Ing. Jana Jacková, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   
  Meno a priezvisko
  Ing. Jana Jacková, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Jacková
  I.2 - Meno
  Jana
  I.3 - Tituly
  Ing., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1963
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  jana.jackova@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/18826
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
  I.11 - ORCID iD
  http://orcid.org/0000-0002-7688-3095
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (teraz Slovenská technická univerzita), Elektrotechnická fakulta; Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta
  II.b - Rok
  1986; 1994
  II.c - Odbor a program
  odbor: Elektronické počítače (Ing.); Doplňujúce pedagogické štúdium (príloha k diplomu Ing.)
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta
  II.b - Rok
  2012
  II.c - Odbor a program
  odbor: Odborová didaktika, program: didaktika technických profesijných predmetov (PhD.)
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Odborný asistent v odbore učiteľstvo akademických predmetov (program informatika) Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 2018 - súčasnosť; aj 2000-2002
  Odborný asistent v odboroch učiteľstvo akademických predmetov (program informatika) /UMB/, aplikovaná informatika /UMB; ŽU/ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky 2013 - 2018 /UMB/; 2002 - 2010 /ŽU/
  SZČO (pedagogická, výskumná a prekladateľská podnikateľská činnosť) Ing. Jana Jacková, PhD. 2011 - 2013
  Stredoškolský učiteľ informatiky a angličtiny Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia Ružomberok 1994 - 2000
  Samostatný programátor – analytik, Samostatný analytik TEXICOM Bavlnárske závody Ružomberok, odbor Automatizované systémy riadenia 1986 - 1994
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  hudobný odbor – klavír, 1. cyklus Ľudová škola umenia Ružomberok (teraz ZUŠ Ľ.Fullu) 1978
  anglický jazyk (štátna všeobecná jazyková skúška) Štátna jazyková škola pri Gymnáziu M.M.Hodžu Liptovský Mikuláš 1993
  Certifikát z projektového manažmentu (Projektová škola Európskej únie) Žilinská univerzita v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania & SAIA Žilina, n. o. 2006
  Certifikát ECDL; školenie pre akreditovaných skúšobných komisárov ICDL/ECDL Slovenská informatická spoločnosť 2008; 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Didaktika informatiky 1; Didaktika informatiky 2; Didaktika informatiky 3 Učiteľstvo informatiky; Učiteľstvo informatiky v kombinácii; Rozširujúce štúdium informatiky (RŠI) II.; iné/other (RŠI) učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pedagogický softvér Učiteľstvo informatiky; Učiteľstvo informatiky v kombinácii; Rozširujúce štúdium informatiky (RŠI) II.; iné/other (RŠI) učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Priebežná prax 1; Priebežná prax 2; Súvislá prax Učiteľstvo informatiky; Učiteľstvo informatiky v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Úvodná náčuvová pedagogická prax 1 Učiteľstvo informatiky; Učiteľstvo informatiky v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Teoretické základy informatiky Učiteľstvo informatiky; Učiteľstvo informatiky v kombinácii; Rozširujúce štúdium informatiky (RŠI) I.; iné/other (RŠI) učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
   
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  4; + ďalšie ZP RŠI, ZP DPŠ
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  17
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  11; + ďalšie ZP RŠI, ZP DPŠ
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Seminár k záverečnej práci 1m; Seminár k záverečnej práci 2m Učiteľstvo informatiky II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Odborová didaktika - informatika; Pedagogická prax hospitačná Doplňujúce pedagogické štúdium iné/other. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science; manažment
  Detské programovacie jazyky Učiteľstvo informatiky; Učiteľstvo informatiky v kombinácii; Rozširujúce štúdium informatiky (RŠI) I.; iné/other (RŠI) učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní 1 učiteľstvo BiCh, GeAj, NvHi, Rj, RjTj, TvGe, Vv, HSpe; manažment I učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Stáž A, Stáž B Učiteľstvo informatiky I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  68
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  25
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  13
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  9
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  301
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  143
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  293
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  140
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
   
