doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Sarka
  I.2 - Meno
  Róbert
  I.3 - Tituly
  doc., ThDr., PaedDr., PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1962
  I.5 - Názov pracoviska
  Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  robert.sarka@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7974?do=filterForm-submit&surname=Sarka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyh%C4%BEada%C5%A5
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  Učiteľstvo a pedagogické vedy
   
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
  II.b - Rok
  1988
  II.c - Odbor a program
  Špeciálna pedagogika
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Teologická fakulta - pracovisko Spišské Podhradie Univerzita Komenského v Bratislave
  II.b - Rok
  1996
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Istituto della Spiritualita Teresianum, Roma, Italia
  II.b - Rok
  2003
  II.c - Odbor a program
  Spirituálna teológia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
  II.b - Rok
  2009
  II.c - Odbor a program
  Katolícka teológia
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  špeciálny pedagóg Pedagogicko-psychologická poradňa v Rožňave; 1989-1991
  odborný asistent Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2003-2009
  docent Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2009- súčasnosť
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Fundamentálna teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Fundamentálna teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dogmatická teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dogmatická teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dogmatická teológia 4 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  20
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  61
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  8
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Dogmatická teológia 2 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dogmatická teológia 3 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Dogmatická teológia 5 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Spirituálna teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
  Pastorálna teológia 1 Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy/Teacher Training and Education Science
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  168
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  39
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  85
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  11
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  0
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  0
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  21
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  21
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.AAA SARKA R.: Theology heaven and science in the 21st century. Ljubljana : KUD Apokalipsa, Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard (CERI-SK), 2017, 108 s. ISBN 978-961-6894-96-8.
  2.

   

  AAA SARKA R.: Esotheric themes in theology, Milano : EDUCat, 2015. 124 s. ISBN 978-88-6780-786-4

   

  3.AAB SARKA, R.: Katechéta a súčasná veda. Ružomberok : Verbum, 2017. - 142 s. - ISBN 978-80-561-0457-6.
  4.AAB SARKA, R.: Kristov kňaz v sieti čias. Ružomberok : Verbum, 2019, 182 s., ISBN 978-80-561-0612-9.
  5.AAB SARKA, R.: Dogmatika pre katechetickú prax I. Teologická teória poznania. Jeden Boh a stvorený svet. Ružomberok : Verbum, 2018, 127s., ISBN 978-80-561-0613-6 . [recenzent: JURKO, J. – KUBATKOVÁ, M.]
  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

   

  AAB  SARKA, R.: Katechéta po Covide 19 a iných krízach. Recenzent: Hišem, C.- Knorr, A. Ružomberok : Verbum, 2021, ISBN 978-80- 561-0896-3. 84s.

   

   

  2.

  AAB SARKA, R.: Katechéta a spirituálny rast. Ružomberok: Verbum, 2020, 210 s., ISBN 978-80-561-0743-0

  3.

  AAB SARKA, R.: Stret spiritualít III. [textový dokument (print)] : Nekonfesionálne spirituality / Sarka, Róbert [Autor, 100%] ; Kondrla, Peter [Recenzent] ; Knorr, Alexander [Recenzent]. – 1. vyd. – Ružomberok (Slovensko) : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2020. – 273 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-561-0813-0

  4.

  AAB SARKA, R.: Dogmatika pre katechetickú prax II. Trojica. Pneumatológia. Ružomberok : Verbum, 2020, 148 s., ISBN 978-80-561-0791-1 . [recenzent: JURKO, J. – KARASOVÁ, M.]

  5.

   

  AAB SARKA, R.: Katechéta a niektoré témy teológie 21.storočia. Ružomberok : Verbum, 2018, 129 s., ISBN 978-80-561-0524-5

  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  SARKA R.: „všetky veľké veci sa dejú v smršti...“. Úvod do teológie krízy. In Teologické texty, č. 2, 2009, s. 65-70. Praha: Zvon. ISSN 0862-6944 [4] BLAŠČÍKOVÁ, A.: Postmoderné hľadanie transcendencie v perspektíve morálnej cnosti religio. In KONDRLA, P. (edit.): Religiozita, spiritualita a alternatívne náboženské hnutia. Nitra: Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. 2020, 292s. ISBN 978-80-558-1595-4. s. ohlasu 170.

  2.

  SARKA R.: Katolícka edukácia v dialógu s islamskými migrantmi In Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru. Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU, č. 2, 2016, s. 68-86, ISSN 1210-1605. [2] In CABAN P.: The Christian and Attitudes to other cultures: Reasons for the Hostility toward muslim migrants (Tolerance, Openness, or Isolation?) In BUČKO, L. (edit): Acta missiologica. Bratislava : St. John Paul II. Institute of Missiology and Tropical Health.2018, No 2, Vol. 12, s.ohlasu 9;11;13;15. ISSN 1337-7515

  3.SARKA, R.: Gnosticizmus v modernej kultúre a religiozite: gnosticizmus : neognosticizmus : nový gnosticizmus. Ružomberok : Verbum, 2015, 155s., ISBN 978-80-561- 0230-51. [4] PINKAS, M.: Gnosticizmus a jeho prejavy v súčasnej popkultúre. Bratislava : RKCMBF UK : Post Scriptum, 2018, 233s., ISBN 978-80-89567-90-4. s.ohlasu: 24, 25, 27, 29, 31, 37, 42, 45, 47, 66, 86, 97, 98, 110, 111, 118, 125
  4.

  SARKA R.: Svedomie, roboetika, transhumanizmus. IN Teologické texty. Časopis pro teoretické a praktické otázky teologie. (online), č. 4, roč. XX., 2009, ISSN 0862-6944 https://www.teologicketexty.cz/casopis/2009-4/Svedomie-roboetika-a-transhumanizmus.html  [4] Vivoda, M.: Transhumanizmus a Katolícka cirkev. IN Nové horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť. Spišská Nová Ves: Klub priateľov Ferka Skyčáka. č.3, roč. XV., 2021, ISSN 1337-6535, s.ohlasu 123.

   

  5.

  SARKA, R.: Stret spiritualít II. Reformné projekty katolíckych spiritualít 20. Storočia. Prešov : Michal Vaško, 2016, 285 s. ISBN 978-80-7165-987-7. [3] CABAN, P.: Pojmowanie i przeźywanie religijności przez młpdych ludzi regionu środkowoeuropejskiego, s.63-74 In: Roczniki Kulturoznawcze – Annals of Cultural Studies. Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, roč. 8, 2017, č. 3, s. ohlasu 66,67,68,71. ISSN 2082-8578.

  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.

  VEGA

  číslo projektu: 1/0299/21

  názov projektu: Aktuálne religiozno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom korona-krízy.

  Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. PaedDr. Róbert Sarka, PhD.

  Doba trvania projektu: 2021-2023

  Plánovaná riešiteľská kapacita v hodinách: 2100/1 rok

  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen redakčnej rady Rozmer - časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu 2005- súčasnosť
  člen redakčnej rady Verbum - časopis pre kresťanskú kultúru 2003 - súčasnosť
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu. Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, Česká republika 23.11. - 25.11. 2015 AGMA, Mobilita za účelom nadviazania kontaktov s odborníkmi v oblasti teológie, kontakt: Jaroslav Franc, Th.D.
  Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, Katedra teologických věd, České Budějovice Kňězská 8, České Budějovice 6, 370 01 , Česká republika 4.4. - 7.4. 2016 Program mobility: výučba dejín spirituálnej teológie. Kontakt: Mgr. Karolína Půrová Erazmus +
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti