doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

   

  Meno a priezvisko
  doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
  Typ dokumentu:
  Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby
  Názov vysokej školy:
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Sídlo vysokej školy:
  Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok
  Názov fakulty:
  Pedagogická fakulta
  Sídlo fakulty:
  Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
  I. - Základné údaje
  I.1 - Priezvisko
  Kľuska
  I.2 - Meno
  Branislav
  I.3 - Tituly
  doc. ThDr. PhD.
  I.4 - Rok narodenia
  1977
  I.5 - Názov pracoviska
  Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra katechetiky a praktickej teológie
  I.6 - Adresa pracoviska
  Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok; Slovakia
  I.7 - Pracovné zaradenie
  docent
  I.8 - E-mailová adresa
  branislav.kluska@ku.sk
  I.9 - Hyperlink na záznam osoby v Registri zamestnancov vysokých škôl
  https://www.portalvs.sk/regzam/detail/7944
  I.10 - Názov študijného odboru, v ktorom osoba pôsobí na vysokej škole
  učiteľstvo náboženskej výchovy
  I.11 - ORCID iD
  0000-0003-1186-7673
  II. - Vysokoškolské vzdelanie a ďalší kvalifikačný rast
  II.1 - Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
   
   
   
  II.2 - Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Katecheticko-pedagogická fakulta sv. Ondreja v Ružomberku, Žilinská univerzita v Žiline
  II.b - Rok
  2000
  II.c - Odbor a program
  Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra - Náboženská výchova (katolícka teológia)
  II.3 - Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Wydział Teologii; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie
  II.b - Rok
  2007
  II.c - Odbor a program
  Teológia / Biblická teológia
  II.4 - Titul docent
  II.a - Názov vysokej školy alebo inštitúcie
  Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
  II.b - Rok
  2014
  II.c - Odbor a program
  Odborová didaktika : teória vzdelávania náboženskej výchovy
  II.5 - Titul profesor
   
   
   
  II.6 - Titul DrSc.
   
   
   
  III. - Súčasné a predchádzajúce zamestnania
  III.a - Zamestnanie-pracovné zaradenie III.b - Inštitúcia III.c - Časové vymedzenie
  asistent Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku september 2000 - december 2004
  odborný asistent Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku január 2005 - jún 2014
  odborný asistent Rímsko-katolícka bohoslovecká fakulta sv. Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický inštitút sv. Františka Xaverského v Badíne september 2007 - jún 2011
  odborný asistent Rímsko-katolícka bohoslovecká fakulta sv. Cyrila a Metoda Univerzity Komenského v Bratislave, Teologický inštitút sv. Františka Xaverského v Badíne január 2014 - jún 2014
  docent Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku júl 2014 - doteraz
       
  IV. - Rozvoj pedagogických, odborných, jazykových, digitálnych a iných zručností
  IV.a - Popis aktivity, názov kurzu (ak išlo o kurz), iné IV.b - Názov inštitúcie IV.c - Rok
  Aktualizačný seminár pre vyučujúcich biblické disciplíny (Markovo a Matúšovo evanjelium) Pontificio Istituto Biblico (Rím - Taliansko) 2015
  Aktualizačný seminár pre vyučujúcich biblické disciplíny (Pavlove listy - Rimanom a Galaťanom) Pontificio Istituto Biblico (Rím - Taliansko) 2017
  Aktualizačný seminár pre vyučujúcich biblické disciplíny (Lukášovo evanjelium a Skutky apoštolov) Pontificio Istituto Biblico (Rím - Taliansko) 2019
  Training of the Learner-centred Approach in the frame of the Erasmus+ project 2020-1_SK01_KA203_078306 Upgrade with Learner -centred Approach Harmony Academy, s.r.o; Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2021
  Training Learn and Lead Self-management in the frame of the Erasmus+ project 2020-1_SK01_KA203_078306 Upgrade with Learner -centred Approach Harmony Academy, s.r.o; Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku 2021
       
  V. - Prehľad aktivít v rámci pedagogického pôsobenia na vysokej škole
  V.1 - Prehľad zabezpečovaných profilových študijných predmetov v aktuálnom akademickom roku podľa študijných programov
  V.1.a - Názov profilového predmetu V.1.b - Študijný program V.1.c - Stupeň V.1.d - Študijný odbor
  Biblická teológia 1 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii I. 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Biblická teológia 4 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii I. 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Katechetika 3 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii II. 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Katechetika 4 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii II. 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Biblická teológia 5 učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii II. 38. učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  V.4 - Prehľad vedených záverečných prác
  V.4.1 - Počet aktuálne vedených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  0
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  2
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  0
  V.4.2 - Počet obhájených prác
  V.4.a - Bakalárske (prvý stupeň)
  22
  V.4.b - Diplomové (druhý stupeň)
  26
  V.4.c - Dizertačné (tretí stupeň)
  1
  V.5 - Prehľad zabezpečovaných ostatných študijných predmetov podľa študijných programov v aktuálnom akademickom roku
  V.5.a - Názov predmetu V.5.b - Študijný program V.5.c - Stupeň V.5.d - Študijný odbor
  Základné témy Biblie všeobecný základ I. všeobecný základ
  Seminár z Nového zákona učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii I. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Didaktika náboženskej výchovy 1. učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Didaktika náboženskej výchovy 2. učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
  Didaktika náboženskej výchovy 3. učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii II. učiteľstvo a pedagogické vedy
         
  VI. - Prehľad výsledkov tvorivej činnosti
  VI.1 - Prehľad výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.1 - Počet výstupov tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  89
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  17
  VI.1.2 - Počet výstupov tvorivej činnosti registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus
  VI.1.a - Celkovo
  1
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  1
  VI.1.3 - Počet ohlasov na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  92
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  28
  VI.1.4 - Počet ohlasov registrovaných v databázach Web of Science alebo Scopus na výstupy tvorivej činnosti
  VI.1.a - Celkovo
  5
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  3
  VI.1.5 - Počet pozvaných prednášok na medzinárodnej a národnej úrovni
  VI.1.a - Celkovo
  18
  VI.1.b - Za posledných šesť rokov
  4
  VI.2 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 439 s. ISBN 978-83-7363-765-8

  2.

  DUBOVSKÝ, P. a kol.: Marek : komentáre k Novému zákonu : 1. Zväzok. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - 1036 s. - ISBN 978-80-7141-792-7. KĽUSKA BRANISLAV (5%) 

  3.

  KĽUSKA, Branislav: Duch Paraklet a pamięć Kościoła w ujęciu czwartej Ewangelii. In: Verbum Vitae č. 37/1 (2020), s. 91-109. ISSN 1644-856 / e-ISSN 2451-280X / DOI 10.31743/vv7133

  4.

  KĽUSKA, B.: Owoce Słowa Bożego w ujęciu czwartej Ewangelii, In: Szymik, S. (red.): Słowo Boże w życiu i misji Kościoła (Analecta Biblica Lublinensia, 4), Lublin 2009, s. 155-168. ISBN 837363970-5

  5.

  KĽUSKA, B.: Motyw świadectwa a komunikacja Objawienia w czwartej Ewangelii. In: Wróbel, Miroslaw – Szymik, Stefan – Napora, Krzysztof (redaktori): Natchnienie Pisma świętego : W świetle świadectwa tekstów o nich samych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017, 201 s. ISSBN 978-83-8061-399-7.

  VI.3 - Najvýznamnejšie výstupy tvorivej činnosti za ostatných šesť rokov
   
  1.

  KĽUSKA, Branislav: Duch Paraklet a pamięć Kościoła w ujęciu czwartej Ewangelii. In: Verbum Vitae č. 37/1 (2020), s. 91-109. ISSN 1644-856 / e-ISSN 2451-280X / DOI 10.31743/vv7133

  2.

  KĽUSKA, B.: Motyw świadectwa a komunikacja Objawienia w czwartej Ewangelii. In: Wróbel, Miroslaw – Szymik, Stefan – Napora, Krzysztof (redaktori): Natchnienie Pisma świętego : W świetle świadectwa tekstów o nich samych. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017, 201 s. ISSBN 978-83-8061-399-7.

  3.

  Kľuska, B.: Viktor Trstenský ako učiteľ náboženstva a katechéta Dlugoš, F. a kol.: Ja, väzeň pre Pána. Levoča : MTM Levoča, 2018, s. 135-166. ISBN 948-80-89736-78-2

  4.

  KĽUSKA, B.: Vernosť pravde ako riešenie krízy nejednotnej Cirkvi: Vízia prvého Jánovho listu. In: Jančovič, Jozef (ed.): Tvar a tvár našej Cirkvi: Ekleziologické štúdie, články a perspektívy. Bratislava: Rímsko-katolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2021, s. 37-61. ISBN 978-80-88696-81-0

  5.

  KĽUSKA, B.: Kultúra pamäte v Evanjeliu podľa Jána. In: Blažej Štrba – Miroslav Varšo (eds.): Tvoje oči videli: Štúdie venované Georgovi Braulikovi, OSB. (Studia Biblica Slovaca – Supplementum 5). Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave, 2021, s. 149-162. ISBN 978-80-223-5233-8

  VI.4 - Najvýznamnejšie ohlasy na výstupy tvorivej činnosti
   
  1.

  Kľuska, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 439 s. ISBN 978-83-7363-765-8

  [1] Stala, J.: Richtungsweisende Merkmale zur Religiösen Erziehung und Bildung im Lehrwerk von Papst Johannes Paul II. In Bogoslovska smotra, roč. 84, 2014, č. 1, s. 137-148 (139,142).

  2.

  Kľuska, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 439 s. ISBN 978-83-7363-765-8

  [1] Grochowski, Zbigniew: Godzina uczniów Jezusa (J 16,32; 18–19) okazją do objawiania się Mistrza. VERBUM VITAE č. 38/1;  rok 2020, s. 149–177. (cit. 150, 151, 174). ISSN 1644-856 / e-ISSN 2451-280X / DOI 0.31743/vv.10443

   

  3.

  Kľuska, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium egzegetyczno-teologiczne Mowy pożegnalnej J 13,31-16,33. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007, 439 s. ISBN 978-83-7363-765-8

  [1] Nalewaj, Aleksandra: »We have Found the Messiah« (John 1:41): The Formation of Disciples in the Gospel of John. Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja roč. 19, rok 2021, č. 2, s. 315-329. ISSN 1334-2312 (cit. s. 326). https://doi.org/10.31192/np.19.2.6

  4.

  Dubovský, P. a kol.: Marek : komentáre k Novému zákonu : 1. Zväzok. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - 1036 s. - ISBN 978-80-7141-792-7. [Braunsteiner Gloria (5%) - Bubák Milan (5%) - Dubovský Peter (5%) - Farkaš Pavol (4%) - Feník Juraj (5%) - Gulán Tomáš (1%) - Iskrová Daniela (4%) - Jáger Róbert (5%) - Juhás Peter (5%) - Kacián Adrián (4%) - Kardis Mária (4%) - Kľuska Branislav (5%) - Korečková Andrea (5%) - Marek Libor (5%) - Mihálik Martin (1%) - Novotný Štefan (4%) - Panczová Helena (5%) - Pigula Juraj (5%) - Rausová Katarína (1%) - Slivka Daniel (4%) - Šoltés Peter (4%) - Tiňo Jozef (1%) - Trstenský František (5%) - Vaňuš Marek (4%) - Vojtko Stanislav (4%)]

   

  [2] Kováčová, Viera: O hrivne vo frazeológii z aspektu biblických filiácií (úvahy motivované frazémou prispieť svojou hrivnou). In Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 3 , s. 277-291. 278,281,290.

   

  5.

  Dubovský, P. a kol.: Marek : komentáre k Novému zákonu : 1. Zväzok. - [1. vyd.]. - Trnava : Dobrá kniha, 2013. - 1036 s. - ISBN 978-80-7141-792-7. [Braunsteiner Gloria (5%) - Bubák Milan (5%) - Dubovský Peter (5%) - Farkaš Pavol (4%) - Feník Juraj (5%) - Gulán Tomáš (1%) - Iskrová Daniela (4%) - Jáger Róbert (5%) - Juhás Peter (5%) - Kacián Adrián (4%) - Kardis Mária (4%) - Kľuska Branislav (5%) - Korečková Andrea (5%) - Marek Libor (5%) - Mihálik Martin (1%) - Novotný Štefan (4%) - Panczová Helena (5%) - Pigula Juraj (5%) - Rausová Katarína (1%) - Slivka Daniel (4%) - Šoltés Peter (4%) - Tiňo Jozef (1%) - Trstenský František (5%) - Vaňuš Marek (4%) - Vojtko Stanislav (4%)]

  [3] PLÁTOVÁ, Jana. The Text of Mark 10:29 - 30 in Quis dives salvetur? by Clement of Alexandria. In The process of authority : the dynamics in transmission and reception of canonical texts. Berlin : De Gruyter, 2016, s. 253-269. ISBN 9783110399530 (s. 259, 267)

   

  VI.5 - Účasť na riešení (vedení) najvýznamnejších vedeckých projektov alebo umeleckých projektov za posledných šesť rokov
   
  1.

  KEGA 017KU-4/2021 - Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín - Vedúci riešiteľ projektu; https://projekty.portalvs.sk/projekty/vystupy/13568

  2.

  Grantová úloha „Vedecký medzinárodný seminár pre vyučujúcich Biblické vedy“ – GAPF 2/23/2016 - vedúci riešiteľ projektu

  3.

  Erazmus + projekt Upgrade with learner-centered aproach. Kód: 2020-1-SK01-KA203-078306; Obdobie riešenia: september 2020 - december 2022 - člen riešiteľského kolektívu

  VII. - Prehľad aktivít v organizovaní vysokoškolského vzdelávania a tvorivých činností
  VII.a - Aktivita, funkcia VII.b - Názov inštitúcie, grémia VII.c - Časové vymedzenia pôsobenia
  člen Society of Biblical Literature Atlanta, USA 2007- doteraz
  člen Vedecká rada Pedagogickej Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku október 2014 – január 2016
  člen Odborová komisia v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika v študijnom programe Teória vzdelávania náboženskej výchovy Pedagogickej Fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 1.12.2015 - 30.jún 2016
  člen redakčnej rady Nové horizonty: časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť (Spišská Nová Ves): člen redakčnej rady 2010 - doteraz
  člen redakčnej rady Studia Biblica Slovacca 2018-doteraz
  member of scientific board The Biblical Annals (KUL Lublin): 2016 - doteraz
  člen akademického senátu Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 2016- 2021; 2021-doteraz
  Predseda Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 2016- 2021; 2021-doteraz
  člen akademického senátu Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku 2018-2020, 2020-doteraz
       
  VIII. - Prehľad zahraničných mobilít a pôsobenia so zameraním na vzdelávanie a tvorivú činnosť v študijnom odbore
  VIII.a - Názov inštitúcie VIII.b - Sídlo inštitúcie VIII.c - Obdobie trvania pôsobenia/pobytu (uviesť dátum odkedy dokedy trval pobyt) VIII.d - Mobilitná schéma, pracovný kontrakt, iné (popísať)
  Teologická fakulta Sliezskej Univerzity v Katowiciach (Poľská republika), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; ul. Jordana; 18 40-043 Katowice, (Poľská republika), 4.-10. január 2009; Erazmus
  Kirchliche Pädagogische Hochschule v Grazi (Rakúsko) Lange Gasse 2; OG 3; 8010 Graz; (Rakúska republika) 19. apríla – 1. mája 2009 Erasmus
  Kirchliche Pädagogische Hochschule v Grazi (Rakúsko) Lange Gasse 2; OG 3; 8010 Graz; (Rakúska republika) 11.-23. apríla 2010; Erasmus
  Kirchliche Pädagogische Hochschule v Grazi (Rakúsko) Lange Gasse 2; OG 3; 8010 Graz; (Rakúska republika) 29.-31. Októbra 2012; Erasmus
  Kirchliche Pädagogische Hochschule v Grazi (Rakúsko) Lange Gasse 2; OG 3; 8010 Graz; (Rakúska republika) 26.-31. Októbra 2014; Erasmus
  Instytut Nauk Biblijnych WT KUL im. Jana Pavla II. w Lublinie (Poľsko) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; SEKRETARIAT WYDZIAŁU TEOLOGII; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 21.-24. Októbra 2014; AGMA - Akademická grantová mobilitná agentúra PF KU v Ružomberku (prednáškový pobyt)
  Teologická fakulta Univerzity v Ľubľane (Slovinsko) Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovinsko 23.-27. novembra 2014; AGMA - Akademická grantová mobilitná agentúra PF KU v Ružomberku
  Instytut Nauk Biblijnych WT KUL im. Jana Pavla II. w Lublinie (Poľsko) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; SEKRETARIAT WYDZIAŁU TEOLOGII; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 19.-23. Októbra 2015 AGMA - Akademická grantová mobilitná agentúra PF KU v Ružomberku (prednáškový pobyt)
  PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO Piazza della Pilotta 35 - 00187 Roma 26.-30. Januára 2015 Výskumný pobyt a účasť na študijnom seminári v rámci riešenia projektu GAPF 2/05/2014 –
  Instytut Nauk Biblijnych WT KUL im. Jana Pavla II. w Lublinie (Poľsko) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; SEKRETARIAT WYDZIAŁU TEOLOGII; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin 18.-22. Októbra 2016; AGMA - Akademická grantová mobilitná agentúra PF KU v Ružomberku (prednáškový pobyt)
         
  IX. - Iné relevantné skutočnosti
  IX.a - Ak je to podstatné, uvádzajú sa iné aktivity súvisiace s vysokoškolským vzdelávaním alebo s tvorivou činnosťou
  • Vydavateľský recenzent viac než 40 knižných publikácií
  • Príprava televízneho programu Božie slovo podľa Matúša pre Televíziu LUX (2 diely)
  • Príprava biblických katechéz vysielaných v r. 2007-2009 v rádiu LUMEN
  • Prednášky z výberového predmetu Biblia v katechéza v rámci doktorandského štúdia Odborová didaktika Teória vzdelávania náboženskej výchov na Pedagogickej fakulte katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. r. 2010/2011; 2011/2012.
  • Člen skúšobnej komisie náučno-formačného stretnutia kňazov Banskobystrickej diecézy (24.-27. Máj 2010).
  • Prednášková činnosť v rámci Univerzity tretieho veku KU Ružomberku v akad. rokoch 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020.
  • Vedenie programov kontinuálneho vzdelávania realizovaných Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Ružomberku – Metódy čítania Biblie s porozumením (Košice 28.05.2016; Trnava 10.06. 2016; Žilina 14.10 2016; Trnava 28. 02. 2017; Ružomberok 10.-11. 11. 2017; Žilina 16.-17. marca 2018, Žilina 01.-02. 03. 2019) a Špecifiká katolíckeho učiteľa (Ružomberok 24. 11 2017).

   

  Dátum poslednej aktualizácie
  30.12.2021