PaedDr. Michal Rojček, Ph.D.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  PaedDr. Michal Rojček, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Rojček
  I.2 - Meno
  Michal
  I.3 - Tituly
  PaedDr. Ph.D.
  I.4 - Rok narodenia
  1981
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra informatiky, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1, 03401 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  Odborný asistent
  I.8 - E-mailová adresa
  michal.rojcek@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7960
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Informatika
  I.11 - ORCID iD
  https://orcid.org/0000-0002-6993-670X
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2005
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii informatika - náboženská výchova
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Sliezska univerzita v Opave
  II.b - Rok
  2018
  II.c - Odbor a program
  Autonómne systémy
  II.4 - Titul docent
   
   
   
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  Technik na Katedre informatiky Katolícka univerzita v Ružomberku 1.7.2005 - 1.9.2007
  Asistent na Katedre informatiky Katolícka univerzita v Ružomberku 1.9.2007 - 28.2.2019
  Odborný asistent na Katedre informatiky Katolícka univerzita v Ružomberku 01.03.2019 - trvá
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Rigorózne konanie - titul PaedDr. - informatika Katolícka univerzita v Ružomberku 2006
  Certifikát ECDL, moduly: M1-M7 a M12 Gamo Lipt. Mikuláš, UPJŠ Košice 2007 a 2020
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Princípy počítačov a operačné systémy 1 Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii I. Informatika
  Princípy počítačov a operačné systémy 2 Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii I. Informatika
  Architektúry počítačových systémov Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii II. Informatika
  Počítačová grafika Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii II. Informatika
  Internet a multimédiá Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii II. Informatika
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  1
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
   
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  29
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  12
   
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Základy elektrotechniky Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii I. Informatika
  Periférne zariadenia počítačov Učiteľstvo informatiky jednoodborové a Učiteľstvo informatiky v kombinácii II. Informatika
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  31
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  13
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  6
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  14
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  10
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  14
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  10
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AEC Černák, Igor, Rojček, Michal, Janiga, Róbert. International Cooperation Towards the Needs of Practice In: Edukacja - technika - informatyka w budowaniu lepszej przyszłości. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018, s. 101-107 [tlačená forma]. ISBN 978-83-7351-860-5. ISSN 1642-5278.
  2.ADM ROJČEK, M.; MARČEK, D.: The Category Proliferation Problem in ART Neural Networks. In: Acta Polytechnica Hungarica: journal of applied sciences. - Budapest: Óbuda University. ISSN 1785-8860, Online, vol. 14, issue 5 (2017), pp. 49-63.
  3.AFC ROJČEK, M.; ČERNÁK, I.; JANIGA, R.: Quality and Performance Evaluation of the Algorithms KMART and FCM for Fuzzy Clustering and Categorization. In: INES 2017 21st IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2017 Larnaca, Cyprus October 20-23, 2017, ISBN 978-1-4799-7677-5, USB, pp. 285-289.
  4.AFC ROJČEK, M.; ČERNÁK, I.; JANIGA, R.: Zhlukovanie kontextovo podobných dokumentov, pomocou algoritmu Fuzzy c-means , 2015. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů : mezinárodní konference 18. - 19. 9. 2015, Ostrava LET´S FLY, 2015. - ISBN 978-80-260-8337-5, CD-ROM, s. 188-201.
  5.AFC ROJČEK, M.: System for fuzzy document clustering and fast fuzzy classification. In: CINTI 2014 : 15th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: 2014, November 19-21, Budapest: Óbuda University in Budapest, Hungary, 2014, ISBN: 978-1-4799-5338-7, USB, pp. 39-42.
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.AEC Černák, Igor, Rojček, Michal, Janiga, Róbert. International Cooperation Towards the Needs of Practice In: Edukacja - technika - informatyka w budowaniu lepszej przyszłości. Radom: Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, 2018, s. 101-107 [tlačená forma]. ISBN 978-83-7351-860-5. ISSN 1642-5278.
  2.ADM ROJČEK, M.; MARČEK, D.: The Category Proliferation Problem in ART Neural Networks. In: Acta Polytechnica Hungarica: journal of applied sciences. - Budapest: Óbuda University. ISSN 1785-8860, Online, vol. 14, issue 5 (2017), pp. 49-63.
  3.AFC ROJČEK, M.; ČERNÁK, I.; JANIGA, R.: Quality and Performance Evaluation of the Algorithms KMART and FCM for Fuzzy Clustering and Categorization. In: INES 2017 21st IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems 2017 Larnaca, Cyprus October 20-23, 2017, ISBN 978-1-4799-7677-5, USB, pp. 285-289.
  4.AFC ROJČEK, M.; ČERNÁK, I.; JANIGA, R.: Zhlukovanie kontextovo podobných dokumentov, pomocou algoritmu Fuzzy c-means , 2015. In: Aplikace simulátorů ve výcviku leteckých specialistů : mezinárodní konference 18. - 19. 9. 2015, Ostrava LET´S FLY, 2015. - ISBN 978-80-260-8337-5, CD-ROM, s. 188-201.
  5.AFC ROJČEK, M.: System for fuzzy document clustering and fast fuzzy classification. In: CINTI 2014 : 15th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: 2014, November 19-21, Budapest: Óbuda University in Budapest, Hungary, 2014, ISBN: 978-1-4799-5338-7, USB, pp. 39-42.
  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  "ROJČEK, M.; MARČEK, D.: The Category Proliferation Problem in ART Neural Networks. In: Acta Polytechnica Hungarica: journal of applied sciences. - Budapest: Óbuda University. ISSN 1785-8860, Online, vol. 14, issue 5 (2017), pp. 49-63.