   
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAB JACKOVÁ, Jana: Mastery learning – od teórie k praxi. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020. 106 s. ISBN 978-80-561-0768-3.
  2.ADE FULLER, Ursula, ..., JACKOVA, Jana et al.: Developing a computer science-specific learning taxonomy. SIGCSE Bull. 39, 4 (December 2007), 152–170. DOI: https://doi.org/10.1145/1345375.1345438 (SCOPUS)
  3.ADE HAMER, John, ..., JACKOVA Jana et al.: Contributing student pedagogy. SIGCSE Bull. 40, 4 (December 2008), 194–212. DOI: https://doi.org/10.1145/1473195.1473242
  4.ADE LISTER, Raymond, ... JACKOVÁ, Jana et al.: Naturally occurring data as research instrument: analyzing examination responses to study the novice programmer. SIGCSE Bull. 41, 4 (December 2009), 156–173. DOI: https://doi.org/10.1145/1709424.1709460 (SCOPUS)
  5.AFC HUBWIESER, Peter, ..., JACKOVA, Jana et al.: A Global Snapshot of Computer Science Education in K-12 Schools. In Proceedings of the 2015 ITiCSE on Working Group Reports (ITICSE-WGR '15). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015. 65–83. DOI: https://doi.org/10.1145/2858796.2858799 (WOS; SCOPUS )
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AAB JACKOVÁ, Jana: Mastery learning – od teórie k praxi. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, 2020. 106 s. ISBN 978-80-561-0768-3.
  2.AFC BOUVIER, Dennis, ..., JACKOVA, Jana et al.: Novice Programmers and the Problem Description Effect. In Proceedings of the 2016 ITiCSE Working Group Reports (ITiCSE '16). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2016. 103–118. DOI: https://doi.org/10.1145/3024906.3024912 (WOS; SCOPUS)
  3.AFC JACKO, Tomáš, JACKOVÁ, Jana: The Use of Aropä Peer-Review System in the University Course Ethic, Corruption and Transparency. In DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. Prague: Centre for Higher Education Studies, 2017. 402-419. ISBN 978-80-86302-82-9. (WOS)
  4.AFC MORGAN, Michael, ..., JACKOVA, Jana et al.: Understanding International Benchmarks on Student Engagement: Awareness and Research Alignment from a Computer Science Perspective. In Proceedings of the 2017 ITiCSE Conference on Working Group Reports (ITiCSE-WGR '17). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018. 1–24. DOI: https://doi.org/10.1145/3174781.3174782 (WOS; SCOPUS)
  5.AFD JACKOVÁ, Jana, KANÁLIKOVÁ, Alžbeta: Introductory programming exams and their benchmarking in Slovakia. In ICETA 2019 - 17th IEEE International Conference on Emerging eLearning Technologies and Applications. Proceedings, 2019, pp. 279–284, doi: 10.1109/ICETA48886.2019.9039988. (SCOPUS)
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.ADE FULLER, Ursula, ..., JACKOVA, Jana et al.: Developing a computer science-specific learning taxonomy. SIGCSE Bull. 39, 4 (December 2007), 152–170. DOI: https://doi.org/10.1145/1345375.1345438 -/-- [01] MALIK, Sohail Iqbal. Assessing the teaching and learning process of an introductory programming course with bloom’s taxonomy and Assurance of Learning (AOL) [elektronický dokument]. DOI 10.4018/IJICTE.2019040108 In: International journal of information and communication technology education: an official publication of the Information Resources Management Association. Hershey: Idea Group Pub., 2019, Roč. 15, č. 2, 130-145 [tlačená forma] [online]. ISSN 1550-1876. ISSN (online) 1550-1337
  2.ADE LISTER, Raymond, ... JACKOVÁ, Jana et al.: Naturally occurring data as research instrument: analyzing examination responses to study the novice programmer. SIGCSE Bull. 41, 4 (December 2009), 156–173. DOI: https://doi.org/10.1145/1709424.1709460 -/-- [01] XIE, Benjamin, LOKSA, Dastyni, NELSON, Greg L., DAVIDSON, Matthew J., DONG, Dongsheng, KWIK, Harrison, TAN, Alex Hui, HWA, Leanne, LI, Min, KO, Andrew J. A theory of instruction for introductory programming skills [elektronický dokument]. DOI 10.1080/08993408.2019.1565235 In: Computer science education. [s.l.]: Taylor & Francis Group. Routledge, 2019, Roč. 29, 205-253 [tlačená forma] [online]. ISSN 0899-3408. ISSN (online) 1744-5175
  3.AFC JACKOVÁ, Jana. Learning for Mastery in an Introductory Programming Course In: ITiCSE ́08: proceedings of the 13th Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. New Yourk: Association for Computing Machinery, 2008, s. 352-352. ISBN 978-1-60558-078-4. -/-- [01] GARNER, James, DENNY, Paul, LUXTON-REILLY, Andrew. Mastery Learning in Computer Science Education. DOI 10.1145/3286960.3286965 In: ACM International Conference Proceeding Series. [s.l.] : [s.n.], 2019, 37-46. ISBN 9781450366229
  4.AFC HUBWIESER, Peter, ..., JACKOVA, Jana et al.: A Global Snapshot of Computer Science Education in K-12 Schools. In Proceedings of the 2015 ITiCSE on Working Group Reports (ITICSE-WGR '15). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2015. 65–83. DOI: https://doi.org/10.1145/2858796.2858799 -/-- [01] HUBBARD, Aleata. Pedagogical content knowledge in computing education: a review of the research literature [elektronický dokument]. DOI 10.1080/08993408.2018.1509580 In: Computer science education. [s.l.]: Taylor & Francis Group. Routledge, 2018, Roč. 28, č. 2, 117-135 [tlačená forma] [online]. ISSN 0899-3408. ISSN (online) 1744-5175
  5.AFC MORGAN, Michael, ..., JACKOVA, Jana et al.: Understanding International Benchmarks on Student Engagement: Awareness and Research Alignment from a Computer Science Perspective. In Proceedings of the 2017 ITiCSE Conference on Working Group Reports (ITiCSE-WGR '17). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018. 1–24. DOI: https://doi.org/10.1145/3174781.3174782 -/-- [01] CIOBAN, Smaranda, HATOS, Adrian. The Analysis of Teenagers' Vlogging Preferences in Educational Research [elektronický dokument]. DOI 10.18662/rrem/116 In: Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 2019, Roč. 11, č. 2, 38-58 [tlačená forma] [online]. ISSN 2066-7329. ISSN (online) 2067-9270
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.KEGA 009KU-4/2017 Inovatívne metodiky v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/10671 Obdobie trvania projektu 2017-2019. Hlavné riešiteľské pracovisko PF KU v Ružomberku, spoluriešiteľ projektu FPV UMB Banská Bystrica. Zodpovedný riešiteľ spoluprac. pracoviska FPV UMB do 31.8.2018 Jacková Jana; zástupkyňa vedúceho projektu od 1.9.2018 Jacková Jana. http://evyucba.ku.sk/eduki/projekt-kega/riesitelia/ http://evyucba.ku.sk/eduki/projekt-kega/metodiky-a-materialy/
  2.KEGA 018UMB-4/2020 Implementácia nových trendov v informatike do výučby algoritmického myslenia a programovania v predmete informatika v sekundárnom vzdelávaní. https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/13062 Obdobie trvania projektu 2020-2022. Hlavné riešiteľské pracovisko FPV UMB Banská Bystrica, spoluriešitelia projektu PF KU Ružomberok, FPV UKF Nitra. Zodpovedný riešiteľ spoluprac. pracoviska PF KU Jacková Jana
  3.KEGA 008KU-4/2020 Komplexná inovácia a edukačná podpora predmetov študijného programu ""Učiteľstvo informatiky"" so začlenením problematiky ""Internetu vecí. https://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/12667 Spoluriešiteľka Jacková Jana.
  4.

