Katedra katechetiky a praktickej teológie realizuje študijný program učiteľstvo predmetu náboženskej výchovy v kombinácii s iným predmetom, alebo ako jednopredmetový učiteľský odbor na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia.

    V študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy sa môžu uchádzači prihlásiť do rigorózneho konania.

    Katedra katechetiky a praktickej teológie v rámci celoživotného vzdelávania poskytuje pre kvalifikovaných učiteľov možnosť tzv. rozširujúceho štúdia, t.j. možnosť rozšírenia svojej kvalifikácie o aprobáciu učiteľstva náboženskej výchovy.