  1. Anitha, K., Naresh, K., Devi, D.R.: A framework to reduce category proliferation in fuzzy ARTMAP classifiers adopted for image retrieval using differential evolution algorithm. 2020 Multimedia Tools and Applications 79(5-6), pp. 4217-4238."
  2.

  "ROJČEK, M.; MARČEK, D.: The Category Proliferation Problem in ART Neural Networks. In: Acta Polytechnica Hungarica: journal of applied sciences. - Budapest: Óbuda University. ISSN 1785-8860, Online, vol. 14, issue 5 (2017), pp. 49-63.

  1. Szenasi, S., Fried, Z., Felde, I.: Training of Artificial Neural Network to Solve the Inverse Heat Conduction Problem. 2020 SAMI 2020 - IEEE 18th World Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics, Proceedings 9108733, pp. 293-298. "
  3.

  "SKOVAJSOVÁ, L.; ROJČEK, M.: Soft clustering algorithms based on neural networks. In 2011 IEEE 12th International Symposium on Computational Intelligence and Informatics : CINTI 2011. - Budapest : IEEE Advancing Technology for Humanity, 2011, p. 439-442. ISBN 978-1-4577-0045-3.

  1. CHERAGHCHI, Hamideh Sadat - ZAKEROLHOSSEINI, Ali. Toward a novel art inspired incremental community mining algorithm in dynamic social network. In APPLIED INTELLIGENCE. ISSN 0924-669X, 2017, vol. 46, no. 2, pp. 409-426. WoS, SCOPUS"
  4.

  "ROJČEK, M.: System for fuzzy document clustering and fast fuzzy classification. In: CINTI 2014 : 15th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics: 2014, November 19-21, Budapest: Óbuda University in Budapest, Hungary, 2014, ISBN: 978-1-4799-5338-7, USB, pp. 39-42.

  1. Bikku, T., Nandam, S.R., Akepogu, A.R.: A contemporary feature selection and classification framework for imbalanced biomedical datasets. In: Egyptian Informatics Journal volume 19, issue 3, November 2018, Pages 191-198, ISSN:1110-866. WoS, SCOPUS"
  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  IX. - Iné relevantné skutočnosti