doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. Ing. Michal Jenčo, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Jenčo
  I.2 - Meno
  Michal
  I.3 - Tituly
  doc. Ing. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1956
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  michal.jenco@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/?surname=Jen%C4%8Do&name=Michal&university=722000000&faculty=722020000&employment_state=yes&sort=surname&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5&do=filterForm-submit
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0002-2617-2009
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
  II.b - Rok
  1976
  II.c - Odbor a program
  Spojovací
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Fakulta zabezpečenia velenia
  II.b - Rok
  1996
  II.c - Odbor a program
  Informačné a komunikačné systémy
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  "Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, Fakulta zabezpečenia velenia, Spojovacie a informačné systémy "
  II.b - Rok
  2002
  II.c - Odbor a program
  Spojovacie a informačné systémy
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborný asistent v odbore komunikačné a informačné technológie Vokenská akadémia v Liptovskom Mikuláši 1981 - 2002
  Docent v odbore spojovacie a informačné systémy Vokenská akadémia v Liptovskom Mikuláši 2002 - 2004
  Docent pre informatické vedy na katedre manažmentu Katolícka univerzita v ružomberku, Pedagogická fakulta 2004 - 2018
  Docent v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy na katedre informatiky Katolícka univerzita v ružomberku, Pedagogická fakulta 2018 - súčasnosť
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Pedagogicko-psychologické štúdium pracovníkov vojenských škôl Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš 1986
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Počítačové siete 1 Učiteľstvo informatiky - dvojodborové I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Počítačové siete 2 Učiteľstvo informatiky - dvojodborové I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Programovanie 1 Učiteľstvo informatiky I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Modelovanie a simulácia Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  2
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  3
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  49
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  108
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  2
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 1 Učiteľstvo informatiky, manažment I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Projektovanie špeciálnych informačných systémov 1 Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Projektovanie špeciálnych informačných systémov 2 Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Bezpečnosť v informačných systémoch Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  139
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  7
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  5
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  41
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  14
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  8
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  8
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  3
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADM Jenčo, M. (80 %) a Lysá, Ľ., 2018. Evaluation of a work team strategy by using the SWOT analysis. In: Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559, Vol. 19, Ussue 165 (2018), p. 39-44. (80%, 20 %)
  2.ADM Jenčo. M. (60 %), Droppa, M., Lysá, Ľ. a Križo, P. (2018). Assessing the quality of employees in terms of their resistance. Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 19, Issue 167 (december 2018), pp. 48-53. (60%, 5%, 30%, 5%).
  3.ACB JENČO, M. a VYHNAL, P., 2015. Informatika pre manažérov. - 1. vyd. - Ružomberok: VERBUM, 2015. 220 s. ISBN 978-80-561-0251-0. (50 %)
  4.ABC JENČO, M., 2013. BUSINESS PROCES PERFORMANCE MODEL (Les modéles de rendement dans le domaine des affaires). S. 161-187. In: Budaj Pavol, Jenčo Michal, et al. OPERATIONS MANAGEMENT. Dimensions for Increasing Process Performance. (GESTION DES OPÉRATIONS. La multidimennsionnalité du processus dˇaugmentation du rendement) Fribourg, SUISSE : Association Internationale SÉCT, 2013, pp. 191. ISBN 978-2-9700892-3-0. Fribourg, SUISSE : Association Internationale SÉCT, 2013, pp. 191. ISBN 978-2-9700892-3-0. "
  5.BAB JENČO, M., 2011. Informačné systémy organizácie. Ružomberok : VERBUM, 2011, 240 s. ISBN 978-80-8084-780-7.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.ADM Jenčo, M. (50 %) a Černák, I., 2019. Application of a confrontation matrix in project teams quality management.  Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 20, No. 170 (Jún 2019), pp. 73-79. (50%, 50%).
  2.ADM Lysá, Ľ., Jenčo. M. (30 %), Droppa, M. a Lisnik, A., 2019. Entropy - a tool for measuring the quality of human potential. ISSN 1582-2559. - Vol. 20, No. 170 (Jún 2019), pp. 94-99. (10%, 30%, 30%, 30%)
  3.ADM Jenčo, M. (80 %) a Lysá, Ľ., 2018. Evaluation of a work team strategy by using the SWOT analysis. In: Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559, Vol. 19, Ussue 165 (2018), p. 39-44. (80%, 20 %)
  4.ADM Jenčo. M. (60 %), Droppa, M., Lysá, Ľ. a Križo, P. (2018). Assessing the quality of employees in terms of their resistance. Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 19, Issue 167 (december 2018), pp. 48-53. (60%, 5%, 30%, 5%).
  5.ACB JENČO, M. 2017. Informačné systémy organizácie. Ružomberok : Verbum, 2017, 279 s. ISBN 978-80-561-0500-9.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1."ADM Jenčo, M. (80 %) a Lysá, Ľ., 2018. Evaluation of a work team strategy by using the SWOT analysis. In: Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559, Vol. 19, Ussue 165 (2018), p. 39-44. [3] Da Silva, J.J., Silva Cirani, C.B., De Amorim, J.L.P., 2020. Mapping organisational competences: Case study on a franchise in the food industry in Brazil. International Journal of Business Excellence 20(4), pp. 575-594. (Scopus)"
  2."ADM Jenčo. M. (60 %), Droppa, M., Lysá, Ľ. a Križo, P. (2018). Assessing the quality of employees in terms of their resistance. Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 19, Issue 167 (december 2018), pp. 48-53. [3] Stachivá, K., Stacho, Z. a Ralslene, A.G. 2020. Human resource management trends in Slovakia. Journal of International Studies, 13(3), s. 320-331. (Scppus)"
  3."ADM Jenčo, M. a Černák, I., 2019. Application of a confrontation matrix in project teams quality management.  Quality - Access to Success. - ISSN 1582-2559. - Vol. 20, No. 170 (Jún 2019), pp. 73-79. (50%, 50%). [3] Gavurová, B., Ivanková, V., Rigelský, M, a Přívarová, M. 2020. Relations Between Tourism Spending and Global Competitiveness -an Empirical Study in Developed OECD Countries. JOURNAL OF TOURISM AND SERVICES, Issue 21, volume 11, s. 38-54. ISSN 1804-5650, str. 48. (Wob of Sciemce)"
  4."ABC JENČO, M., 2013. BUSINESS PROCES PERFORMANCE MODEL (Les modéles de rendement dans le domaine des affaires). S. 161-187. In: Budaj Pavol, Jenčo Michal, et al. OPERATIONS MANAGEMENT. Dimensions for Increasing Process Performance. (GESTION DES OPÉRATIONS. La multidimennsionnalité du processus dˇaugmentation du rendement). Fribourg, SUISSE : Association Internationale SÉCT, 2013, pp. 191. ISBN 978-2-9700892-3-0. (Scopus) [3] 2016 ŽIŽKA, Miroslav - BUDAJ, Pavol – MADZÍK, Peter. The Adequacy of an Organisation`s Measurement System in Quality Management. In. Quality Management. Journal of Management Systems. Vol. 17, No. 155, Dec. 2016, (pp. 60-67), p.61. (Scopus)"
  5."BAB JENČO, M., 2011. Informačné systémy organizácie. Ružomberok : VERBUM, 2011, 240 s. ISBN 978-80-8084-780-7. [3] 2015 Kubina, M., Koman, G., Varmus, M., Takáč, L. Possibilities of streamlining within business intelligence systems in business practice (Article) Lecture Notes in Business Information Processing. Volume 224, 2015, Pages 367-376. (Scopus)"
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1."KEGA 008KU-4/2020: Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu ""Učiteľstvo informatiky"" so začlenením problematiky ""Internetu vecí"". Člen riešiteľského tímu. Projekt v procese riešenia 2020 - 2022. "
  2.KEGA 009KU-4/2017: Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. Člen riešiteľského tímu. Projekt úspešne ukončený a obhájený v roku 2020. Vedúci projektu doc. Ing. Milan Lehotský, CSc.
  3."PP /KU 01/2017 História, hodnoty, ľudia a sakrálne stavby – dimenzie a potenciál zvyšovania výkonnosti a rozvoja mesta Poprad. Člen riešiteľského tímu. Projekt úspešne ukončený v roku 2018. Vedúci projektu Ing. Pavol Budaj, PhD. "
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  Člen združenia Manažér Poprad – zameraného na podporu vedy a vzdelávania. Občianské združenie Manažér Poprad 2006 - 2018
  Garant a lektor predmetu Informatika, Univerzita 3. veku. UMB Banská Bystrica, časť Poprad. 2007 - 2009
  Odborný konzultant Redakčnej rady časopisu Akademik Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš 2003 - 2004
       
  IX. - Iné relevantné skutočnosti