  Erasmus+ 2020-1-SK01-KA203-078306 Strategic Partnerships – Upgrade with Learner – centered Approach.

  http://learnandlead.eu/ka203-upgrade-with-learner-centered-approach/

  period: September 2020 – December 2022. Spoluriešiteľka Jacková Jana.

  5.Kto vie, nech učí. Európsky sociálny fond, prioritná os: Vzdelávanie Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.3.1-01; Číslo projektu: 312011AKK9; 1. Okt 2020 - 1. Sept 2023; https://www.ku.sk/fakulty-katolickej-univerzity/pedagogicka-fakulta/veda-a-vyskum/projekty/kto-vie-nech-uci.html Spoluriešiteľka Jacková Jana.
  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  členka ústrednej predmetovej komisie pre informatiku Štátny pedagogický ústav v Bratislave 2015 - 13. 05. 2021
  členka ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie Matematika a práca s informáciami - Informatika Štátny pedagogický ústav v Bratislave, https://vzdelavanie21.sk/poradne-organy/ustredna-komisia-predprimarne-zakladne-vzdelavanie/matematika-a-praca-s-informaciami/#informatika 30. 07. 2021 - súčasnosť
  členka organizačného a/alebo programového výboru DIdInfo DidInfo, medzinárodná konferencia o vyučovaní informatiky, http://www.didinfo.net/ 2014 - súčasnosť
  členka porôt a programových výborov česko-slovenskej ŠVK v didaktike informatiky ČESKO-SLOVENSKÁ ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V DIDAKTIKE INFORMATIKY, http://kik.osu.cz/data/index.php?sekce=3 2017 - súčasnosť
  členka programových výborov (recenzent) medzinárodných konferencií ITiCSE a SIGCSE TS ACM SIGCSE Special Interest Group Computer Science Education, https://sigcse.org/events/ 2012 - súčasnosť
  posudzovateľka projektov KEGA Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA), https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/ 2012 – súčasnosť
  skúšobná komisárka ECDL Slovenská informatická spoločnosť, https://www.ecdl.sk/skusobni-komisari-lektori 2021 – súčasnosť
  recenzentka príspevkov časopisu JTIE JTIE Journal of Technology and Information Education. ISSN: 1803-537X. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Education. https://jtie.upol.cz/ od 2016
  členka programového výboru IEEE/ITHET - PRASAE PRASAE Peer Review, Peer Assessment, and Self Assessment in Education, International Workshop, http://edu.fmph.uniba.sk/prasae/organization 2019 - súčasnosť
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Polish-Japanese Institute of Information Technology Varšava, Poľsko https://www.pja.edu.pl/en/ 15. 2. 2004 – 28. 2. 2004 Japan International Cooperation Agency (JICA, 3rd copro) prostredníctvom SAIA
  The University of Dundee Dundee, Veľká Británia https://www.dundee.ac.uk/ 23. 6. 2007 – 27.6. 2007 štipendium British Computer Society (ITiCSE 2007 Student Bursary)
  Univerzita Karlova / Charles University Praha, Česká republika http://www.cuni.cz/ máj 2015 (3 dni) Erasmus+
  UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI /PETROLEUM-GAS UNIVERSITY OF PLOIEŞTI Ploiesti, Rumunsko http://www.upg-ploiesti.ro/ 9. 5. 2017 – 16. 5. 2017 Erasmus+
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
   
  Dátum poslednej aktualizácie
  25.01.2022