization in Primary Schools, str.32-39,In: The Third Internationational Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies(CSCEET2016), Lodz Univerzity of Technology, Lodz, Poland, sept. 19.-21., 2016,ISBN:978-1-941968-38-3,CD,s.78
  5.AFC ČERNÁK, I.,ROJČEK, M.,JANIGA, R.:Practical Experiences with Learning Management System Moodle in Aviation Training 5.p,In: In: 12th International Conference DisCo 2017: Open education as a way knowledge society on 26.-27.6.2017, Praha, Microsoft building, Vyskočilova 1561/4a,140 00 Praha 4, ISBN 978-80-86302-82-9,Web of Science
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM JENČO, M.,ČERNÁK, I.(50%) :Application of a confrontation matrix in project teams quality management. Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 20, No.170, pp.73- 77, 2019. Web of Science, H – index: 19, Impact factor: 0,447
  2.AFC ČERNÁK, I.(33%),ROJČEK, M.,JANIGA, R.:Quality and Performance Evaluation of the Algorithms KMART and FCM for Fuzzy Clustering and Categorization,str.285-289,In.: INES 2017-21st IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2017, Larnaca,Cyprus, October 20.-23.,2017, ISBN 978-1-4799-7677-5,USB kľúč
  3.AFC ČERNÁK, I.(34%),JANIGA, R.,POLČIN, D.:RESEARCH AND PROPOSAL OF NEW TRAINING METHODOLOGY FOR AVIATION SPECIALISTS 16.p, In: 12th International Conference DisCo 2017: Open education as a way knowledge society on 26.-27.6.2017, Praha, Microsoft building, Vyskočilova 1561/4a,140 00 Praha 4, ISBN 978-80-86302-82-9,Web of Science
  4.AFC ČERNÁK, I.,ROJČEK, M.,JANIGA, R.:Practical Experiences with Learning Management System Moodle in Aviation Training 5.p,In: In: 12th International Conference DisCo 2017: Open education as a way knowledge society on 26.-27.6.2017, Praha, Microsoft building, Vyskočilova 1561/4a,140 00 Praha 4, ISBN 978-80-86302-82-9,Web of Science
  5.ČERNÁK, I.,PILLÁR, J.: The specifics of teaching programming, 8p. In.:DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education - 13th conference reader, Prague: Centrefor Higher Education Studies from June 25, 2018 to June 26, ISBN 978-80-86302-83-6,Beseda,J.Rohlíková,L.(eds.)2018,s.59-66
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1."ADM Jenčo, M. a Černák, I., 2019. Application of a confrontation matrix in project teams quality management.  Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 20, No. 170 (Jún 2019), pp. 73-79. (50%, 50%). [3] Gavurová, B., Ivanková, V., Rigelský, M, a Přívarová, M. 2020. Relations Between Tourism Spending and Global Competitiveness -an Empirical Study in Developed OECD Countries. JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES, Issue 21, volume 11, s. 38-54. ISSN 1804-5650, str. 48. (Wob of Sciemce)"
  2.ČERNÁK, I., KAMENSKÝ, Z.: Safety of Laser Systems in Optical Communications, Verbum – Publishing House ofCU, Ružomberku, Nov.2016, s.263, ISBN 978-80-561-0384-5 [03]NĚMEČEK, J.,POLÁŠEK, M.: Optimization of Safe Free-Space Optical Link.In: INTERNATIONAL JOURNAL OF MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY,Electrical Engineering Department, University of Nevada,pp. 432-441, ročník 13, číslo 5, ISSN: 1553-0396, r. 2018
  3.ČERNÁK,I., KRÁLÍK,V.: E-learningová podpora výučby programovania In: Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov zo 7. vedeckej medzinárodnej konferencie : Bratislava 26. marca 2013 - Bratislava : Ekonóm, 2013. - ISBN 978-80-225-3610-3,CD-ROM,s.[1-4]. [01]Janiga,R. Gunčaga,J.: Virtual Labs and Educational Software as a Tool for more Effective Teaching STEM Subjects /, 2016. -. In: The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies Łodz : Łodz University of Technology, 2016. - ISBN 978-1-941968-38-3, CD-ROM, p. 1-12 (indexované vo WoS).
  4.ČERNÁK, I.: The importance of the quality of education of current and future teachers: a virtu-alisation learning environment and the new role of the teacher. In: Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra (The teacher, pupil and motivation in education yesterday, to-day and tomorrow). pp. 173-189. Raabe, Bratislava (2012) (in Slovak) [01]Majherová, J., Palásthy, H., Janigová, E.: Pupils in the virtual world and education. In: Lecture Notes in Computer Science 8730: Informatics in Schools. Teaching and learning Perspectives. 7th International conference on Informatics in Schools, ISSEP 2014, Istanbul, Turkey, september22-25. 2014.,Proceedings, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-319–09958-3.s. 112-123.,Springer,Scopus
  5.ČERNÁK, I., LEHOTSKÝ,M.: Niektoré možnosti zavedenia neurónových sietí do teleinformatickej praxe. Opava : Kognice aumělý život VI (sborník). Slezská [01]Janiga,R. Gunčaga,J.: Virtual Labs and Educational Software as a Tool for more Effective Teaching STEM Subjects /, 2016. -. In: The Third International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Education Technologies Łodz : Łodz University of Technology, 2016. - ISBN 978-1-941968-38-3, CD-ROM, p. 1-12 (indexované vo WoS).
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.TAČR TA04031376 Výzkum/vývoj metodiky výcviku leteckých specialistů L 410UVP - E20, vedúci riešiteľ: doc. Ing. Igor ČERNÁK, PhD., m. prof. KU
  2.KEGA projekt č. 008KU-4/2020 Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu „Učiteľstvo informatiky“ so začlenením problematiky „Internetu vecí“
  3.009KU-4/2017 Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní
  4.018UMB-4/2020 Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní
  5.2019-1-SK01-KA204-060806 Multidisciplinárna podpora pozitívnych zmien u rodín v ťažkých situáciách
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Garantom medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra“,Bratislava, Pedagogická fakulta KU,nakladateľstvo RAABE Bratislava 27.6.2012
  Predseda programového a organizačného výboru medzinárodného vedeckého kongresu IMEM 2009, 9.-11.09.2009, Spišská Kapitula Pedagogická fakulta KU, Spišská Kapitula 9.-11.9.2009
  Člen programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie DIDMATTECH putovná medzinárodná konferencia nepretržite od r. 2008
  Predseda programového výboru a hlavný organizátor konferencie s medzinárodnou účasťou - Informatika v škole a v praxi I.,II.,III., IV. Ružomberok 2005, 2006, 2007, 2008. KU v Ružomberku 2005,6,7,8
  Člen vedeckého výboru medzinárodnej konferencie LET´S FLY Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů16.9.-17.9.2016, Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov 2015,15,17
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, 2009 Ústí nad Labem (ČR) 2009 mobilita
  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. Lublin (PL) 1.10.2009 - 30.9.2011 pracovná zmluva na pozícii profesor nadzwyczajny
  Wyzsza Szkola Turystyk i Ekologii Sucha Beskidzka 1.10.2012 - 30.9.2014 pracovná zmluva na pozícii profesor nadzwyczajny
  Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna Jaroslaw 1.10.2014 - 30.9.2016 pracovná zmluva na pozícii profesor nadzwyczajny
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  člen Vedeckéj rada PF KU v A150, oblasť informatika, od r. 2004, Člen redakčnej rady zborníka Disputationes, Katolícka univerzita v Ružomberku, od r. 2005., Školiteľ študentov doktorandského štúdia: Teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, od r. 2005. Predseda komisie Rigorózneho štúdia informatiky (PaedDr.) Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, od r. 2004. Predseda komisie na štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových prác, oblasť informatika, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku Prírodovedné, informatické a matematické štúdie, Katolícka univerzita v Ružomberku, 2010. Člen redakčnej rady časopisu Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Člen redakčnej rady časopisu Pedagogia Ojcostwa., Katedra Pedagogiki Katolickiej, Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Člen redakčnej rady časopisu „StudiaiMaterialy – ZeszytyNaukowe Wyzszej Szkoly Turistyki iEkologii“ Vydavatel: Vyzsza Szkola Turistyki iEkologii,Sucha Beskidzka. Člen zahraničnej akademickej rady časopisu Studia Technica Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2017 ISSN 2081-5468., člen Vedeckej rady Fakulty zabezpečenia velenia Vojenskej akadémie vLiptovskom Mikuláši - v roku 2004 člen Sieťovej komisie pre budovanie a rozvoj počítačovej siete vo Vojenskéj akadémii v Liptovskom Mikuláši, 2000 - 2004
  Dátum poslednej aktualizácie
  21.01.2022