doc. Ing. Ján Pillár, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
  Meno a priezvisko
  doc. Ing. Ján Pillár, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Pillár
  I.2 - Meno
  Ján
  I.3 - Tituly
  doc., Ing., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1959
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  jan.pillar@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/26015
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  1982
  II.c - Odbor a program
  Veliteľsko-inžiniersky, spojovací
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  1991
  II.c - Odbor a program
  Špeciálne technické a tylové zabezpečenie, Organizácia spojenia a prenos informácií
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  Operačné a bojové použitie pozemného vojska, Organizácia spojenia a prenos informácií
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Vedúci predmetovej skupiny Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš 1990-1994
  Vedúci katedry, Zástupca vedúceho katedry Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 1995-2006
  Mimoriadny profesor Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 2007-2008
  Docent Katolícka univerzita, Ružomberok 2016-súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Kurz generálneho štábu Landesverteidigungsakademie, Viedeň, Rakúsko 1995
  Certifikát ECDL GAMO Informačné technológie, Liptovský Mikuláš 2006
  Jazyková skúška NATO STANAG 6001 - nemecký jazyk Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš 2001
  Jazyková skúška NATO STANAG 6001 - anglický jazyk Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 2006
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Webový dizajn 1, 2, 3 Učiteľstvo informatiky I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Internet vecí Učiteľstvo informatiky I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Aplikácie Internetu vecí 1, 2, 3 Učiteľstvo informatiky I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Praktické aplikácie Internetu vecí 1, 2 Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 1 Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  1
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  3
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  25
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Programovanie 1M Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Webový dizajn 1 Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 2 Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 3 Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  77
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  2
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  2
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  1
   
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
   
   
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  8
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AFC PILLÁR, J. 2021. How to Teach Programming in an Interesting and Modern Way. DisCo 2021: Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking -16th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, ISBN: 978-80-86302-88-1.
  2.AFC PILLÁR, J., ČERNÁK, I. 2018. The specifics of teaching programming. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, ISBN: 978-80-86302-83-6.
  3.ACB PILLÁR, J. 2017. ASP.NET Core MVC, Krok za krokom: Vysokoškolská učebnica. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2017, s. 87, ISBN 978-80-561-0456-9
  4.AFA PILLÁR, J. 2007. Nový digitálny mobilný komunikačný systém OS SR. Vyžiadaná prednáška. Zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie „Requirements of Szafran system for CIS“, Akademia obrony narodovej, Wydzial wojsk ladowych, Institut zarzadzania i dowodzenia, Warszawa, 3. 10. 2007, CD
  5.AFC PILLÁROVÁ, Z., PILLÁR, J. 2007. Risk identification in the risk assessment process. In: Zborník vedeckých prác „BŽD – 2007“, Medzinárodná vedecká konferencia „Bezpeka žitedijateľnosti v treťomu tisjačoliti – nova paradigma“, Mikolaiv, Ukrajina, 27.-29.9.2007, ISBN 966-96-344-4-X
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AFC PILLÁR, J. 2021. How to Teach Programming in an Interesting and Modern Way. DisCo 2021: Active Learning in Digital Era: How Digital Tools promote a Conscious, Open-minded, Creative and Social-Oriented Thinking -16th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, ISBN: XXX.
  2.AFC PILLÁR, J., ČERNÁK, I. 2018. The specifics of teaching programming. DisCo 2018: Overcoming the Challenges and the Barriers in Open Education -13th conference reader. Prague: Centre for Higher Education Studies, ISBN: 978-80-86302-83-6.
  3.ACB PILLÁR, J. 2017. ASP.NET Core MVC, Krok za krokom: Vysokoškolská učebnica. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2017, s. 87, ISBN 978-80-561-0456-9
  4.MAJHEROVÁ, J., PILLÁR, J. a kol. 2019. Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní: Záverečná výskumná správa (KEGA 009KU-4/2017). Ružomberok: Katolícka univerzita, 2019.
  5.ČERNÁK, I., PILLÁR, J. a kol. 2021. Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu "Učiteľstvo informatiky" so začlenením problematiky "Internetu vecí": Výskumná správa (KEGA 008KU-4/2020). Ružomberok: Katolícka univerzita, 2021.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1."GÁLIK, P., PILLÁR, J. a kol. 2007. Operačný koncept MOKYS. GŠ Ozbrojených síl SR. Odbor podpory velenia – J6. MO SR, Bratislava, 2007. BELÁK, V., MARKO, M. 2007. Mobilný komunikačný systém MOKYS. In: Zborník z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie „KIT 2007“, Akadémia ozbrojených síl, Tatranské Zruby, 3.-5.10.2007."
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.PILLÁR, J. ASP.NET Core MVC – Krok za krokom. Grant Grantovej agentúry Pedagogickej fakulty č. 5/84/2017 pre rok 2017. Ružomberok: Katolícka univerzita.
  2.MAJHEROVÁ, J., PILLÁR, J. a kol. Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. Projekt KEGA 009KU-4/2017 pre roky 2017-2019. Ružomberok: Katolícka univerzita.
  3.ČERNÁK, I., PILLÁR, J. a kol. Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu "Učiteľstvo informatiky" so začlenením problematiky "Internetu vecí": Projekt KEGA 008KU-4/2020 pre roky 2020-2022. Ružomberok: Katolícka univerzita.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Člen vedeckej rady Fakulty zabezpečenia velenia Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 1995-2008
  Člen vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš 2000-2008
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Landesverteidigungsakademie Viedeň, Rakúsko 1994-1995 Kontrakt MO SR
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti